Este sitio web usa cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +

PRÒRROGA DE LA ULTRA ACTIVITAT DEL CONVENI SISCAT

SIGNAT ACORD PER A LA PRÒRROGA DE LA ULTRA ACTIVITAT                      DEL CONVENI SISCAT

Durant aquesta setmana s’ha signat nous acords del Conveni de la Sanitat Concertada que entraran en vigor a partir del dia 1 de Gener del proper any. Serà durant aquest any 2018 que es continuarà treballant en la Negociació del Conveni en la seva amplitud.

1.- Pròrroga de la ultra activitat del conveni fins a 31/12/2018.

2.- A partir del dia 1/01/2018 tot el personal dels torns de dia dels grups del 2 al 7 tindrà dret a 2 dies feiners de lliure disposició que tindran la consideració de treball efectiu a tots els efectes, sempre que el gaudir aquests dies no suposi treballar menys de 1620h/any.

3.- S’ incorporen nous cassos de pagament d’ IT al 100% des del 1r dia: tractament de reproducció assistida o del període de lactància, malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%, interrupció voluntària de l’ embaràs en el 1r trimestre de gestació per inducció farmacològica, cardiopatia isquèmica. Tot això sense perjudici de l’ aplicació íntegra del Decret-Llei 4/2017 a aquelles empreses del sector públic que per normativa els sigui d’ obligat compliment.

4.- Reducció de Jornada per a TOTS ELS TREBALLADORS i TOTS ELS TORNS: 1 dels 2 dies de Conveni (dia de Nadal/ dia de Setmana Santa) es considerarà jornada efectivament treballada per l’ any 2018.

5.- Increment salarial del 1% en tots els conceptes retributius des de l’1/01/2017 i consolidat per l’ exercici 2018, es pagarà el març de 2018. A partir d’ abril 2018 regularització. Els centres que només tinguin activitat sociosanitària, s’ aplicarà  l’increment salarial del 1% a partir de la publicació de les tarifes.

6.- Fixació de dates per la negociació del conveni per gener, febrer i març.

PERMISOS ELECCIONS 21D: AMPLIACIÓ INFORMACIÓ

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de La Generalitat de Catalunya disposa els següents articles:

Article 1. Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui
coincident amb la seva jornada laboral.

           1.1 El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya.
           1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
          1.3 No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin  una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la
coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de
quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de
quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.
          1.4 S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.
          1.5 Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

Article 2. Determinació del moment d’utilització de les hores.
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que
ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari o empresària.

Article 3. Justificants de votació.
A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les
empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del
justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Article 4. Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les
eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

          4.1 A les persones treballadores, que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
          4.2 Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

Article 5. Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les
eleccions gaudeixen del descans setmanal.
El permís de les cinc primeres hores que estableix l’article anterior es fa extensiu a totes
les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i
que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor, en les mateixes
condicions que estableix l’article 4.

Article 6. Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva
jornada laboral.
Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous
21 de desembre de 2017 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que
acreditin la condició d’apoderats.

Article 7. Possibilitat de canvi de torn.
Si alguna de les persones treballadores incloses en els articles 4, 5 i 6 d’aquesta Ordre
hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada
electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, té que canviarli el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Article 8. Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís
Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no
recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de
calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte
esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Article 9. Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

         9.1 S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
          9.2 Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017. En aquest cas és aplicable el que disposen els articles 1.2,1.3,
1.4,1.5, 2, 3 i 7 d’aquesta Ordre, i s’entenen substituïdes totes les referències als
col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del
Cens Electoral.

Article 10. Personal al servei de l’Administració.
El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les administracions
locals de Catalunya i en el seus organisme autònoms, o en l’Administració General de
l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos
retribuïts en les mateixes circumstàncies idèntiques a les citades en els articles
anteriors.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat.

Podem veure el document oficial en aquest enllaç:

15-11-17 – ORDRE PERMISOS 21D CATALÀ-1

Drets de les persones treballadores durant el dia de les Eleccions del 21 de desembre

Permisos laborals per garantir el dret de vot i participació de les persones treballadores.

Si el dia de les eleccions és per a mi laborable, tinc dret a absentar-me a la feina per poder votar?
Sí, els electors disposaran d’un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral. Les hores del permís variaran en funció de la coincidència d’hores de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis. Per tant si la coincidència és:

  • Com a màxim de dues hores: no es concedirà el permís.
  • De més de dues hores i menys de quatre: es concedirà un permís de dues hores.
  • De quatre o més hores: es concedirà un permís de quatre hores.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

I si sóc membre de la mesa electoral o interventor?
Els membres de mesa electoral o interventors se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia de les eleccions i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Si els membres de mesa electoral o interventors gaudeixen del descans setmanal el dia de les eleccions, tindran dret al permís només de les cinc primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de les eleccions.

Als apoderats que el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral, se’ls haurà de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre.

Si gaudeixo del permís, l’empresa em pot descomptar la part proporcional al temps no treballat? Hauré de recuperar el temps d’absència de la feina?
No, aquest permís té en tot cas la condició de retribuït i no recuperable.

Puc canviar el torn si he de treballar la nit abans de les eleccions i sóc membre de mesa o interventor?
Sí. L’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides per la votació?
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert per a la votació, serà potestat de l’empresari.

He d’aportar algun document a l’empresa per al gaudiment d’aquest permís?
A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors i treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Si el meu salari està constituït per una prima o incentiu, com es calcularà aquesta part?
Es calcularà amb la mitjana percebuda d’aquests conceptes en els sis mesos immediatament anteriors.

Si necessito demanar el vot per correu, tinc dret a algun permís?
Perquè puguin tramitar el seu vot per correu, s’ha de concedir un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral a les persones treballadores que tinguin dificultats per exercit el dret de sufragi el dia de les eleccions.

 

PROVES DE PROMOCIÓ INTERNA

Resultado de imagen de ugt informa

NOTA INFORMATIVA PROVA PIT

De la Unitat de Selecció i Provisió de l’Institut Català de la
Salut, mitjançant el qual es dona publicitat de la data, els
horaris i el lloc de realització de la 1a. i de la 3a. prova de les
convocatòries de promoció interna-2016 (DOGC núm. 7272, de
22.12.2016)
De conformitat amb allò que preveu la base 8.1 de la convocatòria especifica
de promoció interna del procés selectiu per proveir places bàsiques de les
categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-PI-2016), en
obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-PI-2016), i en fisioteràpia (FISIO-PI-
2016), tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic
clínic (LAB-PI-2016), tècnic superior de funció administrativa (TSFADM-PI-
2016), tècnic de gestió de funció administrativa (TGFADM-PI-2016),
administratiu/iva (ADM-PI-2016), auxiliar administratiu/iva (AUXADM-PI-2016) i
tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-PI-2016), seguidament
es dona publicitat dels dies, del lloc i dels horaris de
realització de la 1a. i de la 3a. prova, d’acord amb el que es detalla
seguidament:
PRIMER:
Lloc: Universitat Pompeu Fabra – Campus Ciutadella . Barcelona
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona 08005
*Categoria: Administratiu/iva
Dia: 10 de juny de 2017
Horari: Obertura de les aules: 8,30 h. Inici de les proves: 9,00 h.
*Categoria: Auxiliar Administratiu/iva
Dia: 10 de juny de 2017
Horari: Obertura de les aules: 16,00 h. Inici de les proves: 16,30 h.
*Categories:
Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria
Dipomat/ada sanitari/aria especialista en obstetrícia ginecològica
Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia
Tècnic/a especialista grau superior sanitari laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social
Tècnic/a de gestió de funció administrativa
Dia: 11 de juny de 2017
Horari: Obertura de les aules: 8,30 h. Inici de les proves: 9,00 h.
*Categoria: Tècnic/a superior de funció administrativa
Dia: 11 de juny de 2017
Horari: Obertura de les aules: 16,00 h. Inici de les proves: 16,30 h.
Les persones aspirants que estiguin convocades en categories diferents el
mateix dia i a la mateixa hora, en el cas que vulguin realitzar les proves de les
dues categories, hauran de realitzar-les a l’aula que s’habilitarà a tal efecte.
SEGON:
Els tribunals de les categories de Tècnic superior de funció administrativa i de
Tècnic de gestió de funció administrativa han acordat que el segon exercici de
la primera prova (supòsit pràctic), serà un exercici a desenvolupar, el qual es
realitzarà sense que les persones aspirants puguin utilitzar cap tipus de
documentació.
TERCER:
En el decurs de la setmana del 22 de maig de 2017, els tribunals donaran
publicitat dels criteris de realització i valoració de les proves esmentades en el
present anunci.
Les persones convocades només podran accedir a les aules per fer la prova
prèvia presentació del DNI o el passaport o el permís de conduir (en format
original).
Així mateix, per a la realització de la prova, caldrà portar un bolígraf de tinta
negra o blava i en el cas de voler esborrar i/o modificar una resposta marcada
caldrà utilitzar una cinta correctora, i en cap cas corrector líquid.
Barcelona, 5 de maig de 2017

FRANCESC GUERRA PRESENTAT COM A NOU GERENT,COMPARTIT.

Francesc Guerra Maestre es va ratificar dimarts passat ,21 de Març de 2017, com a nou gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu i de l’Hospital del Pallars, d’entre un total de 14 candidats que es van presentar per assolir la direcció compartida dels dos centres de Salut.

El nou gerent, que te la intenció d’iniciar la seva etapa al càrrec el 3 d’abril, es va presentar el mateix dia 21 als treballadors del Sant Hospital de La Seu, en una reunió, durant la qual, va mantenir una conversa amb la plantilla i va avançar els seus objectius en aquesta nova etapa de cara a seguir millorant tant els serveis com l’evolució financera del recinte sanitari de l’Alt Urgell. També va agrair la tasca realitzada durant l’absència de la gerència a tots els treballadors i, en general, en els moments més crítics de l’entitat.

Francesc Guerra és llicenciat en Ciències Econòmiques, especialitzat en Empresa per la Universitat de Barcelona. També és diplomat en Ciències Empresarials, especialitzat en Fiscal, i Màster en Business Administration per ESADE. La seva darrera experiència professional ha estat de gerent a l’empresa del grup assegurador CASER, concretament en la gestió de tres centres sanitaris ubicats a la província de Badajoz. Anteriorment, Guerra va formar part de la gerència a l’USP Institut Universitari Dexeus. També va exercir de cap de l’Àrea Econòmica financera i gerent de l’Hospital Clínic, a Barcelona.

Esperem que la fragmentació del càrrec sigui una bona opció pels dos Centres de Salut. La situació geogràfica, rendibilitat econòmica i la gran població(molta de muntanya) que albergen les dos regions seria un shock anafilàctic si aquesta proposta fallés o es centralitzes cap a la capital.

Més de 700 pacients esperen per operar-se als hospitals de l’Alt Pirineu i Aran

La xifra ha crescut un 11 per cent en relació amb el 2015. L’Hospital del Pallars és el que presenta una llista d’espera més elevada (270 pacients), seguit de l’Hospital de Cerdanya (188), el Sant Hospital de la Seu (177) i l’Hospitau de la Val d’Aran (92)

Via www.radioseu.cat

http://www.radioseu.cat/noticies/mes-de-700-pacients-esperen-per-operar-se-als-hospitals-de-lalt-pirineu-i-aran

 

ESTEM DE TORNADA

Bon dia a tothom,
Fa un any que la WEB d’UGT La Seu de l’Hospital de la Seu d’Urgell (FSH) estava inactiva per motius d’infraestructura, de temps i de personal. Creiem que, actualment, és un bon moment per reemprendre la difusió de notícies relacionades amb el mon laboral, tant des del punt de vista local i comarcal(també amb notícies d’altres àmbits) com en un de més generalista.
Aprofitem per saludar a tot el personal i recordar que us podeu adreçar per a quansevol consulta per la nostra WEB(http://www.ugtsanitat.cat/hosplaseu/ ), mail(comite.empresa@fsh.cat) o personalment els dimecres de 13.30 a 14.45h al despatx de Comitè d’Empresa ubicat al soterrani,al costat de Farmàcia.

UGT EXIGEIX LA RETIRADA DEL REAL DECRET 945/2015 DE PRESCRIPCIÓ INFERMERIA

UGT EXIGEIX LA RETIRADA DEL REAL DECRET 945/2015 DE PRESCRIPCIÓ INFERMERIA
UGT presentarà en els pròxims dies un recurs davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem contra el Reial Decret 954/2015 de 23 d’octubre, de Prescripció d’Infermera
UGT demana la suspensió cautelar d’aquesta normativa com a pas
previ a la retirada del Reial Decret, davant la inseguretat jurídica que està generant en el col·lectiu de professionals d’infermeria.
Així mateix UGT, com un dels sindicats més representatiu
en l’Àmbit de Negociació del Ministeri de Sanitat, ha sol·licitat
una reunió urgent per abordar aquest assumpte i solucionar tots
els conflictes que han sorgit en els Centres de Treball des de la
entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret.
El recurs a presentar es fonamenta en els motius següents:

1. La norma ha estat aprovada sense la necessària negociació amb
els sindicats, envaint competències de l’Àmbit i vulnerant la Llei de llibertat sindical.
2. L’esborrany que va arribar al Consell d’Estat durant el període
de consultes no es correspon amb el que posteriorment va ser
aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE.
3. La norma exigeix ​​com a requisit per a la prescripció de
medicaments una formació addicional (un curs de 180
hores, equivalents a 6 crèdits ECTS) que, des del nostre
punt de vista, no cal ja que els continguts ja estan inclosos en el període de formació universitària o compensat per l’experiència professional d’aquest col·lectiu