19 de Febrer de 2016 REUNIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’EMPLEAT PÚBLIC

UGT

RECUPEREM ELS DIES PERSONALS I DE VACANCES VINCULATS A L’ANTIGUITAT

Aquest matí s’ha reunit la Mesa de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), espai on es negocien els drets i les condicions laborals dels 200.000 treballadors del sector públic, i que està integrada per membres del Govern i per les organitzacions sindicals representatives, UGT, CCOO i IAC

En aquesta reunió UGT ha instat el Govern a abordar d’una manera efectiva l’aplicació del contingut de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, de data 20 de gener.
Com recordareu, aquesta Resolució, insta el propi Govern a iniciar negociacions amb les organitzacions sindicals en el marc de la Mesa General per tal d’establir un calendari durant els exercicis 2016 i 2017 per a la recuperació de la integritat de la paga extra de 2012 i dels dies de permís i de vacances vinculats a l’antiguitat, així com de presentar una proposta de calendari per a la devolució de les pagues extres de 2013 i 2014.

Davant de la proposta inicial que han presentat els representants del Govern, en la què intuíem certa inconcreció en el compliment efectiu dels punts que plantejava, UGT ha proposat alternatives més concretes i clares que han permès que es prengui l’acord que suposa ja l’execució de la part de la Resolució del Parlament que fa referència als dies permís i de vacances.

L’Acord adoptat permet:

1.- La recuperació per al 2016 dels dies addicionals de permís vinculats a l’antiguitat, que recordem són: 2 dies addicionals en complir el 6è trienni i 1 dia addicional més per cada trienni complert a partir del 8è.

– Dies addicionals de permís vinculats a l’antiguitat (A mes dels 6 graciables ):

 Trienis:    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

Dies:       2    2    3    4     5      6      7      8      9      10

Aquests dies es podran gaudir de manera immediata des ja d’ara i fins el 31 de gener de 2017.

2.- La recuperació per al 2016 dels dies de vacances vinculats a l’antiguitat, Per fer efectiva aquesta recuperació cal implementar modificacions legislatives que el Govern s’ha compromès a dur a terme preferiblement a través de la Llei de Mesures Fiscals i Financeres que acompanyi els nous pressupostos 2016.

En el cas que aquests no s’aprovin i continuïn prorrogats els de 2015, la devolució d’aquest dies addicionals de vacances es farà per via de Decret Llei del Govern.

– Dies addicionals de vacances: 

Entre 15 i 19 anys de serveis: 1 dia laboral addicional anual

Entre 20 i 24 anys de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals

Entre 25 i 29 anys de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals

30 o més anys de serveis: 4 dies laborals addicionals anuals

3.- Compromís de seguir negociant per concretar el calendari de reintegrament íntegre de la paga extra de 2012 i de la resta de qüestions contingudes en el mandat parlamentari. En aquest sentit, es convocarà nova reunió el proper dia 7 de març.

UGT ha demanat que, al marge del calendari que s’arribi a concretar, cal que de manera immediata es procedeixi a abonar a aquells treballadors que no van rebre íntegrament l’import dels 44 dies meritats al mes de març passat, per aplicació del famós Acord de Govern del 5%, la part que els van deduir.

La pressió ferma i tenaç mantinguda per UGT ha provocat que el Govern comenci ja a fer efectiva la devolució de part del què ens va arrabassar a tots els empleats de la Generalitat: funcionaris, estatutaris, docents, laborals i resta d’empleats que en depenen.

  • El que hem recuperat avui és només un primer pas. En les properes reunions, UGT continuarà pressionant per tal que el Govern presenti proposta de calendari efectiu de devolució de la part pendent de la paga espoliada l’any 2012 i de la resta de drets econòmics (DPO, Pages extres 2013 i 2014), laborals (Jornada de treball) i socials (Fons d’Acció Social) que se’ns han anat laminant els darrers anys.

Ens ho retornaran tot!
Els drets retornats avui són d’aplicació a tots els treballadors, tan interins com fixes. Penseu que l’EBEP considera aquests dies de trienni com de lliure disposició, per la qual cosa si els interins tenen dies de lliure disposició també tenen dret a dies per trienni.

Pel que fa als dies per antiguitat, aquests vénen recollits en el III Acord de condicions del personal de la Funció Pública. El aquest acord no hi ha cap limitació pel que fa al gaudi per part dels interins, per la qual cosa, i com no podia ser d’altra manera, atenent al principi d’igualtat, els interins també hi han de tenir-ne dret

 

 

 

 

Los comentarios están cerrados.