UGT  INFORMA

Premi de fidelització (art. 46 del Conveni Col·lectiu 2027-2019)

Donat que moltes persones manifesten tenir dubtes sobre aquest tema, hem decidit elaborar un UGT informa per intentar aclarir-los.

Fins ara, el nostre conveni contemplava una compensació a l’hora de finalitzar la relació contractual amb l’empresa per cessament (jubilació, malaltia greu, acomiadament improcedent…), sempre i quan no fos de manera voluntària.

En l’actual conveni hi ha hagut canvis a fi d’apropar-nos al Conveni SISCAT, aquesta compensació pren el nom de “premi de fidelització” i consisteix en un mes de vacances addicionals en el moment de complir els 25 anys d’antiguitat a l’empresa.

Només en casos excepcionals es podrà canviar per una compensació en metàl·lic que consistirà en una mensualitat, sense plusos (sou base + plus conveni). Per poder accedir a la compensació en metàl·lic s’ha de fer una petició expressa que haurà d’aprovar la Comissió Paritària.

Si la persona cessa a l’empresa abans dels 25 anys d’antiguitat però  en porta més de 10, el seu premi serà proporcional al temps d’antiguitat entre els 10 i els 25 anys.

El personal que té una antiguitat anterior o igual al 31.12.1991 gaudirà de dos premis, un als 25 anys i l’altre en el moment del cessament.

El personal que, en l’actualitat, ja té una antiguitat superior a 25 anys, durant el primer trimestre de 2018 es concretarà com i quan es farà efectiu aquest premi.

Us mantindrem informats d’aquests condicionants així que es concretin amb l’empresa.