EL TSJ DE CATALUNYA TORNA A DONAR LA RAÓ A UGT

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a donar la raó a UGT i reconeix que els treballadors i treballadores de la empresa publica de Serveis d’Emergències Mèdiques SA (SEMSA), integrada aproximadament per 900 empleats, tenen dret a percebre en la seva retribució del mes vacacional el promig anual de totes les seves retribucions i no només d’aquelles que el conveni regula, així el Tribunal condemna a la demandada a que inclogui els següents conceptes:
Salari Base; Complement d’antiguitat; Complement de lloc de treball; Complement de comandament i/o responsabilitat; Complement de Cap de Guardia i de Coordinador Tècnic; Complement de compensació per encàrrec de funcions; Complement de major presencia; Complement Personal de Conveni; Complement de dedicació específica; Plus de diumenges, dissabtes i festius intersemanals; Plus festiu Especial; Plus Nocturnitat; Plus Jornada Partida; Pagues extraordinàries; Retribució de Tutories al personal de formació; Hores extraordinàries; Nivell de Carrera Professional; Nivell d’Incentivació Professional; Complement d’atenció continuada; Plus Transporte; Complement Personal de Reclassificació del personal administratiu; Complement de guàrdia del personal TIC.
Aquesta Sentencia, que encara no es ferma, manté la doctrina jurisprudencial sentada tant pel TJUE com pel nostre Tribunal Suprem en el sentit de reconèixer que els treballadors tenen dret a percebre durant el seu període de vacances una retribució equiparable a la que perceben durant el període de prestació de serveis.

Los comentarios están cerrados.