INFO MESA SECTORIAL 18.05.2018

MODEL   DE   DIMENSIONAMENT   DE   FACULTATIUS   ESPECIALISTES   EN   MEDICINA   DE   FAMÍLIA  I COMUNITÀRIA DELS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIAugt-logo

  • El Centre  Corporatiu  ens  informa  del  Model  de  dimensionament  de  plantilla  dels  facultatius especialistes en Medicina de família i comunitària dels equips d’Atenció Primària. El Model calcula la mitjana dels equips per poder saber els professional que són necessaris en cadascú d’ells.

  • UGT demana conclusions del Model i si garanteix la cobertura de la població. Creiem encertat que el model sigui sobre pacients assignats i NO atesos. Volem que sigui un model actiu, que es revisi sense deixar passar massa temps per tal d´actualitzar les variables del equip.

ADEQUACIÓ   DELS   CONCEPTES   RETRIBUTIUS   DELS   LLOCS   CAP   DE   SERVEI,   SECCIÓ,   ADJUNT/A D´INFERMERIA I SUPERVISOR/A D´INFERMERIA  AL QUE PREVEUEN ELS ESTATUTS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT SOBRE LA RETRIBUCIÓ DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ CLÍNICA

  • Actualment el treballador/a que és nomenat cap de servei, secció, adjunt/a d´infermeria i supervisor/a d´infermeria, és substituït amb un interinatge per vacant  que NO  surt a convocatòria. Ara el que es farà, és   ocupar la seva plaça amb un interinatge per substitució pel que aquesta plaça sortirà a convocatòria

 

  • La UGT pregunta si aquest fet comportarà la pèrdua de plantilla, el Centre Corporatiu contesta que NO, en cap cas.

ACTUALITZACIÓ DELS COMPLEMENT ESPECÍFIC D´INFERMERIA D´HOSPITAL

  • UGT  sol·licita  l’actualització  dels  nivells  de  Complement  Específic  que  actualment  s’apliquen,  per equiparar aquells serveis que s’han quedat obsolets per l’augment de carreges de treball o especialització dels mateixos com poden ser esterilització o quiròfan.

 

  • El Centre Corporatiu respon que: tot el que sigui un augment retributiu no es farà.

CÒMPUT DE SERVEIS PRESTATS A EFECTES DE CARRERA PROFESSIONAL DURANT REDUCCIÓ DE JORNADA

  • El Centre Corporatiu contesta que si la reducció de jornada és per conciliació familiar conta el 100%, però si és per interès particular, serà la part proporcional a la RJ.

 

RECONEIXEMENT DE TRIENNIS DURANT PROMOCIÓ INTERNA TEMPORAL

  • UGT exigim que el personal de Promoció Interna percebi l’import pertanyent als triennis de la categoria professional a la que està treballant i no altre.

 

  • El Centre  Corporatiu contesta  que  aquest  personal tant  sols  pot  cobrar  l’import  del trienni  de la categoria de la plaça en propietat, quan consolidi la plaça de la categoria que ocupa, li comptabilitzarà tot el temps treballat en la nova categoria. Segons el Centre corporatiu, cobrar els triennis de dues categories diferents és incompatible.

 

NORMATIVA SOBRE VACANCES A LA GERÈNCIA TERRITORIAL GIRONA- HU DR TRUETA

Demanem que s’apliqui la normativa, i el personal puguin deixar 5 dies per poder gaudir d’ells durant l’any en curs, a més, que la Sra. Nuria Ballesta no denegui les peticions dels professionals de forma rutinària i atengui les peticions dels seus treballadors.

Es fixa el dia 4 de juny per a continuar amb els punts pendents de la mesa.

Los comentarios están cerrados.