Resum de l’assemblea del 14/12/2017.

La Sec. Sindical de l’UGT de l’HUSJReus com a membres del Comitè fan difusió del resum de l’assemblea del 14/12/2017.

CONVENI COL·LECTIU HUSJR 2017-2019

 1.- MILLORES

 La durada del conveni serà de l’1-1-2017 al 31-12-2019.

El període d’ultra activitat serà de 6 mesos, finalitzant el dia  30 de juny de 2020.

INCREMENTS SALARIALS.

Les taules salarials del present conveni seran incrementades per l’any 2017 i amb efectes de 1-1-2017 en l’1% i pels successius anys de durada del conveni, en el límit que estableixin les Lleis Generals de Pressupostos pel personal laboral del sector públic i restant normativa d’aplicació.

PERMISOS RETRIBUITS (Art. 16).

Modificació Art. 16, b):

-El permís de 3 dies pagats per naixement és per cada fill biològic o adoptiu reconegut en resolució administrativa, judicial o certificat d’idoneïtat.

Modificació Art. 16, f):

-Permís retribuït fins a un màxim de 14 hores anuals, per assistir a la visita d’un especialista mèdic o la realització d’una prova diagnòstica en l’àmbit del Servei Català de la Salut.

“Les persones que treballen en el torn de nit tindran dret a aquest permís quan la visita mèdica o prova diagnòstica sigui abans de les 9 hores posteriors a la finalització de la jornada laboral o anteriors a l’inici de la mateixa. Igualment, per al torn de nit, aquest permís s’ha de sol·licitar per jornades completes de treball, fins a un màxim de dues jornades anuals, sens perjudici de comptabilitzar el permís per la durada màxima de 14 hores anuals”.

Nou permís per cònjuge, parella de fet o fills amb discapacitat (Art 16, j).

El treballador/a amb cònjuge, parella de fet legalment constituïda, fills o filles amb discapacitat reconeguda per l’organisme competent tindrà dret a permisos d’absència del lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en els centres educatius o sanitaris on rebin suport. En el cas de pares i mares, tindran dret a aquest permís de manera conjunta.

Les persones que treballen en el torn de nit tindran dret a aquest permís quan la reunió o visita sigui abans de les 9 hores posteriors a la finalització de la jornada laboral o anteriors a l’inici de la mateixa.EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL (Art. 18, b).

S’estableix que el termini de sol·licitud d’aquest tipus d’excedència serà de 15 dies, excepte les referides als períodes de juliol, agost i setembre, les quals es presentaran abans del 30 d’abril de cada any.

Una vegada finalitzada l’excedència, la carència per demanar-ne una altra de la mateixa naturalesa serà de 6 mesos de treball efectiu.

CONCILIACIÓ HORARIS PER CÒNJUGE, PARELLA DE FET O FILLS AMB DISCAPACITAT (Art. 23).

El dret de conciliació horària que es regula en aquest article es fa extensiu al cònjuge:

“Els treballadors amb cònjuge, parella de fet legalment constituïda, fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial reconeguda per l’organisme competent igual o superior al 33%, tindran preferència en els canvis de torn per tal de conciliar els seus horaris amb els dels centres on el cònjuge, fill o filla amb discapacitat rebi l’atenció”.

ASSEGURANÇA COL·LECTIVA DE VIDA I ACCIDENTS (Art. 26).

La pòlissa d’assegurança del treballador estarà publicada a la pàgina web del centre.

Durant el primer trimestre de 2018 l’empresa estudiarà la millora de les cobertures d’assegurança col·lectiva de vida i accidents regulada a l’art. 26 del Conveni, sense increment del cost de la pòlissa.

PLUS DE JORNADA MÈDICA DISCONTÍNUA (Art. 33).

El plus de jornada mèdica discontínua passarà a anomenar-se “plus de jornada mèdica”.

Únicament tindran dret a la percepció d’aquest plus els facultatius que a l’entrada en vigor del nou conveni meritin el plus de jornada discontínua.PLUS HARMONITZACIÓ (art. 41 Conveni 2015-2016).

El plus d’harmonització es suprimeix del text articulat del conveni.

PREMI DE FIDELITZACIÓ/INDEMNITZACIÓ PER CESSAMENT (Art. 46).

Amb efectes de la data de signatura del nou conveni es suprimeix la indemnització per cessament regulada a l’art. 48 del conveni 2015-2016, quedant substituïda per un nou concepte que és denominarà premi de fidelització i que es meritarà en les següents condicions:

“El personal que presti serveis a l’empresa durant 25 anys tindrà dret per una sola vegada al consolidar aquesta antiguitat, a un premi que consisteix en un mes de vacances addicional al que tindran dret a gaudir en aquell any i no es podrà substituir per una compensació en metàl·lic, excepte casos excepcionals, que hauran de ser autoritzats per la Comissió Paritària. En cas que sigui autoritzada, la compensació serà equivalent a l’import d’una mensualitat de la taula annex I.

Tots els treballadors amb una antiguitat a l’empresa de més de 10 anys, en cas que siguin objecte d’acomiadament declarat o reconegut com improcedent, o per acomiadament objectiu, que determini l’extinció del seu contracte de treball, tindran dret a que se’ls hi compensi aquest premi en la part proporcional al temps transcorregut amb referència al mòdul de 25 anys, establert am caràcter general” .

En el supòsit de mort del treballador, s’inclourà a la quitança.”

 El canvi de sistema es realitzarà de forma gradual de manera que el personal que a 31-12-2016 acrediti 25 o més anys d’antiguitat (antiguitat acreditada igual o anterior a 31-12-1991), mantindrà com a garantia ad personam el dret previst a l’art. 48 del Conveni Col·lectiu 2015-2016 i en els criteris descrits en el mateix.GUARDERIES (Art. 47).

 El treballador/a que gaudeixi d’una reducció de jornada per cura d’un menor percebrà el complement per fill en edat de guarderia en igual import que el personal a jornada completa.

CREACIÓ PLUS NOCTURNITAT GRUP 1 (Annex II).

 La taula recollida a l’annex II del vigent conveni inclourà el plus de nocturnitat del personal del grup 1 en els imports següents:

-Fix mensual pel personal adscrit permanentment a torn de nit: 399,92€.

-El personal amb prestació de serveis nocturns no permanents percebrà l’equivalent al preu/hora  de l’import fix mensual.

PREU/HORA ATENCIÓ CONTINUADA LOCALITZABLE (Annex V).

Es fa constar que el preu/hora de l’atenció continuada en modalitat de localització de tots els grups professionals s’abona a raó del 40% del preu de l’atenció continuada en règim presencial.REDUCCIÓ JORNADA EN CAP DE SETMANA (Art. 63).

 S’amplia el supòsit de reducció de jornada a persones d’edat igual o superior a 55 anys.

FORMACIÓ PROFESSIONAL (Art. 66).

 S’incorporen el cursos en la modalitat no presencial “on line” als supòsits que generen dret al permís per formació:

“S’entén com a acció formativa qualsevol de les següents o d’altres similars, sempre que tinguin relació amb les professions de la salut: postgrau, màster, simpòsiums, congressos, jornades, seminaris o sessions i cursos on line.

DPO/ RETRIBUCIÓ VARIABLE DE TOTS ELS GRUPS PROFESSIONALS (Art. 55).

 “Amb efectes de l’1 de gener de 2017 i durant la vigència del conveni, la retribució variable per objectius (DPO/retribució variable) de tots els grups professionals es meritarà, en el seu cas, anualment, i només es podrà percebre en cas que l’empresa assoleixi l’equilibri pressupostari i financer. Complerta la condició expressada, només s’abonarà, per aquest concepte, proporcionalment per a tots els grups professionals, la quantitat que no comprometi dit equilibri.

L’element de valoració per l’aplicació d’aquesta condició serà el compte de resultats anual de cada exercici, considerat de forma independent en cadascun dels respectius anys de vigència del conveni.

La vinculació del pagament de la DPO/retribució variable a resultats, ho serà per la vigència del conveni, sense perjudici d’estar allò que disposi el futur conveni d’aplicació de sector en aquesta matèria per l’exercici 2019″.

16, c) ASSUMPTES PROPIS.

 Els dies d’assumptes propis es podran anular amb una setmana d’antelació.

CLÀUSULA DE GARANTIA (Disposició addicional cinquena).

 “Amb caràcter estrictament personal es respectaran les situacions personals que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en el present Conveni, també considerades en el seu conjunt i còmput anual.

Igualment, i essent la voluntat dels signants d’aquest Conveni que l’aplicació de futurs convenis col·lectius no suposin un empitjorament de les condicions de treball pactades col·lectivament en aquest text, les condicions aquí pactades, i sempre que, en conjunt i en còmput anual, superin les condicions establertes en un futur conveni col·lectiu d’aplicació sectorial, també considerades en el seu conjunt i còmput anual, podran ser objecte d’extensió en el temps (pròrroga) si així s’acorda expressament per les parts”.CLÀUSULA DE MILLORA (Disposició addicional sisena).

“Mentre el present conveni estigui vigent, les millores que pugui disposar la normativa d’obligat compliment a la Institució, en matèries com jornada, incapacitat temporal,.. seran d’aplicació de manera automàtica”.

2.- ACORDS DERIVATS DEL CONVENI 2015-2016

COMPLEMENT D’ADSCRIPCIÓ AL SISTEMA INCENTIVACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL (SIP) DELS GRUPS 3 AL 5 (Art. 54)

“La Disposició addicional tercera del Conveni Col·lectiu 2015-2016 preveia la creació d’un complement d’adscripció al Sistema d’Incentivació i Promoció Professional (SIP) pels grups 3 al 5 a partir del primer any de prestació efectiva de serveis, si el treballador manifesta expressament la seva disposició a accedir en aquest sistema d’incentivació i promoció professional.

El seu import serà el que figura a la taula de l’annex IX i es percebrà en 14 mensualitats i amb efectes des de l’1-1-2017, sense que pugui ser absorbit pels imports estipulats pels diferents nivells”.

OBJECTIUS PER LA PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ EN ELS GRUPS PROFESSIONALS 3 AL 5 (Art 56).

  Article 55 del Conveni 2015-2016 Nivell D: Durant la vigència d’aquest conveni, les parts signants procediran a definir els requisits d’accés i del sistema d’avaluació del nivell D del sistema d’incentivació professional dels grups professionals 3,4 i 5, essent els efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2017.

  “Durant la vigència del present conveni i amb la finalitat de promocionar la formació continuada, inclosa l’adreçada a l’adaptació al lloc de treball, així com aquelles accions formatives destinades a la millora de les competències  professionals dels treballadors enquadrats en els grups professionals 3, 4 i 5, s’estableix un complement de naturalesa variable, no consolidable que retribuirà la consecució d’objectius en funció del seu grau d’assoliment. “

COMISSIÓ INFERMERIA (Disposició transitòria 1, d)

(Disposició transitòria 1, c Conveni 2015-2016).

 La Comissió d’Infermeria del centre estudiarà la proposta que en matèria de solapament en els canvis de torn del personal d’infermeria presenti la Comissió Sectorial de la professió d’infermeria prevista a la Disposició Addicional Quarta del I Conveni SISCAT.

RETRIBUCIÓ VARIABLE Grups 3 al 5 (Art. 55.2)

(Art. 57 Conveni 2015-2016).

L’empresa revisarà en un termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor del nou Conveni Col·lectiu el compromís de l’empresa relatiu a la modificació dels criteris de valoració de la retribució variable i les quanties de la mateixa dels grups professionals del 3 al 5, quan la normativa que afecta a sector públic ho permeti.

 AVALUACIÓ COMPETÈNCIES COMANDAMENTS.

 L’empresa realitzarà cada 4 anys una avaluació de les competències professionals als caps, supervisors, coordinadors i d’altres comandaments del centre. Aquesta avaluació tindrà un abast de 360º. La primera avaluació es realitzarà durant la vigència del Conveni col·lectiu 2017-2019.

DINAR SUBVENCIONAT.

L’empresa aplicarà aquesta millora a d’altres professionals que estiguin obligats a perllongar la seva jornada laboral per participar en altres òrgans col·legiats del centre i quan aquests celebrin reunions en horari de tarda.TEMES PENDENTS

1/ DPO del 2015.

 El passat mes de novembre es va anular la data de judici en la qual es demanava l’execució de l’acord al que vam arribar amb l’empresa per l’abonament del 50% restants dels grups 1, 2 i 3.1. El motiu era que faltava documentació que es reclama a l’empresa. El Sr. Corbi, advocat que porta el tema, intentarà que sigui al gener.

2/DPO del 2016.

 Pendents de la sentència del judici que vàrem tindre a l’octubre. L’advocat que porta aquest tema el Sr. Prats.

3/Contractes en “Frau de Llei”.

 Aproximadament, tenim unes 40 demandes individuals interposades al jutjat, reclamant el reconeixement del dret de la condició de personal indefinit. A petició d’algun sindicat, s’ han ajornat els judicis amb la intenció d’unificar tots els casos.

Esperem que aviat es reconegui aquest dret.

4/Pèrdua de l’antiguitat per motiu de la maternitat.

 Les companyes que amb motiu de la seva maternitat, hagin perdut la seva antiguitat, que facin la reclamació per mitjà del comitè d’empresa, ja que tenim el compromís de l’empresa de corregir aquesta situació que mai tindria que haver succeït.

5/Reclamació pagues jubilació.

 Segons el Conveni Col·lectiu anterior (2015-2016):

“Article 48. Indemnització per cessament”

“S’estableix un concepte d’indemnització per cessament, el qual es percebrà en el cas de que el treballador cessi de l’empresa. Aquest concepte no es meritarà en els supòsits de cessaments que es produeixin per causa d’acomiadament, per extinció de contracte de treball, per rescissió de contracte a l’empara dels articles 50 i 52 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, per baixa voluntària i per mort.”

L’import de la indemnització es calcularà d’acord amb el següent barem:

– Treballadors amb antiguitat igual o superior a 15 anys i inferior a 30 anys: 1 mensualitat del salari reflectit en la taula annex I.

– Treballadors amb antiguitat igual o superior a 30 anys: 2 mensualitats del salari reflectit en la taula annex I.”

Així doncs, desprès de rebre vàries queixes d’alguns companys que ja s’han jubilat, i segons els advocats consultats pel comitè, l’empresa estava liquidant als treballadors de forma incorrecta, ja que, si s’havien acollit a la prejubilació, la seva jornada de treball es reduïa, i l’empresa aplicava aquesta reducció a la indemnització per cessament, tanmateix, totalment irregular ja que seria un dret adquirit segons la jornada de treball anterior a la prejubilació.

Una cop reunida la Comissió d’Interpretació del Conveni, es va arribar a l’acord que l’empresa reconeixeria aquest dret a tots els treballadors que s’hagin jubilat en l’últim any.

Sense res més que afegir, dir-vos que continuem treballant i restem a la vostra disposició,

 Comitè d’Empresa de l’HUSJR

14 de desembre de 2017