UGT Informa de com va la negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de la Salut.

Dimecres dia 24 d’Octubre de 2018 hem tingut nova reunió de la mesa de
negociació del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts,
Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental,
Concertats amb el Servei Català de la Salut.
Les patronals no han atès les nostres reivindicacions mínimes en temes
basics com l’equiparació a la funció publica (aplicació automàtica de les
millores salarials i de la percepció del 100% de les retribucions en cas d’IT),
també es imprescindible parlar de:
* jornada i descansos regulats en el conveni, reducció de jornada,
solapament, DPO no subjecte a equilibri pressupostari.
* equiparació de les condicions laborals del personal d’atenció primària
a les condicions del personal d’hospitalària.
Es per això que us emplacem a iniciar un seguit de mobilitzacions per
aconseguir un conveni digne i properament us farem saber les diferents
accions i convocatòries.