PROCEDIMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE L’IRPF MATERNITAT/PATERNITAT

PROCEDIMENT PER A LA RECUPERACIÓ DE L’IRPF MATERNITAT/PATERNITAT

Com sabeu, recentment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va dictar una sentència en la qual es condemna l’Agència Tributària a retornar a una treballadora la quantitat de 3.135 euros que aquesta havia hagut d’abonar per la prestació de maternitat que havia rebut durant l’any 2009.

Motivació de la sentència:
Que l’article 7 apartat h) de la la “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de b “, determina que queden exemptes de tributació per IRPF les prestacions publiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat.

Crea jurisprudència aquesta sentència?
La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid es circumscriu només al cas en qüestió, per tant no crea jurisprudència.
Quines conseqüències té aquesta sentència respecte de les prestacions per maternitat/paternitat, però només per la treballadora demandant:

1) Que la prestació no resta subjecta a retenció per IRPF.
2) Que la quantia percebuda no s’ha de afegir a la base imposable de l’impost de l’IRFP als efectes de càlcul del percentatge del gravàmen.

Com es determina la quantitat a reclamar?
Cal realitzar un esborrany de declaració nova d’IRPF, sense la inclusió d’aquests ingressos, per determinar quina es la quantitat que hem de reclamar.

Per reclamar la seva devolució :
1. Realitzar una sol·licitud de rectificació i devolució d’ingressos corresponent a l’any que es va percebre aquesta prestació.
2. Esgotar la via administrativa mitjançant les al·legacions corresponents i el recurs de reposició. Posteriorment, interposar la reclamació al TEAR (Tribunal Econòmic Administratiu Regional).
3.Reclamació judicial mitjançant interposició del procediment contenciós administratiu davant el TSJ. Aquest procediment, que no és laboral, en cas de resultar desestimat, comporta costos (fins a 1/3 de la quantitat reclamada).

Quins són el terminis per poder reclamar:
5 anys, des de la presentació de la declaració de la renda de l’exercici corresponent, és a dir per qui va gaudir de la prestació durant l’any 2012 el termini finalitza al maig de 2017.
*Per a més informació, gestió i tramitació a les seus del Gabinet Jurídic de la UGT tf. 93.304.68.50

 

Los comentarios están cerrados.