Conveni 2015/2017

RESPOSTA PATRONAL A LA PLATAFORMA SOCIAL

——————————————————————————————————————–

CONVENI COL·LECTIU HOSPITAL SANT JOAN DE REUS 2015/2017

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ÍNDEX

Índex.-, 1-4

Art. 1.- Àmbit personal i funcional 5

Art. 2.- Àmbit territorial 5

Art. 3.- Vigència, duració i efectes i denúncia 5

Art. 4.- Compensació i absorció 6

Art. 5.- Situacions més beneficioses 6

Art. 6.- Garantia personal 6

Art. 7.- Vigilància i compliment 7

Art. 8.- Funcions de la Comissió Paritària 7

Art. 9.- Assessorament de la Comissió 8

Art. 10.- Pla d’igualtat 8

Art. 11.- Organització del treball 9

Art. 12.- Ingressos 9

Art. 13.- Període de prova 10

Art. 14.- Cessaments i terminis de preavís 10

Art. 15.- Canvi de lloc de treball 10

Art. 16.- Permisos i llicències 11

Art. 17.- Dies de Conveni 141

Art. 18.- Excedències voluntàries 15

Art. 19.- Excedències especials i forçoses 16

Art. 20.- Adopció 18

Art. 21.- Reducció de jornada per tenir cura d’un menor o disminuït físic,

psíquic, sensorial o familiar 18

Art. 22.- Pauses i reducció de jornada per lactància o per naixements de

fills prematurs 19

Art. 23.- Conciliació horaris per fills amb discapacitació 20

Art. 24.- Garanties en cas de detenció 20

Art. 25.- Assistència Judicial 20

Art. 26.- Assegurança col·lectiva de vida i accidents 20

_____________________________________________________________________________

2

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Art. 27.- Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere 21

Art. 28.- Drets dels treballadors i treballadores víctimes de violència en el

lloc de treball 22

Art. 29.- Salari Base Mensual 22

Art. 30.- Retribució anual Fixa 22

Art. 31.- Nocturnitat 23

Art. 32.- Antiguitat i plus de permanència 23

Art. 33.- Plus de jornada mèdica discontínua 24

Art. 34.- Cap de guàrdia 24

Art. 35.- Gratificacions extraordinàries 25

Art. 36.- Complement activitat programada personal facultatiu 25

Art. 37.- Complement d’atenció continuada 25

Art. 38.- Facultatius contractats específicament per realitzar mòduls

d’atenció continuada 26

Art. 39.- Complement de responsabilitat per personal assistencial 26

Art. 40.- Complement de responsabilitat per personal no assistencial 27

Art. 41.- Plus harmonització 27

Art. 42.- Hores extraordinàries 28

Art. 43.- Jornada complementària d’atenció continuada 28

Art. 44.- Plus dissabte 29

Art. 45.- Plus diumenge 29

Art. 46.- Plus festiu intersetmanal 29

Art. 47.- Metges Assistencials 30

Art. 48.- Indemnització per cessament 31

Art. 49.- Guarderies 31

Art. 50.- Dinar Subvencionat 31

Art. 51.- Sistema de desenvolupament i promoció professional del

personal facultatiu 32

Art. 52.- Complement d’adscripció al SIDPP del personal facultatiu 35

Art. 53.- Carrera professional del grup professional 2.1 (DUI/ATS,

Llevadora, Fisioterapeuta, Dietista, Treballadora Social i Educadora

_____________________________________________________________________________

3

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Social.) 35

Art. 54.- Complement d’adscripció al SIPDP del grup 2 40

Art. 55.- Sistema d’Incentivació i Promoció dels G. Professionals 3,4 i 5 40

Art. 56.- Retribució variable en funció d’objectius (DPO) pel Grup 1.1,

Grup 2.1 i Grup 3.1 (Tècnics Especialistes) 43

Art. 57.- Retribució Variable dels Grups 3 al 5 (excepte el Grup 3 Nivell

I Tècnics Especialistes) 45

Art. 58.- Uniformes 46

Art. 59.- Menjador 46

Art. 60.- Baixa per malaltia 46

Art. 61.- Jubilació 47

Art. 62.- Activitats sindicals 48

Art. 63.- Retribució variable en funció dels objectius (DPO) Delegats

Sindicals Alliberats 48

Art. 64.- Seguretat i salut laboral 49

Art. 65.- Revisions mèdiques 49

Art. 66.- Protecció de radiacions 50

Art. 67.- Formació professional 50

Art. 68.- Formació continuada 51

Art. 69.- Cursos, congressos i publicacions 51

Art. 70.- Recursos a la formació 52

Art. 71.- Contractes en pràctiques 52

Art. 72.- Contractes per a la formació 53

Art. 73.- Contractes eventuals per circumstàncies de la producció 54

Art. 74.- Contractes per obra o servei determinat 54

Art. 75.- Contractes de substitució o d’interinitat 54

Art. 76.- Contractes a temps parcial 54

Art. 77.- Procediment d’acollida 56

Art. 78.- Faltes 58

Art. 79.- Graduació de les faltes 58

Art. 80.- Règim sancionador 61

_____________________________________________________________________________

4

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Art. 81.- Procediment sancionador 61

Art. 82.- Prescripció 62

Art. 83.- Cancel·lació 62

Art. 84.- Classificació professional 63

Art. 85.- Valoració de llocs d’administratiu 67

Disposició Addicional Primera 67

Disposició Addicional Segona 67

Disposició Addicional Tercera 67

Disposició Addicional Quarta 68

Disposició Addicional Cinquena 68

Disposició Addicional Sisena 68

Disposició Transitòria 68

Clàusula Final Única 69

Annex I.- Taula Salarial 71

Annex II.- Plus Nocturnitat 72

Annex III- Plus Jornada Discontínua 73

Annex IV.- Altres conceptes salarials 74

Annex V.- Preu/hora de l’atenció continuada presencial i localitzable 75

Annex VI.- Sistema de Desenvolupament i Promoció professional, i

complement d’adscripció al SIDPP del personal facultatiu 76

Annex VII.- Carrera professional del Grup Professional 2.1 (DUI/ATS,

Llevador/a, Fisioterapeuta, Dietista, Treballador/a Social i

Educador/a Social) i Complement d’adscripció al SIPDP del

Grup 2 77

Annex VIII.- Sistema d’incentivació i promoció Grups 3 al 5 78

Annex IX.- Retribució variable en funció d’objectius pels professionals

dels Grups 1.1, 2.1, 3.1 (Tècnics Especialistes Sanitaris) 79

Annex X.- Retribució variable en funció d’objectius del Grups 3 al 5 excepte

el grup 3 Nivell I (Tècnics Especialistes Sanitaris) 80

Annex XI.- Plus Responsabilitat personal assistencial 81

Annex XII.- Plus Responsabilitat personal no assistencial 82

_____________________________________________________________________________

5

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

CONVENI COL         LECTIU DE TREBALL D’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN

DE REUS, SAM PER ALS ANYS 2015-2016

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1. Àmbits

Article 1. Àmbit personal i funcional

El present Conveni té per objecte regular les relacions laborals entre l’Hospital

Universitari de Sant Joan de Reus, SAM i el seu personal que hi presta els seus serveis,

sigui quina sigui la seva categoria professional.

Queden exclosos expressament el personal que té subscrita una relació contractual de

caràcter mercantil i el personal MIR que es regirà per la legislació específica que regula

la formació mèdica especialitzada.

Amb caràcter supletori s’aplicarà l’Estatut dels treballadors i la resta de disposicions

legals vigents.

Article 2. Àmbit territorial

El conveni serà d’aplicació en tots els centres de treball de l’Hospital Universitari de

Sant Joan de Reus, i als treballadors que prestin els seus serveis en aquests.

Secció 2. Vigència i efectes

_____________________________________________________________________________

6

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 3. Vigència, duració i efectes i denúncia

El Conveni tindrà una durada de 2 anys des de l‘1 de gener de 2015 al 31 de desembre

de 2016, llevat d’aquells conceptes en els quals es pacti expressament una vigència

específica, tot això amb independència de la data de la seva publicació al Diari Oficial

de la Generalitat de Catalunya.

El període d’ultractivitat d’aquest Conveni finalitzarà el dia 30 de juny de 2017.

Les normes i condicions econòmiques establertes en aquest text articulat i els seus

annexes, seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015, excepte aquells conceptes

en que es pactin uns efectes específics.

La denúncia per a la revisió del Conveni s’efectuarà per escrit i s’haurà de fer amb una

antelació de tres mesos a la data del seu venciment inicial o a la de qualsevol de les

seves pròrrogues. La denúncia es podrà efectuar a través de qualsevulla de les

representacions empresarial o sindicals signants del Conveni, i s’haurà de comunicar a

l’altre representació i a l’Autoritat Laboral. Un cop denunciat el Conveni, aquest

continuarà la seva vigència durant les negociacions per a la renovació del Conveni,

com a màxim fins a 30 de juny de 2017. Un cop arribat aquest termini, si no ha existit

acord, decaurà automàticament la seva vigència.

Secció 3. Compensació i absorció, situacions més beneficioses i garantia ad

personam

Article 4. Compensació i absorció

El conjunt de pactes que s’estableixin en aquest conveni substituiran íntegrament, les

condicions, tant econòmiques com de treball, existents en la seva entrada en vigor,

sigui quina sigui la naturalesa o l’origen de la seva existència.

Per altra part, les millores retributives o condicions de treball que es puguin promulgar

en el futur per disposició legal de general aplicació, només tindran eficàcia i seran

d’aplicació, quan considerades en conjunt i en còmput anual, superin les d’aquest

_____________________________________________________________________________

7

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

conveni, també valorades en el seu conjunt i en còmput anual. En casos contraris

seran absorbides per elles mateixes.

En qualsevol cas, es respectaran els pactes subscrits amb anterioritat a l´entrada en

vigor d´aquest conveni sempre que, en conjunt i còmput anual, suposin una millora

sobre allò previst en aquest i no expressin que la seva vigència finalitza amb l´entrada

en vigor d´aquest conveni.

Article 5. Situacions més beneficioses

Als treballadors que per pacte gaudeixin de situacions més beneficioses que les

pactades en aquest Conveni, els seran respectades “ad personam”.

Article 6. Garantia personal

Cap treballador subjecte al present Conveni podrà percebre a la seva publicació menys

retribució en el seu conjunt que la que venia gaudint fins el moment de la seva

aplicació.

Secció 4. Comissió paritària

Article 7. Vigilància i compliment

Com òrgan de vigilància, compliment i interpretació del Conveni, es crea una Comissió

Paritària constituïda per un representant de cada sindicat present a la comissió

negociadora i signant d´aquest conveni per la part social i el mateix nombre de

representants designats per l’empresa que tant en un cas com en l’altre seran

membres signants d’aquest Conveni.

_____________________________________________________________________________

8

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

La Comissió Paritària es constitueix per la interpretació i vigilància del compliment

d’aquest conveni, sense perjudici de les competències atribuïdes a les entitats

administratives i judicials corresponents.

Tanmateix es podrà crear una subcomissió, on hi participaran necessàriament els

sindicats participants en la negociació del present Conveni, amb les facultats

d’assessorament que igualment l’ atorgui la Comissió Paritària.

Aquesta Comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts, mitjançant

convocatòria prèvia amb ordre del dia i data de la reunió, adjuntant-hi la documentació

necessària. Tot això serà donat a conèixer a l’altra part, amb un mínim de 5 dies hàbils

d’antelació. Només en cas d’urgència, reconeguda per ambdues parts, el termini podrà

ser inferior. A cada sessió es nomenarà un President i un Secretari, i s’estendrà una

acta que signaran els assistents. Els acords requeriran el vot favorable d’ambdues

parts.

La Comissió Paritària elaborarà en la primera sessió el Reglament de funcionament

d’aquesta Comissió.

La Comissió Paritària disposarà d’un termini màxim de 15 dies, des que la discrepància

li fou plantejada, per pronunciar-se.

Les hores dedicades a les reunions de la Comissió paritària seran considerades temps

efectiu de treball.

Article 8. Funcions de la comissió paritària

Seran funcions de la Comissió Paritària la interpretació i l’arbitratge de les qüestions

referents al Conveni que li siguin sotmeses per acord mutu d’ambdues parts.

La Comissió Paritària tindrà les funcions següents:

 1. a) La interpretació, vigilància, estudi i aplicació del conveni.

_____________________________________________________________________________

9

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. b) Emissió d’informes sobre les qüestions que li siguin proposades per les dues parts

sobre interpretació del que s’hagi pactat.

 1. c) Qualsevol altra funció que és determini al conveni.
 2. d) Resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en la negociació per la no aplicació del

règim salarial establert en aquest conveni i la no aplicació de les condicions de treball

pactades en el conveni a què es refereix l’article 82.3 de l’ET.

 1. e) En totes aquelles qüestions derivades de la interpretació del present conveni en les

quals no s’arribi a un acord en el si de la Comissió Paritària, ambdues parts acorden

sotmetre’s al procediment que per a la solució de conflictes s’estableix a la normativa

sobre funcionament en matèria de mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de

Catalunya.

Article 9. Assessorament de la comissió

La Comissió Paritària podrà assessorar-se per un expert/a extern/a per cada part, que

serà designat per la respectiva representació.

La Comissió Paritària podrà utilitzar els serveis d’assessors que siguin lliurament

designats per cadascuna de les parts.

Els assessors podran assistir a les reunions amb veu, però sense vot.

Secció 5 Pla d’igualtat

Article 10. Pla d’igualtat

_____________________________________________________________________________

10

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

D’acord amb el capítol III del Títol IV la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, d’igualtat

efectiva entre dones i homes, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, S.A.M. ha

adquirit el compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la

igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o

indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per

aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat

d’oportunitats entre dones i homes com a principi estratègic de la nostra Política

Corporativa i de Recursos Humans.

L’empresa fixarà en el Pla d’Igualtat els objectius concrets d’igualtat a assolir, les

estratègies i les pràctiques a adoptar per la seva consecució, la durada estimada del

Pla, així com els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Així mateix

donarà difusió periòdica de dit pla d´igualtat i de les seves actualitzacions.

Es crea una Comissió Paritària per la Igualtat, constituïda un membre de cada sindicat

amb representació al comitè d´empresa en representació de la part social i igual

nombre per la part empresarial, que assessorarà i mediarà, si així es solJlicita per

alguna de les parts, en totes les qüestions contingudes en els plans d’igualtat indicats.

Es garantirà l’accés de la Representació Legal dels Treballadors i als propis treballadors

a la informació sobre el contingut dels Plans d’Igualtat i consecució dels seus objectius.

CAPÍTOL 2 ORGANITZACIÓ DEL TREBALL, INGRESSOS, PERÍODE DE PROVA,

CESSAMENTS, CANVI DE LLOC DE TREBALL I VACANTS

Secció 1. Organització del treball

Article 11. Organització del treball

En totes les qüestions relatives a l’Organització del treball, serà escoltat el Comitè

d’Empresa.

_____________________________________________________________________________

11

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Igualment, i durant la vigència d’aquest conveni, serà d’aplicació el procediment i

criteris de mobilitat funcional interna, sistema d’ingressos i de funcionament de la

borsa de treball el text consensuat entre ambdues parts.

Secció 2. Ingressos, període de prova, cessaments, canvi de lloc de treball i

vacants

Article 12. Ingressos

Sense perjudici d’allò establert en el procediment i criteris d’aplicació a la mobilitat

interna i externa i funcionament de la borsa de treball, seran admissibles totes les

formes de contractació previstes a la legislació laboral vigent i en tots els ingressos

s’atendrà als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat previstos a l’Article 55 de

l’EBEP.

Les places de nova creació i les places vacants que es generin, es cobriran amb el

personal de la mateixa categoria de la plaça a cobrir, que prèviament l’hagi solJlicitat.

En aquelles places que no es disposi de personal intern o substitut amb el perfil

adequat, els candidats es reclutaran mitjançant una convocatòria externa.

En ambdues convocatòries, els candidats es sotmetran a un procés de selecció segons

el criteris recollits en el reglament dels criteris d’aplicació a la mobilitat interna i

externa, aquesta mitjançant la Borsa de treball.

Article 13. Període de prova

S’entendrà que tot el personal de nou ingrés queda sotmès, llevat de pacte contrari, a

un període de prova de 6 mesos per al personal amb titulació universitària de grau

superior, de 3 mesos per al personal amb titulació universitària de grau mig, d’un mes

per al personal administratiu i de 15 dies per a la resta de personal.

En cas de malaltia, el període de prova queda suspès i es reprendrà tan aviat com sigui

donat d’alta el treballador.

_____________________________________________________________________________

12

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Durant el període de prova, ambdues parts podran rescindir el contracte.

Article 14. Cessaments i terminis de preavís

Els treballadors que desitgin cessar voluntàriament de l’empresa, es veuran obligats a

posar-ho en coneixement, acomplint els següents terminis de preavís: un mes, per als

tècnics titulats universitaris de grau superior i de grau mig; 15 dies per les altres

categories professionals.

L’incompliment per part del treballador de l’obligació de preavís amb la indicada

antelació donarà dret a l’empresa a descomptar de la seva liquidació, l’import del salari

d’un dia per cada dia de retard en el preavís. Havent rebut amb l’esmentada antelació

l’avís, l’empresa es veurà obligada a liquidar al finalitzar el termini els conceptes fixos

que puguin ser calculats en aquest moment.

La resta ho seran en el moment habitual del pagament.

Article 15. Canvi de lloc de treball

La Direcció estarà obligada a comunicar al Comitè d’Empresa en un termini de 15 dies

qualsevol canvi de lloc de treball derivat de l’ocupació de places de nova creació,

vacants, places vinculades amb la Universitat Rovira i Virgili, així com nomenaments de

nous càrrecs. Tot això sense perjudici d’allò que disposa l’article 39è de l’Estatut dels

Treballadors.

CAPÍTOL 3 PERMISOS, EXCEDÈNCIES, I ALTRES MILLORES SOCIALS

Secció 1. Permisos i llicències no retribuïdes

_____________________________________________________________________________

13

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 16. Permisos i llicències

Els treballadors afectats per aquest Conveni previ avís i justificació, podran absentar-se

del treball, amb dret a remuneració (excepte 10 dies per assumptes propis que no

seran remunerats), per algun dels motius i pel temps que s’indica més endavant:

Els permisos d’aquest article computaran a efectes de la jornada ordinària efectiva

anual, malgrat que siguin permisos sense retribució.

 1. a) 15 dies pagats per matrimoni, acumulables a les vacances. El permís de

matrimoni, també es aplicable als casos de parella de fet amb convivència

marital superior a l’any. Per a la concessió d’aquest permís el treballador ha

d’aportar la corresponent certificació municipal acreditativa de la convivència i

una declaració jurada escrita. Aquest permís no es concedirà en els casos de

persones que hagin gaudit d’un permís per matrimoni en els dos anys anteriors,

ni en el supòsit de convivència amb una nova persona, fins que transcorrin 2

anys des de la finalització de l’anterior permís, tot i que es contragués

matrimoni civil, canònic, etc. amb la mateixa persona.

 1. b) 3 dies pagats per naixement de fills biològics o adoptius reconeguts

en resolució administrativa, judicial o certificat d’idoneïtat.

 1. c) 15 dies a l’any per assumptes propis, dels quals 5 tindran caràcter

retribuït. El personal adscrit permanentment al torn de nit li correspondran 4

dies retribuïts. No obstant, aquest permís no haurà de ser a cap efecte

justificat. El personal contractat a temps parcial gaudirà d’aquests dies

proporcionalment a la jornada contractada.Els dies d’assumptes propis de

caràcter retribuït es regiran pels criteris que s’indiquen tot seguit:

 1. Els assumptes propis es podran gaudir de dilluns a diumenge i en el període

comprès, dins de cada any natural, entre el 10 de gener i el 15 de desembre,

llevat dels dies festius intersetmanals (caiguin quan caiguin). No obstant això,

el personal adscrit permanentment al torn de nit podrà realitzar assumptes

propis en dies festius intersetmanals.

_____________________________________________________________________________

14

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. Quan aquests dies coincideixin en dissabte o diumenge, s’estableix una

limitació en quan el nombre de treballadors que en puguin gaudir, en el sentit

de realitzar-los únicament una persona de cada quatre per categoria i control,

tant si es treballa en el servei/control propi o en un altre. (en els serveis que

tinguin més d’un control, el càlcul de un de cada quatre es farà per categories i

control), tant si treballa en el servei propi o en un altre.

 1. L’àmbit d’aplicació d’aquests criteris de concessió afecta exclusivament a les

categories professionals de DUI, ATS, Auxiliar d’Infermeria, Tècnic especialista i

Portalliteres, sempre que es tracti de persones que treballin rítmicament en cap

de setmana i no siguin treballadors contractats per a cobrir substitucions o

reforços eventuals.

 1. En el cas que hi hagi coincidència de peticions de persones del mateix servei

o control en el mateix dia, s’han de tenir en compte els criteris següents per

establir-ne la preferència:

 1. a) En primer lloc, el comú acord entre les parts interessades.
 2. b) En el cas que no hi hagi cap acord s’ha d’aplicar el criteri, en un

primer moment, de la major antiguitat del treballador a l’empresa i

posteriorment, amb caràcter rotatori.

 1. c) Si hi ha coincidència d’antiguitat a l’empresa, prevaldrà el criteri de la

persona que tingui més antiguitat al servei.

 1. Per la seva part, el personal a qui se li aplica la jornada diürna, tot i prestar

els seus serveis en el torn de nit, gaudirà dels 5 dies establerts pel torn diürn.

 1. Pel gaudiment dels d’assumptes propis, el personal del torn d’infermeria de

nit estarà en la mateixa roda que el personal diürn.

 1. d) 1 dia pagat per canvi del domicili habitual.

_____________________________________________________________________________

15

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. e) 3 dies pagats per mort o malaltia greu de familiars fins a segon grau

de consanguinitat o afinitat si és a Catalunya, i 5 dies si és fora de

Catalunya.

Aquest permís podrà gaudir-se en qualsevol dia mentre duri l’hospitalització i

sempre que els dies del permís siguin dies naturals consecutius.

S’assimila a l’hospitalització a efectes d’aquest permís, les estades a urgències

de familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat, per adopció o per

acolliment preadoptiu o permanent, que siguin superiors a 24 hores. El permís

serà pel temps coincident i tindrà una durada màxima de dos dies. Si l’estada a

urgències deriva en ingrés hospitalari o intervenció quirúrgica, només es

generarà un permís.

El personal que presti serveis en torn nocturn podrà gaudir d’aquest permís

durant la nit anterior a una intervenció quirúrgica sempre i quan aquesta tingui

lloc durant les 9 hores posteriors a la finalització de la jornada laboral en la que

havia de prestar serveis la persona.

D’acord amb el que es regula a l’article 915 i següents del Codi Civil es

consideraran parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat:

Primer grau: pares, fills consanguinis i afins

Segon grau: avis, nets i germans consanguinis i afins.

Tenen la consideració de malaltia greu el següents supòsits:

 1. Tota malaltia que requereixi una hospitalització (cal aportar document

justificatiu). Aquest permís podrà gaudir-se en qualsevol dia mentre duri

l’hospitalització i sempre que els dies del permís siguin dies naturals

consecutius.

 1. Malaltia que tot i que no impliqui hospitalització, i sempre que s’acrediti

documentalment, mitjançant certificat mèdic o informe de la inspecció dels

serveis mèdics d’empresa, la necessitat d’assistència i companyia d’una altra

persona.

_____________________________________________________________________________

16

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

En cas de persistir la necessitat d’absentar-se del lloc de treball, l’interessat

podrà cursar solJlicitud d’assumptes propis sense retribució.

En els casos de malaltia greu o molt greu i mort regulats en aquest article,

gaudirà dels mateixos permisos que li correspondrien l’espòs/a, qui convisqui

maritalment, i es trobi en les condicions de convivència que s’exigeixen per la

concessió del permís per matrimoni regulat en aquest article.

 1. f) El treballador/a tindrà dret al gaudiment d’un permís retribuït fins a un màxim

de 14 hores anuals, per assistir a la visita d’un especialista mèdic o la

realització d’una prova diagnòstica en l’àmbit del Servei Català de la

Salut, sempre que l’horari de consulta o prova coincideixi amb l’horari laboral i

prèvia solJlicitud amb la màxima antelació possible i justificació documental.

En cas de proves diagnòstiques invasives que requereixin una

preparació o convalescència importants, el/la treballador/a podrà fer ús

d’aquest crèdit de 14 hores anuals per cobrir aquestes circumstàncies, quedant

a criteri del treballador la distribució d’aquest crèdit horari.

 1. g) Es concediran llicències retribuïdes per assistir a exàmens d’estudis, quan

tinguin una relació amb la professió o pràctica habitual.

 1. h) Es concedirà un màxim de 10 dies a l’any, per a l’assistència a la resta

d’exàmens. En cas d’esgotar tots el dies, es podrà optar per demanar

assumptes propis amb o sense retribució.

La durada de les esmentades llicències, serà la indispensable per a l’assistència

als mateixos, i sempre i quan coincideixin amb la jornada laboral.

Les persones que treballin al torn de nit tindran dret a aquests tipus de

llicències quan, havent de treballar la nit anterior a la data de l’examen, aquest

es realitzi abans del transcurs de les 9 hores posteriors a la finalització de la

jornada laboral en la que havia de prestar serveis la persona.

Les llicències a que fa referència els punts g i h d’aquest article, corresponen als

exàmens dels quals s’obté una titulació acadèmica oficial.

_____________________________________________________________________________

17

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. i) Respecte als permisos per lactància s’estarà al que disposa la legislació laboral

vigent.

Sense perjudici del que estableix l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, si

s’opta per substituir l’absència per lactància d’un fill menor, per una reducció de

jornada, aquesta serà també d’una hora de treball efectiu, a determinar per

l’empresa si és a principi o al final de la jornada laboral.

Article 17. Dies de conveni

Tot el personal tindrà dret a gaudir, opcionalment, sis dies anuals, que haurà de fer

tres durant el primer semestre i tres durant el segon. A solJlicitud del treballador es

gaudiran en els períodes de Setmana Santa i Nadal. El període de Nadal s’entén estès

fins el diumenge immediatament posterior a la festa de Reis. Aquests dies estan

deduïts de la jornada anual ordinària.

Pel gaudiment dels dies de conveni el personal del torn d’infermeria de nit estarà en la

mateixa roda que el personal diürn.

Els dies de conveni regulats en aquest article es podran gaudir en caps de setmana (no

festiu).

Quan aquests dies coincideixin en dissabte o diumenge, s’estableix una limitació en

quan el nombre de treballadors que en puguin gaudir, que afectarà tant a dies de

conveni com a dies d’assumptes propis, és a dir existirà una roda única pel gaudiment

d’aquests dos conceptes.

El número de persones que podrà gaudir de festa en aquests conceptes serà, d’una

persona de cada quatre per categoria i servei/control, tant si es treballa en el

servei/control propi o en un altre.

El personal de pool d’infermeria que no té assignat ritme de treball, pot solJlicitar dies

de conveni els dies festius intersetmanal. El personal contractat a temps parcial

gaudirà d’aquests dies proporcionalment a la jornada contractada.

_____________________________________________________________________________

18

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Secció 2. Excedències

Article 18. Excedències voluntàries

 1. a) Excedència voluntària ordinària:

Els treballadors amb un mínim d’un any de servei, podran solJlicitar, amb un

mes de preavís, excedència voluntària per un període no inferior a quatre

mesos ni superior a cinc anys, no computant-se el temps que duri aquesta

situació a cap efecte. L’excedència s’entendrà sempre concedida sense dret a

rebre cap retribució de l’empresa. Si no es solJlicita el reingrés abans de

l’acabament de l’excedència, el treballador causarà baixa definitiva a l’empresa.

Amb caràcter general i quan el treballador ho demani, el reingrés estarà

condicionat a què hi hagi una vacant a l’empresa de la seva categoria, si no n’hi

hagués i sí en la inferior, dintre del seu estament, el treballador podrà optar per

ocupar aquesta plaça amb el salari que li correspongui, fins que es produeixi la

vacant. Excepcionalment, sigui quina sigui la durada de l’excedència solJlicitada,

el treballador podrà demanar la reincorporació al lloc de treball dintre dels

primers set mesos i mig amb un preavís d’ un mes i amb renúncia al restant

període concedit.

És per això que l’empresa es veurà obligada a reservar-li durant aquests set

mesos i mig el lloc de treball, i a procedir a la reincorporació immediata.

Al treballador a qui hagi estat concedida una excedència voluntària, per acollirse

a una altra excedència de la mateixa naturalesa, haurà de cobrir un nou

període d’almenys 2 anys de servei a l’empresa, sempre que no sigui utilitzada

per treballar en altres empreses del sector. En aquest cas, la carència requerida

serà de 3 anys.

 1. b) Excedència voluntària per conciliació de la vida familiar i laboral:

Els treballadors i treballadores amb una antiguitat a l’empresa de com a mínim

un any, podran solJlicitar, per raons de conciliació de la vida familiar i laboral,

una excedència no retribuïda per un període màxim de dos anys que no

computarà a efectes d’antiguitat, i que tindrà una durada mínima de un mes.

_____________________________________________________________________________

19

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Aquesta excedència tindrà reserva de lloc de treball durant els quatre primers

mesos.

En el supòsit que l’excedència tingui una durada d’un mes i coincideixi amb els

mesos del període vacacional ordinari (juliol, agost o setembre), s’aplicaran els

criteris que s’estableixen en la concessió del permís per vacances en els

centres o unitats on es realitzen substitucions de personal, considerant-se que

en tot cas prevaldran aquestes.

És per això que el criteri d’aplicació durant els mesos de juliol, agost i setembre

es basarà en:

Primer: Les excedències per conciliació de vida familiar i laboral es concediran

fins a cobrir el número màxim de persones permès en la normativa de

vacances de l’Hospital.

Segon: En el cas de que la primera adjudicació no fos possible aplicar-la, el

número màxim de persones per servei es fixarà en funció del número de

peticions.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre no es podran solJlicitar excedències

d’aquest tipus que tinguin com a finalitat prestar serveis en d’altres Institucions

Sanitàries.

Quan es produeixi coincidència de peticions en els mateixos períodes, s’actuarà

d’acord amb la següent norma:

Per la primera coincidència, tindrà prioritat la persona de major antiguitat a

l’Hospital i per successives coincidències es procedirà a la concessió rotatòria

que correspongui a partir de la preferència inicial.

Les peticions es solJlicitaran amb un mes d’antelació, excepte les referides als

períodes de juliol, agost i setembre, les quals es presentaran abans del 30

d’abril de cada any.

L’excedència s’haurà de solJlicitar com a mínim amb 15 dies d’antelació a la

data d’inici. Una vegada finalitzada l’excedència, no podrà rebre una nova fins

passats 8 mesos de treball efectiu.

_____________________________________________________________________________

20

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 19. Excedències especials i forçoses

 1. a) Excedència especial per naixement o adopció legal de fill o per cura

de familiars

Els treballadors tindran dret a un període de excedència de durada no superior

a quatre anys per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa,

com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com

preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a contar des de la data de

naixença o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. El quart any

d’excedència haurà de ser gaudit de forma ininterrompuda.

També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior dos anys,

els treballadors per tenir cura d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat

o afinitat (inclou la parella de fet estable amb independència de la seva

orientació sexual), que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se

per si mateix, i no realitzi activitat retribuïda. L’excedència contemplada en el

present apartat, el període de la qual podrà gaudir-se de forma fraccionada,

constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, si

dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel

mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per

raons justificades de funcionament de l’empresa.

Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici

de la mateixa donarà fi al que, si escau, es vingués gaudint.

El període en el qual el treballador romangui en situació d’excedència conforme

a l’establert en aquest article serà computable a l’efecte d’antiguitat i el

treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional, a la

participació de la qual deurà ser convocat per l’empresari, especialment en

ocasió de la seva reincorporació. Durant els dos primers anys tindrà dret a la

reserva del seu lloc de treball.

Transcorregut dit termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del

mateix grup professional o categoria equivalent.

_____________________________________________________________________________

21

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

L’excedència es solJlicitarà sempre per escrit amb una antelació mínima de

quinze dies naturals a la data del seu inici; així mateix, l’empresa haurà de

comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini dels cinc dies

naturals següents.

Si el treballador no solJlicita el reingrés a l’empresa un mes abans de la

finalització de l’excedència, causarà baixa definitiva. Si demana el reingrés, es

reincorporarà automàticament a la finalització de l’excedència.

L’excedència serà sense dret a retribució.

En cas de naixement d’un fill o filla prematur que hagi de ser hospitalitzat a

continuació del part, s’atorgarà una excedència voluntària especial equivalent al

temps d’hospitalització, fins un màxim de dotze setmanes, que s’iniciarà a partir

de la finalització del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior.

Per tot allò no contemplat en aquest punt, s’estarà al que regulin les

disposicions legals d’aplicació.

 1. b) Excedència especial per a l’exercici de funcions sindicals

Podran solJlicitar a l’empresa la situació d’excedència, els treballadors que

exerceixin funcions sindicals d’àmbit provincial o superior mentre duri l’exercici

del seu càrrec representatiu, amb reserva del lloc de treball, havent-se

d’incorporar a l’empresa en el termini de 30 dies naturals a partir d’haver cessat

en el càrrec i avisant amb 15 dies d’antelació.

 1. c) Excedència forçosa per nomenament de càrrec públic

El treballador que sigui elegit o designat per a un càrrec públic que impossibiliti

la seva assistència al treball, podrà solJlicitar una excedència forçosa per a tota

la durada de l’exercici del càrrec.

Quan cessi del seu càrrec públic podrà reincorporar-se a l’empresa en el termini

dels 30 dies naturals següents a la data en què hagi cessat, avisant prèviament

a la direcció almenys amb quinze dies naturals d’antelació a la data en què

solJliciti la reincorporació. Si conclòs l’exercici del càrrec, per qualsevol causa,

_____________________________________________________________________________

22

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

no solJlicités el reingrés en el termini de 30 dies naturals, causarà baixa

definitiva a l’empresa.

El període d’excedència serà sense dret a retribució, si bé es computarà a

efectes d’antiguitat.

 1. d) Excedència especial

Els treballadors que facin tasques de voluntari (retribuïdes o no) a una ONG o

realitzin formació o docència vinculada a la seva activitat en el centre, tindran

dret a una excedència especial de fins a 2 anys amb reserva del lloc de treball i,

per tant, a la reincorporació immediata a la finalització de l’excedència.

En qualsevol de les excedències a què fa referència aquest article serà preceptiu que el

treballador preavisi amb 30 dies d’antelació a la seva finalització, la seva decisió de

reincorporació.

Secció 3. Altres millores socials

Article 20. Adopció

S’equipara l’adopció al naixement d’un fill biològic, a tots els efectes regulats al present

Conveni i a la legislació aplicable en cada moment.

Article 21. Reducció de jornada per tenir cura d’un menor o disminuït físic,

psíquic, sensorial o familiar

Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys

o amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no realitzi una activitat retribuïda,

tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del

salari entre, al menys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella.

_____________________________________________________________________________

23

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins el

primer grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no

pugui valer-se per si mateix, i que no ocupi activitat retribuïda. La reducció de jornada

contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors,

homes o dones. No obstant, si dos o més treballadors de la mateixa empresa

generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu

exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa o necessitats del

servei.

Article 22. Pauses i reducció de jornada per lactància o per naixements de

fills prematurs

 1. a) Per a la lactància del fill menor de 9 mesos, els treballadors tenen dret a una

pausa d’una hora a la feina, que poden dividir en 2 fraccions.

El treballador pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal

en 1 hora amb la mateixa finalitat, i es podrà atorgar tant al pare o la mare si

tots dos són treballadors de la mateixa empresa.

S’estableix la possibilitat de compactació del total del temps a continuació del

permís per maternitat sempre que ambdues parts estiguin d’acord i així ho

convinguin. Si el treballador/a causes baixa definitiva a l’empresa abans dels

nou mesos següents al part se li descomptaran les quantitats indegudament

percebudes.

S’estableix així mateix la possibilitat de compactar, de comú acord, les

reduccions de jornada en un sol dia laborable a la setmana.

 1. b) En el supòsit de naixement de fills prematurs o que per altres causes hagin

de continuar hospitalitzats després del naixement, el pare o la mare tenen dret

a absentar-se del treball durant una hora diària. Tanmateix, podrà reduir la

seva jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució

proporcional de salari. Si els dos treballen a la mateixa empresa només un d’ells

podrà exercir aquests drets.

 1. c) La concreció horària i la concreció del període per gaudir el permís de

lactància i de la reducció de jornada per tenir cura d’un menor familiar dels

_____________________________________________________________________________

24

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

previstos en aquest article correspon al treballador dins de la seva jornada. El

treballador ha de preavisar a l’empresa amb 15 dies d’antelació sobre quina

serà la data de la seva reincorporació.

 1. d) Previ acord amb l’empresa, el permís de maternitat es podrà gaudir a temps

parcial de forma ininterrompuda. En el cas de filiació biològica només es podrà

gaudir a temps parcial a partir de la sisena setmana posterior al part.

 1. e) Permís de paternitat. A aquests efectes, es considerarà dintre d’aquest grup

la persona amb qui convisqui el treballador, formant una parella de caràcter

estable, independentment del seu gènere. El permís de paternitat es gaudirà

segons el previst a la legislació vigent.

Es considerarà parella estable, la que reuneix els requisits contemplats a la Llei

10/1998 de 15 de juliol, de unions estables de parella.

En tot allò no previst en aquest punt relatiu als permisos per lactància, s’estarà

al que disposa la legislació laboral vigent.

Article 23. Conciliació horaris per fills amb discapacitació

Els treballadors amb fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial,

reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, tindran preferència en els canvis

de torn per tal de conciliar els seus horaris amb els dels centres on el fill o fi lla amb

discapacitat rebi atenció.

Article 24. Garanties en cas de detenció

En cap cas l’empresa no podrà invocar la detenció o privació de llibertat d’un

treballador per motius de sanció, llevat que la detenció i privació de llibertat sigui

conseqüència de sentència ferma.

El treballador privat de llibertat tindrà dret a reintegrar-se al seu lloc de treball només

en cas de sentència absolutòria.

_____________________________________________________________________________

25

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 25. Assistència judicial

En els casos en que un treballador/a hagi d’assistir a citacions, requeriments o tràmits

judicials, de qualsevol tipus, originats com a conseqüència del desenvolupament de les

seves funcions professionals, que requereixen d’assistència lletrada, l’empresa posarà a

disposició de l’empleat els mitjans de defensa jurídica necessaris.

Article 26. Assegurança col   lectiva de vida i accidents

Els treballadors afectats pel present Conveni gaudiran d’una assegurança que cobrirà

els riscos de vida i accident. Els imports de cadascun d’aquests riscos seran els

següents:

Vida: 7.212,15 euros

Accidents (invalidesa permanent): 6.010,12 euros

L’empresa publicarà al portal de l´empleat de l´hospital la pòlissa d´aquesta

assegurança.

Article 27. Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de

gènere

Les treballadores víctimes de la violència de gènere tenen dret:

– A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre,

almenys un vuitè i un màxim de la meitat, de la durada d’aquella. La concreció

horària de la reducció correspondrà a la treballadora i en cas de desacord amb

l’empresa les discrepàncies seran resoltes pel procediment establert en l’article

138 bis de la Llei de Procediment Laboral.

_____________________________________________________________________________

26

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– A la reordenació del seu temps de treball mitjançant l’adaptació del seu horari,

conforme al que estableixin de mutu acord l’empresa i la treballadora afectada.

– A ocupar preferentment altre lloc de treball del mateix grup professional o

categoria professional equivalent, en el cas que el treballador hagi d’abandonar

el lloc de treball en la localitat on presti els seus serveis, quan l’empresa tingui

vacants en altres centres de treball d’altres localitats. L’empresa té l’obligació de

comunicar a la treballadora les vacants existents. La durada inicial del

desplaçament serà de sis mesos durant els quals la treballadora conservarà el

dret de reserva del lloc de treball d’origen. Transcorreguts els sis mesos la

treballadora en el terme màxim de quinze dies haurà d’optar entre la tornada al

lloc de treball anterior o a continuar en el nou amb renúncia al seu dret de

reserva.

– A la suspensió del seu contracte de treball quan es vegi obligada a abandonar

el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de

violència, per un període d’una durada no superior a sis mesos, tret que el

Jutge prorrogui la suspensió, fins a un màxim de divuit mesos, amb reserva del

seu lloc de treball.

– A declarar extingit el seu contracte de treball quan la treballadora es vegi

obligada a abandonar definitivament el seu lloc de treball com a conseqüència

de ser víctima d’aquesta classe de violència.

Les baixes laborals motivades per la situació física o psicològica derivada de la

violència de gènere, acreditada pels serveis socials d’atenció o pels serveis de salut

no es computaran com faltes d’assistència a l’efecte d’absentisme laboral.

La situació de violència de gènere exercida sobre les treballadores que dóna dret al

naixement dels anteriors drets laborals s’ha d’acreditar mitjançant la corresponent

ordre judicial de protecció.

Excepcionalment es podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del

Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis fins que el Jutge dicti l’esmentada

ordre de protecció.

Serà suficient per a considerar justificades les absències o faltes de puntualitat de

la treballadora víctima de la violència de gènere un dictamen dels serveis socials.

_____________________________________________________________________________

27

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 28. Drets dels treballadors i treballadores víctimes de violència en el

lloc treball

Sense perjudici de les mesures preventives que s’adoptin per tal d’evitar situacions de

violència en el lloc de treball contra els professionals provocades pels pacients o

usuaris dels serveis o pels seus familiars o persones vinculades, els treballadors

víctimes d’episodis de violència en el lloc de treball tenen dret a rebre suport jurídic i,

si s’escau, psicològic a càrrec de l’empresa. Això no obstant, l’assessorament i defensa

jurídica quan estiguin coberts per una pòlissa de defensa jurídica subscrita pel

professional o pel seu colJlegi, aniran a càrrec d’aquesta pòlissa.

L’empresa disposarà un protocol d’actuacions actualitzat davant els episodis de

violència o d’existència de risc que es puguin produir i donaran difusió periòdica del

mateix a tots els seus professionals. Aquest protocol haurà de contemplar els canals de

comunicació dels episodis violents i el sistema de registre de les incidències.

Els comitès de seguretat i salut laboral, o comissions multidisciplinars creades

específicament en cada centre per a la prevenció de la violència en el lloc de treball,

han d’identificar els riscs o amenaces potencials dels llocs de treball, i dels

pacients/usuaris, i encarregar-se de la seva avaluació i de proposar a la gerència la

cartera de mesures per a reduir els riscs d’agressió.

CAPÍTOL 4. CONDICIONS RETRIBUTIVES

Secció 1. Salari

Article 29. Salari Base Mensual

És la part de la retribució del/de la treballador/a fixada per unitat de temps i en funció

de la seva categoria professional, amb independència de la remuneració que

correspongui per lloc de treball específic o qualsevol altra circumstància.

La seva quantia ve fixada a l’annex I.

_____________________________________________________________________________

28

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 30. Retribució anual Fixa

L’estructura salarial bàsica, denominada RAF, es composa dels conceptes de salari

base i plus conveni. A partir del dia 1 de gener de 2015 serà d’aplicació la taula salarial

continguda a l’annex I del present Conveni.

L’import de les retribucions pactades en aquest conveni fan referència a la jornada

anual ordinària d’aplicació a l’Hospital.

Pel que fa els treballadors que realitzin jornades inferiors, tindran dret a cobrar els

diferents conceptes salarials en proporció a la jornada realitzada.

Secció 2. Altres complements salarials

Article 31. Nocturnitat

S’estableix un complement de nocturnitat per cada hora treballada entre les 22 hores i

les 6 hores del dia següent.

Tanmateix s’abonarà el complement quan la jornada nocturna es perllongui des de les

6 hores del matí fins a les 8 hores o s’avanci l’inici de la jornada a les 21 hores.

El personal adscrit permanentment a jornada ordinària nocturna percebrà el plus de

nocturnitat segons els imports que figuren en la taula annex II.

Article 32. Antiguitat i plus de permanència

 1. a) Antiguitat: Durant la vigència del present conveni, i sense perjudici d’allò

establert a la disposició addicional quarta en quant a la congelació del primer

_____________________________________________________________________________

29

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

any de meritació d’un nou trienni, el complement d’antiguitat s’abonarà a raó

de 33,96 euros per trienni.

Quan es contractin jornades inferiors es percebrà en la proporció que

correspongui.

El còmput d’antiguitat s’iniciarà el dia d’ingrés del treballador a l’empresa,

independentment de la modalitat contractual convinguda, per bé que el dret a

la percepció del complement no existirà fins un mes després, comptat a partir

de la data en què es compleixi el trienni.

El concepte d’antiguitat es meritarà fins un màxim de 36 anys (12 triennis) per

persona.

Els treballadors eventuals que converteixin el seu contracte en indefinit, els serà

reconeguda la data d’antiguitat computada des de la data d’ingrés a l’hospital,

sempre que no existeixin interrupcions contractuals superiors a 30 dies.

 1. b) Plus de permanència: De conformitat amb l’acord subscrit entre la

representació social i empresarial en data 19 de juliol de 2013, amb efectes de

l’1-7-2013 es va crear un nou concepte salarial destinat al personal amb

contracte temporal que en aquella data acredités una prestació ininterrompuda

de serveis a l’hospital superior a tres anys. A tals efectes, no es computaran les

interrupcions contractuals inferiors a 30 dies.

Aquest complement s’abonarà a raó de 33€ mensuals per catorze mensualitats,

en igual import per totes les categories professionals i durant un període de tres

anys. A partir del venciment dels primer trienni, es generarà el dret a percebre

un nou import de 33€ mensuals acumulables al primer. Aquest import de 33€

correspon a jornada completa, les jornades a temps parcial percebran el

complement de forma proporcional.

Aquest concepte es deixarà de percebre en el cas que la relació contractual del

treballador es transformi en fixa, situació a partir de la qual es computaran els

anys de permanència del treballador a l’hospital en concepte d’antiguitat i en la

quantia prevista en el Conveni ColJlectiu del centre.

Article 33. Plus de jornada mèdica discontínua

_____________________________________________________________________________

30

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

El personal mèdic, amb categoria professional del grup 1.1 que treballi en règim de

jornada discontínua de treball des de les 8 a les 17 hores, amb interrupció d’una hora

per a menjar, que es determinarà en cada cas segons les necessitats del Servei,

percebrà plus mensual segons taula de l’annex III.

L’esmentat plus computarà a efectes de pagues extraordinàries i vacances.

El personal de l’estament mèdic en plantilla a la signatura del Conveni que presti el

seus serveis en règim de jornada continuada de 8 a les 15 hores, que vulgui acollir-se

al règim de jornada discontínua, haurà de solJlicitar-ho a l’empresa cada primer de

gener, prèvia comunicació amb una antelació mínima de 15 dies.

Article 34. Cap de guàrdia

El plus de Cap De Guàrdia el percebrà exclusivament el metge que hagi estat designat

per la Direcció de l’Hospital per assumir la responsabilitat de Cap durant la guàrdia que

li hagi estat assignada.

L’import d’aquest plus queda està establert en 82,40 euros per la guàrdia de presencia

física de 16 hores i de 123,60 euros per la guàrdia de presencia física de 24 hores.

L’esmentat plus no computarà a efectes de pagues extres, vacances i prorratejos de

guàrdies.

Article 35. Gratificacions extraordinàries

A tots els treballadors afectats pel present Conveni se’ls abonarà dues gratificacions

extraordinàries per import del salari real, una el 24 de juny i una altra pel 25 de

desembre (Nadal). L’import del salari real s’obtindrà mitjançant la suma dels imports

_____________________________________________________________________________

31

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

del salari base, plus conveni, complement d’adscripció al SIPD, plus de nocturnitat,

més els complements d’antiguitat/permanència, de lloc de treball.

El personal facultatiu del grup 1 també percebrà, sempre i quan hi tingui dret segons

els criteris establerts en el present conveni, els conceptes de plus de jornada mèdica

discontinua, complement activitat programada i complement sistema desenvolupament

professional del facultatiu.

Pel període comprès entre l’1-1-2015 i el 31-12-2016, seran d’aplicació els salaris

recollits a les taules dels annexes I,II i III.

Al personal mèdic se li abonarà tanmateix el prorrateig de les guàrdies efectuades

durant l’últim any.

Les gratificacions extraordinàries es meritaran de data a data i en proporció al temps

efectivament treballat.

Article 36. Complement activitat programada personal facultatiu

El concepte salarial denominat complement activitat programada el percebran tots els

facultatius especialistes del centre, a excepció d’aquells que l’objecte de la seva

contractació sigui la cobertura de mòduls d’atenció continuada. A tals efectes,

quedaran inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest complement els facultatius

especialistes que prestin serveis a urgències.

Aquest concepte s’abonarà per catorze mensualitats per un import mensual de 242,67

euros

Article 37. Complement d’atenció continuada

El complement d’atenció continuada el percebran aquells facultatius que, a més de la

seva jornada ordinària, realitzin una jornada complementària d’atenció continuada

_____________________________________________________________________________

32

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

(guàrdies de presència física) igual o superior al 75% de la màxima jornada d’atenció

complementària exigible.

L’import d’aquest complement, que es percebrà una sola vegada a l’any, dins del

primer trimestre natural és de 1.907,15 euros. Aquest import es correspon amb el

compliment del 100% de la jornada complementària, en el cas dels compliments entre

el 75% i el 99%, el complement s’abonarà proporcionalment a la jornada efectivament

realitzada.

Article 38. Facultatius contractats específicament per realitzar mòduls

d’atenció continuada

S’entén per facultatius contractats específicament per realitzar mòduls d’atenció

continuada, aquells que l’objecte del seu contracte de treball es cobrir els mòduls

d’atenció continuada dels respectius serveis.

Els facultatius que desenvolupen exclusivament la seva jornada en règim d’atenció

continuada percebran únicament els conceptes salarials continguts a taula annex I,

que són el salari base i el plus conveni, en proporció a la jornada contractada.

S’abonarà un complement específic per aquest colJlectiu de facultatius que realitzen

exclusivament mòduls d’atenció continuada.

Aquest complement es retribuirà per hora realitzada a raó de 2,09 euros per hora.

Aquest complement es incompatible amb la percepció del plus de nocturnitat.

Atès que el present conveni introdueix pel personal d’staff que cobreix també mòduls

d’atenció continuada, una diferenciació en el preu hora d’atenció continuada realitzada

en caps de setmana i festius, les hores coincidents en dissabte, diumenge o festiu

intersetmanal d’aquest colJlectiu seran incrementades en 3 euros per hora realitzada,

que serà addicional al complement específic indicat en el paràgraf anterior.

Aquest import es percebrà únicament quan la prestació de serveis coincideixi en

dissabte, diumenge o festiu intersetmanal i serà incompatible amb la percepció de

plusos de la mateixa naturalesa, com són el plus dissabte, el plus diumenge i el plus

festiu intersetmanal.

_____________________________________________________________________________

33

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Als efectes de cobrament d’aquests complements, es considera que la jornada de

guàrdia que generarà dret al cobrament d’aquest plus serà la d’inici de la guàrdia.

No formen part d’aquest colJlectiu els professionals que desenvolupin la seva jornada

ordinària en el servei d’urgències, encara que la seva distribució sigui irregular.

Article 39. Complement de responsabilitat per personal assistencial

És un complement funcional o de lloc de treball de caràcter no consolidable i destinat a

remunerar les condicions particulars d’alguns llocs de treball de confiança, que realitzin

tasques assistencials d’especial responsabilitat, comandament, supervisió, gestió o

coordinació en l’activitat assistencial.

Aquest complement es percebrà mentre es desenvolupi la tasca assistencial

corresponent d’especial responsabilitat, comandament, supervisió, gestió o coordinació

i es deixarà de percebre quan es deixin d’exercitar -per qualsevol causa- les funcions

esmentades.

Les quanties d’aquest complement, i els llocs de treball que el poden percebre, venen

fixades a l’annex XI. Aquestes quanties absorbiran, fins al límit del seu import, les que

abans de l´entrada en vigor d´aquest conveni els treballadors puguin percebre per la

realització de tasques d’especial responsabilitat, comandament, supervisió, gestió o

coordinació en l’activitat assistencial.

Article 40. Complement de responsabilitat per personal no assistencial

És un complement funcional o de lloc de treball de caràcter no consolidable i destinat a

remunerar les condicions particulars d’alguns llocs de treball de confiança, que realitzin

tasques no assistencials d’especial responsabilitat, comandament o coordinació.

Aquest complement es percebrà mentre es desenvolupi la tasca corresponent

d’especial responsabilitat, comandament o coordinació i es deixaran de percebre quan

es deixessin d’exercitar per qualsevol causa les funcions esmentades.

_____________________________________________________________________________

34

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Les quanties d’aquest complement, i els llocs de treball que el poden percebre, venen

fixades a l’annex XII.

Si alguna altra categoria professional no inclosa en aquesta annex XII accedís a un lloc

de treball de responsabilitat se l’inclourà segons preus actualitzats del I Conveni

colJlectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres

sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Article 41. Plus harmonització

El plus d’harmonització que com a complement salarial es retribuïa en les quanties que

figuraven a la taula salarial annex I de l’anterior conveni colJlectiu de treball de

l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, pels anys 2009 a 2014, s’integrarà, amb

efectes del mes següent a la signatura d’aquest conveni al plus conveni, quedant per

tant a partir d’aquella data, suprimit a tots els efectes.

Secció 3. Hores extraordinàries, guàrdies mèdiques, guàrdies de

manteniment, plus dissabte, plus diumenge, plus festiu intersetmanal, plus

homologació, complement disponibilitat

Article 42. Hores extraordinàries

Cada hora de treball que es realitzi a més de la jornada ordinària laboral, s’abonarà

amb un increment del 40% per sobre del salari corresponent a cada hora ordinària. En

el cas què per aquest motiu es plantegés algun conflicte, serà supervisat pel Comitè

d’Empresa.

Sempre que sigui necessària la presència d’algun treballador a l’Hospital fora de la

jornada ordinària de treball i per situacions d’emergència i imprevisibles, s’abonarà el

temps de treball com hores extraordinàries.

_____________________________________________________________________________

35

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 43. Jornada complementària d’atenció continuada

 1. a) Presència física: Les guàrdies de presència física es retribuiran d’acord amb els

imports que figuren en la taula annex V, que inclouen la part proporcional de les

pagues extres i vacances.

 1. b) Localització: La guàrdia de localització es retribuirà segons els preus que figuren

en la taula annex V, que inclouen la part proporcional de les pagues extres i vacances

 1. c) Dies especials:

Personal grup 1

Les guàrdies realitzades per facultatius especialistes coincidents en jornades d’especial

significació s’abonaran amb un complement específic, addicional al preu de

compensació per guàrdia. Als efectes de l’abonament d’aquest plus especial, els dies

que es consideraran i les quanties per guàrdia que es retribuiran seran els següents:

Dies Import plus

24 de desembre 101,88 euros

25 de desembre 203,76 euros

26 de desembre 101,88 euros

31 de desembre 101,88 euros

1 de gener 101,88 euros

Es considera que la jornada de guàrdia que generarà dret al cobrament d’aquest plus

serà la d’inici de la guàrdia.

Personal grups 2, 3, 4 i 5

_____________________________________________________________________________

36

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Les hores de guàrdia coincidents amb els dies especials de Nadal i Cap d’Any es

retribuiran amb un increment del 100% .

Es consideren guàrdies especials les de Nadal i Cap d’Any. Les hores de guàrdia que es

realitzin des de les 20:00 hores del dia 24 de desembre a les 20:00 hores del dia 25 de

desembre, i des de les 20:00 hores del dia 31 de desembre a les 20:00hores del dia 1

de gener.

Article 44. Plus dissabte

Per cada hora de dissabte que es treballi, a més del salari ordinari es rebrà, la

quantitat prevista a la taula l’annex IV.

Les quantitats que s’abonin per aquest concepte figuraran en el rebut de salaris amb la

denominació de “plus dissabte”. Quan un festiu intersetmanal treballat coincideixi en

dissabte, el plus festiu absorbirà el plus dissabte.

La percepció del plus dissabte es incompatible amb les hores extres i amb les guàrdies

o complements d’atenció continuada.

Article 45. Plus diumenge

El personal, la jornada del qual coincideixi amb un diumenge percebrà una

compensació econòmica per cada hora treballada en diumenge.

Per cada hora de diumenge que es treballi, a més del salari ordinari es rebrà, la

quantitat prevista a la taula l’annex IV.

La percepció d’aquest plus serà incompatible amb les hores extres i amb les guàrdies o

complements d’atenció continuada.

_____________________________________________________________________________

37

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 46. Plus festiu intersetmanal

El personal, la jornada del qual coincideixi amb un festiu intersetmanal percebrà una

compensació econòmica per cada hora treballada en els 14 festius intersetmanals del

Calendari Oficial de festes que fixa anualment el Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya.

Per cada hora de festiu intersetmanal que es treballi, a més del salari ordinari es rebrà,

la quantitat prevista a la taula l’annex IV.

En atenció a les característiques dels festius especials (Nadal i Cap d’Any), els

treballadors que prestin serveis en jornada ordinària en aquestes dates rebran una

quantitat alçada bruta addicional al plus regulat en el paràgraf anterior de 25 euros per

dia treballat, igual per a totes les categories.

El personal que percep el plus festiu intersetmanal segons el previst a la taula annex

IV, cobrarà aquest mateix concepte duplicat quan presti els seus serveis durant els dies

especials de Nadal i Cap d’Any següents: entre les 20hores del dia 24 de desembre fins

les 20 hores del dia 26 de desembre, i entre les 20 hores del dia 31 de desembre i les

20 hores del dia 1 de gener.

La percepció de tots els plusos contemplats en aquest article serà incompatible amb les

hores extres i amb les guàrdies o complements d’atenció continuada.

Secció 4. Altres millores econòmiques

Article 47. Metges assistencials

La categoria de Metge Assistencial correspon a aquells llicenciats en medicina i cirurgia

que no estan en possessió de la titulació d’especialista.

L’activitat dels metges assistencials es portarà a terme amb dependència de la

responsabilitat de categories mèdiques superiors.

_____________________________________________________________________________

38

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

El salari quedarà equiparat, com a mínim, als metges residents MIR, d’acord amb els

anys de permanència a la plantilla de l’Hospital, en funció de l’escala retributiva per

anualitats dels MIR.

En qualsevol cas percebran, com a mínim, el salari que per la categoria de metge

assistencial de primer any figura en la taula següent:

Nivell Salari Base Plus

conveni

Total

mensual Total anual

1r.ANY 687,06 449,77 1136,83 15915,62

2n.ANY 687,06 540,72 1227,78 17188,92

3r.ANY 687,06 654,40 1341,46 18780,44

4t.ANY 687,06 768,08 1455,14 20371,96

5è.ANY 687,06 881,77 1568,83 21963,62

Les guàrdies mèdiques d’aquesta categoria es retribuiran al mateix preu que per

aquest concepte percebi el MIR del nivell més alt, segons els imports que figuren en la

taula següent:

Grup 1. Metge Assistencial 17,25 19,50 19,50

Aquests imports inclouen la part proporcional de pagues extres i vacances.

Article 48. Indemnització per cessament

S’estableix un concepte d’indemnització per cessament, el qual es percebrà en el cas

de que el treballador cessi de l’empresa. Aquest concepte no es meritarà en els

supòsits de cessaments que es produeixin per causa d’acomiadament, per extinció de

contracte de treball, per rescissió de contracte a l’empara dels articles 50 i 52 del Text

Refós de l’Estatut dels Treballadors, per baixa voluntària i per mort.

L’import de la indemnització es calcularà d’acord amb el següent barem:

_____________________________________________________________________________

39

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Treballadors amb antiguitat igual o superior a 15 anys i inferior a 30 anys: 1

mensualitat del salari reflectit en la taula annex I.

– Treballadors amb antiguitat igual o superior a 30 anys: 2 mensualitats del

salari reflectit en la taula annex I.

Article 49. Guarderies

El treballador que tingui fills en edat de Guarderia percebrà un complement de 79,48

euros per mes i fill en edat de Guarderia, prèvia presentació abans del dia 5 de cada

mes del rebut mensual corresponent.

S’estableix que el personal contractat a jornada parcial que reuneix els requisits que li

donen dret al complement per guarderia establert en aquest article percebrà el 100%

de l’import regulat en el mateix, sempre i quan la seva jornada contractada sigui igual

o superior al 75% respecte a la jornada ordinària. Per a jornades inferiors al 75%, el

complement s’abonarà proporcionalment a la jornada contractada.

Tot treballador amb un fill/a de fins a 20 anys, deficient físic o psíquic, amb un grau de

deficiència superior al 33%, legalment declarada, percebrà una ajuda de 88,91 euros

mensuals.

Article 50. Dinar subvencionat

El personal que en la seva jornada ordinària realitza obligatòriament una pausa

màxima d’una hora per dinar, tindrà dret a una subvenció especial del preu del tiquet

del menjador de l’Hospital, de forma que el cost pel treballador serà de 1 euros per

dinar, a excepció del personal del grup professional 1 que pagarà un import de 2,5

euros per menú.

_____________________________________________________________________________

40

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Secció 5. Desenvolupament professional

Article 51. Sistema de desenvolupament i promoció professional del personal

facultatiu

Les categories professionals incloses en el grup professional 1.1 tindran un sistema

propi de desenvolupament i promoció professional (Carrera Professional).

51.1. Àmbit personal

Podran accedir al sistema, el personal assistencial titulat de grau superior enquadrats

al grup professional 1.1 del vigent conveni, que tinguin subscrita una relació

contractual amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM.

51.2. Voluntarietat

El professional participarà voluntàriament en el sistema, tant en l’accés com en els

canvis de nivell, sense que, en cap cas, tingui caràcter obligatori.

51.3. Accés general

Donada la voluntarietat del sistema, l’accés a cada nivell serà solJlicitat per l’interessat,

tant pel que fa al moment d’entrada al sistema com, en el seu cas, els possibles canvis

a nivell superior.

L’interessat en el moment de la solJlicitud, caldrà que reuneixi els requisits exigits per a

cada nivell i superar les avaluacions que es determinin.

51.4. Estructura dels nivells

Amb l’objectiu de que el sistema de desenvolupament professional de les categories

professionals del grup 1.1 abasti tota la vida professional d’aquests/es, el model

s’estructura en 4 nivells.

Els nivells tindran la següent denominació:

_____________________________________________________________________________

41

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Primer nivell o nivell d’accés: Nivell A

Segon nivell: Nivell B

Tercer nivell: Nivell C

Quart nivell: Nivell D

Tots els nivells tindran establert uns períodes de permanència mínima així com els

criteris per accedir a cadascun d’ells.

51.5. Permanència en els nivells

La permanència mínima per nivell s’estableix en:

– 1 any amb títol d’especialista o 5 sense títol, d’experiència per accedir al nivell A.

– 6 anys de permanència en el nivell adjunt per accedir al nivell B.

– 7 anys de permanència en el nivell sènior per accedir al nivell C.

– 9 anys de permanència en el nivell de consultor per accedir al nivell D.

Els nivells del sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional, són de

caràcter consolidable, excepte el quart nivell.

51.6. Requisits d’accés al sistema

 1. a) Per al nivell A:

– Estar en possessió del títol d’especialista o acreditar cinc o més anys d’experiència.

– Portar un mínim d’un any de prestació efectiva de serveis en el centre avaluador.

– Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada anual ordinària del grup

professional 1, sempre i quan la reducció de la jornada no hagi estat a petició del

facultatiu. S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o la reducció

de jornada per tenir cura d’un menor, d’un familiar o d’un discapacitat físic, psíquic o

sensorial.

_____________________________________________________________________________

42

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. b) Per al nivell B:

– Tindran accés els especialistes titulats que acreditin la permanència mínima per nivell

establerta en l’article 54.5.

També podran accedir al nivell B, aquells professionals que malgrat de no disposar de

la titulació oficial acreditativa, bé per tractar-se d’una especialització no reconeguda a

nivell oficial o bé perquè es tracti de professionals que no van tenir possibilitat

d’accedir al programa d’especialització de la seva professió, al no existir aquesta via en

el moment que van finalitzar la llicenciatura, i que actualment exerceixin unes funcions

evidents d’especialització en la seva professió.

En les dues circumstàncies referides en el paràgraf anterior es troben els facultatius

especialistes en Ciències Biològiques, Medicina de l’Esport, Nutrició, Ciències Físiques,

Drogodependències, o d’altres de similars característiques.

– Acreditar una antiguitat mínima d’un any a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus,

SAM.

– Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada anual ordinària del grup

professional 1, sempre i quan la reducció de la jornada no hagi estat a petició del

facultatiu. S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o la reducció

de jornada per tenir cura d’un menor, d’un familiar o d’un discapacitat físic, psíquic o

sensorial.

 1. c) Per al nivell C:

– Tindran accés els especialistes titulats que acreditin la permanència mínima per nivell

establerta en l’article 51.5. També podran accedir al nivell C, aquells professionals que

malgrat de no disposar de la titulació oficial d’especialista, sempre i quan estiguin

adscrits al nivell B, així com els que exerceixen en una especialitat no reconeguda a

nivell oficial, però que tenen un contingut funcional equiparable al d’una especialitat

pròpia de les Ciències de la Salut, com són Ciències Biològiques, Medicina de l’Esport,

Nutrició, Ciències Físiques, Drogodependències, o d’altres de similars característiques. –

Acreditar una antiguitat mínima de dos anys a l’Hospital Universitari Sant Joan de

Reus, SAM.

– Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada anual ordinària del grup

professional 1. S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o la

reducció de jornada per tenir cura d’un menor, d’un familiar o d’un discapacitat físic,

psíquic o sensorial.

_____________________________________________________________________________

43

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

En el cas de que després de dues avaluacions no s’accedeixi al nivell solJlicitat, caldrà

romandre 3 anys en el darrer nivell assolit abans de formular nova petició de canvi de

nivell.

 1. d) Per al nivell D:

Durant la vigència d’aquest conveni, les parts signants procediran a definir els requisits

d’accés i del sistema d’avaluació del nivell D de la carrera professional del grup

professional 1.

51.7. Avaluació

L’avaluació tindrà en compte, depenent de la tipologia i la cultura de cada centre el

següents àmbits en relació als objectius de la institució:

– Activitat assistencial

– Aportacions des de la participació i la implicació

– Aptituds

– Formació continuada

– Docència

– Investigació

L´hospital realitzarà dues convocatòries a l´any – una per semestre- per tal que els

interessats solJlicitin l ‘accés al sistema o als canvis de nivell

51.8. Comissió d’avaluació

Es constituirà una comissió de caràcter paritari constituïda d’una part per tres membres

que actuaran en representació de l’empresa i per l’altra, per tres membres que

actuaran en representació dels facultatius.

La Comissió d’avaluació estarà presidida pel Director del centre que podrà delegar en

una altra persona.

51.9. Retribució

_____________________________________________________________________________

44

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Cada nivell, per jornada completa, serà retribuït amb el següent complement anual,

abonat en catorze mensualitats, d’acord amb els imports que figuren a la taula

següent. Les jornades inferiors seran retribuïdes proporcionalment.

Imports mensuals:

Nivell a 204,77 euros

Nivell b 474,89 euros

Nivell c 746,04 euros

Nivell d 993,69 euros essent els efectes econòmics del nivell D, a partir de 1 de gener

de 2017.

51.10.

El professional de nou ingrés que procedeixi d’un altre hospital del SISCAT podrà

solJlicitar l’adscripció als diferents nivells als sis mesos del seu ingrés, sempre i quan

demostri haver estat acreditat en aquest nivell per la institució de procedència i superi

la corresponent avaluació de nivell en aquest hospital.

La Comissió avaluadora valorarà les peticions d’accés als nivells dels professionals

procedents d’altres hospitals del territori espanyol no integrats en aquesta xarxa,

sempre i quan compleixin els requisits d’antiguitat i experiència hospitalària en

l’especialitat previstos en els articles 51.5 i 51.6

51.11.

Aplicació supletòria Per a tots aquells aspectes que afectin al Sistema de

Desenvolupament i Promoció Professional dels facultatius no previstos en aquest

article, s’estarà al que disposi els documents signats entre les parts relatius als

procediments d’avaluació dels nivells B i C i que desenvolupen l’esmentat sistema.

Article 52. Complement d’adscripció al sidpp del personal facultatiu

El concepte salarial denominat complement d’adscripció al Sistema de

Desenvolupament i Promoció Professional del Personal Facultatiu (SIDPP) el percebran

tots els facultatius que estiguin inclosos en qualsevol nivell del SIDPP.

_____________________________________________________________________________

45

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Durant la vigència del present conveni, aquest concepte es percebrà en catorze

mensualitats en les quanties i dates que s’indiquen tot seguit: 188,54 euros mensuals.

Aquest import correspon a jornades completes, pel que les jornades inferiors seran

retribuïdes de forma proporcional a la jornada ordinària contractada.

Article 53. Carrera professional del grup professional 2.1 (dui/ats, llevadora,

fisioterapeuta, dietista, treballadora social i educadora social)

Les categories professionals incloses en el grup professional 2.1 tindran un sistema

propi de desenvolupament i promoció professional (Carrera Professional).

53.1. Àmbit personal

Podran accedir al sistema, el personal assistencial titulat amb Diplomatura Universitària

enquadrats al grup professional 2.1 del vigent conveni, que tinguin subscrita una

relació contractual amb l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, SAM.

53.2. Voluntarietat

El professional participarà voluntàriament en el sistema, tant en l’accés com en els

canvis de nivell, sense que en cap cas, tingui caràcter obligatori.

53.3. Accés general

Donada la voluntarietat del sistema, l’accés a cada nivell serà solJlicitat per

l’interessat/da, tant pel que fa al moment d’entrada al sistema com, en el seu cas, els

possibles canvis a nivell superior. L’interessat/da en el moment de la solJlicitud, caldrà

que reuneixi els requisits exigits per a cada nivell i superar les avaluacions que es

determinin.

53.4. Estructura dels nivells

_____________________________________________________________________________

46

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Amb l’objectiu de que el sistema de desenvolupament professional de les categories

professionals del grup 2.1 abasti tota la vida professional d’aquests/es, el model

s’estructura en 4 nivells.

Els nivells tindran la següent denominació:

Primer nivell o nivell d’accés Nivell A

Segon nivell: Nivell B

Tercer nivell: Nivell C

Quart nivell: Nivell D

Tots els nivells tindran establert uns períodes de permanència mínima així com els

criteris per accedir a cadascun d’ells.

53.5. Permanència en els nivells

La permanència mínima per nivell s’estableix en:

– 6 anys d’experiència per accedir al nivell A o un any si es disposa de títol

d’especialista.

– 6 anys de permanència en el nivell A per accedir al nivell B

– 7 anys de permanència en el nivell B per accedir al nivell C

– 9 anys de permanència en el nivell C per accedir al nivell D

Aquests nivells són de caràcter consolidable, amb l’excepció del nivell D.

53.6. Requisits d’accés al sistema

– Estar en possessió del títol de Diplomat Universitari o ATS i acreditar 6 anys

d’experiència hospitalària, prestats dins els 10 anys anteriors a la solJlicitud d’adscripció

al sistema. La jornada mínima acreditada ha de ser del 50% de la jornada ordinària.

– Tenir subscrita una relació contractual amb una antiguitat mínima d’1 any amb

l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, SAM. El títol d’especialista d’infermeria

donarà dret a l’accés al nivell A de la carrera professional pel transcurs d’un any de

_____________________________________________________________________________

47

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

prestació efectiva de serveis. A aquests efectes, no es tindran en consideració les

interrupcions contractuals de menys de 30 dies.

– Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada anual ordinària del grup

professional 2. S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o per

tenir cura d’un menor, o disminuït físic, l’excedència maternal de fins a 1 any de

durada.

S’establiran en tots els casos límits al nombre de solJlicituds per treballador, tant en

l’accés com en els canvis de nivell.

En el cas de que després de dues avaluacions no s’accedeixi al nivell solJlicitat, caldrà

romandre 3 anys en el darrer nivell assolit abans de formular nova petició de canvi de

nivell.

Requisits per accedir als diferents nivells

El sistema contempla uns requisits preceptius per accedir a cada un dels corresponents

nivells. L’acompliment d’aquests requisits tindrà caràcter previ a l’avaluació.

Requisits per l’accés al nivell B

 1. Disposar de la titulació de diplomat universitari o d’ATS.
 2. Tenir subscrit un contracte de treball amb dedicació igual o superior al

50% de la jornada anual ordinària del grup professional 2, exceptuant els

supòsits de reducció de jornada per lactància o per cura d’un menor i disminuït

físic/ psíquic.

 1. Acreditar una permanència mínima de 6 anys en el nivell A.
 2. Haver superat l’avaluació corresponent al nivell B. (factor

competències +factor formació)

_____________________________________________________________________________

48

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. Formular la sol licitud d’accés al nivell d’acord amb el model emès a

l’efecte, i presentar-lo al Departament de Relacions Laborals en els terminis

establerts.

Requisits per l’accés al nivell C

 1. Disposar de la titulació de diplomat universitari.
 2. Tenir subscrit un contracte de treball amb una jornada mínima del 50%

respecte a la jornada anual ordinària del grup professional 2, exceptuant els

supòsits de reducció de jornada per lactància o per cura d’un menor i disminuït

físic/psíquic.

 1. Acreditar una permanència mínima de 7 anys en el nivell B.
 2. Haver superat l’avaluació corresponent al nivell C. (factor

competències + factor formació)

 1. Formular la sol licitud d’accés al nivell d’acord amb el model emès a

l’efecte, i presentar-lo al Departament de Relacions Laborals en els terminis

establerts.

Requisits per l’accés al nivell D

 1. Disposar de la titulació de diplomat universitari.
 2. Tenir subscrit un contracte de treball amb una jornada mínima del 50%

respecte a la jornada anual ordinària del grup professional 2, exceptuant els

supòsits de reducció de jornada per lactància o per cura d’un menor i disminuït

físic/psíquic.

 1. Acreditar una permanència mínima de 9 anys en el nivell C.

_____________________________________________________________________________

49

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. Haver superat l’avaluació corresponent al nivell C. (factor

competències + factor formació)

 1. Formular la sol licitud d’accés al nivell d’acord amb el model emès a

l’efecte, i presentar-lo al Departament de Relacions Laborals en els terminis

establerts.

53.7. Avaluació

El professional serà avaluat periòdicament. L’avaluació tindrà en compte els següents

àmbits relacionats tots ells amb la contribució del Diplomat Universitari/ATS als

objectius de la Institució:

– Activitat assistencial

– Aportacions des de la participació i la implicació

– Aptituds

– Formació continuada

– Docència

– Recerca

El procés d’avaluació es regirà pels criteris definits en el document d’avaluació subscrit

i signat entre les representacions social i empresarial en data 29 de març de 2004 i en

les futures revisions que hi puguin haver.

En aquest sentit, i durant la vigència d’aquest conveni, les parts signants procediran a

revisar la definició dels requisits d’accés i del sistema d’avaluació del nivell D del

sistema d’incentivació professional (carrera professional) del grup professional 2.

L’Hospital realitzarà dues convocatòries a l’any per tal de que els Diplomats/ATS

interessats solJlicitin l’accés al sistema o als canvis de nivell.

53.8. Comissió d’avaluació

Es constituirà una comissió de caràcter paritari constituïda d’una part per tres membres

que actuaran en representació de l’empresa i per l’altra, per tres membres que

actuaran en representació dels Diplomats/ATS.

_____________________________________________________________________________

50

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

La Comissió d’avaluació estarà presidida pel Director General/Gerència que podrà

delegar en una altra persona.

53.9. Sistema retributiu

Cada nivell del sistema de desenvolupament professional dels Diplomats/ATS s’abonarà

en 12 mensualitats en els imports que s’indiquen en la taula següent, essent els

efectes econòmics del nivell D, a partir de 1 de gener de 2017.

Aquests imports corresponen a la jornada completa, pel que les jornades inferiors

seran abonades de forma proporcional.

Imports mensuals

Nivell A 129,65 euros

Nivell B 237,71 euros

Nivell C 345,75 euros

Nivell D 561,82 euros

Les persones amb titulació d’ATS que acreditin i acompleixin els requisits d’accés al

nivell C d’aquest sistema de desenvolupament, els serà reconeguda una compensació

econòmica idèntica a la que correspon al nivell C com a condició “ad persona’m”.

53.10.

El professional de nou ingrés que procedeixi d’un altre hospital del SISCAT podrà

solJlicitar l’adscripció als diferents nivells als sis mesos del seu ingrés, sempre i quan

demostri haver estat acreditat en aquest nivell per la institució de procedència i superi

la corresponent avaluació de nivell en aquest hospital.

La Comissió avaluadora valorarà les peticions d’accés als nivells dels professionals

procedents d’altres hospitals del territori espanyol no integrats en aquesta xarxa,

sempre i quan compleixin els requisits d’antiguitat i experiència hospitalària en

l’especialitat previstos en els articles 53.5 i 53.6.

53.11. Aplicació supletòria

_____________________________________________________________________________

51

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Per a tots aquells aspectes que afectin al sistema de desenvolupament i promoció

professional dels Diplomats Universitaris/ATS no previstos en aquest article, s’estarà al

que disposi el document signat entre les parts en data 29 de març de 2004 que

desenvolupa l’esmentat sistema.

Article 54. Complement d’adscripció al SIPDP del grup 2

Aquest complement el percebrà el personal de plantilla del grup professional 2 a partir

del primer any de prestació efectiva de serveis, si manifesta expressament la seva

disposició a entrar en el procés d’avaluació preceptiu per accedir a algun dels nivells

del SIPDP.

El seu import serà de 50 euros mensuals i es percebrà en 14 mensualitats, sense que

pugui ser absorbit pels imports estipulats pels diferents nivells.

El personal de plantilla d’aquest grup professional que a la signatura del conveni ja

estigui adscrit al SIPDP també percebrà aquest complement.

Article 55. Sistema d’incentivació i promoció dels grups professionals 3,4 i 5

S’estableix un Sistema d’Incentivació i Promoció pels grups 3 al 5, amb els següents

nivells i requisits:

 1. a) Nivells:

Nivell A: S’acreditarà automàticament pel transcurs de 6 anys de prestació efectiva de

serveis ininterrompuda en la institució que el treballador estigui contractat.

Nivell B: Per accedir a aquest segon nivell el treballador haurà de complir els següents

requisits:

– SolJlicitud de l’interessat.

_____________________________________________________________________________

52

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Permanència mínima en el Nivell A de 6 anys de prestació efectiva de serveis.

– Acreditar la realització, amb aprofitament, d’un mínim d’hores de formació continuada

relacionada amb el lloc de treball i/o en matèria de seguretat i salut laboral,

participació en comitès de redacció de protocols i guies clíniques i realització

d’activitats docents:

 1. a) Categories Tècnic Especialista, Oficial de Manteniment, Oficial Administratiu,

Auxiliar Infermeria, Auxiliar Administratiu: 100 hores

 1. b) Categories Ajudant d’oficis, Telefonista, Portalliteres, Cuinera, Netejadora: 50

hores.

La formació haurà de haver estat realitzada durant el temps de permanència en el

Nivell A i comptarà tant la promoguda per l’empresa com la realitzada pel treballador

pel seu compte, sempre i quan aquesta última hagi estat cursada en Centre de

Formació homologat oficialment, impartides per una Entitat Patronal Sanitària, en una

Universitat, en un ColJlegi Professional o a l’Institut d’Estudis de la Salut, i els impartits

pels centres colJlaboradors acreditats i subvencionats pels acords estatals o

autonòmics per a la Formació Continua, i tinguin relació directa amb el seu lloc de

treball i/o en matèria de seguretat i salut laboral.

La formació realitzada fora de l’empresa s’haurà de justificar mitjançant certificació del

centre formador o de la unitat docent en la que consti la matèria objecte del curs, el

nombre d’hores lectives i, en el seu cas, de pràctiques, el contingut curricular del curs.

Aquests dos primers nivells del SIP els percebran tant els treballadors contractats a

temps complert com els contractats a temps parcial, aquests últims percebran la

retribució corresponent al nivell proporcionalment a la jornada.

Nivell C: Els requisits d’accés a aquest nivell seran els següents:

– Estar en possessió del títol acadèmic de Llicenciat, Diplomat universitari o de

formació professional de grau superior o de grau mitjà o titulació requerida en el seu

lloc de treball, que habiliti per realitzar les funcions pròpies del lloc de treball que

ocupi.

_____________________________________________________________________________

53

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Permanència mínima en el Nivell B de 7 anys de prestació efectiva de serveis.

– Acreditar la realització durant el període de permanència en el Nivell B, amb

aprofitament, d’un mínim d’hores de formació continuada i/o en matèria de seguretat i

salut laboral. Els requisits de la formació realitzada fora de l’empresa i de la seva

acreditació seran els mateixos que els establerts pel Nivell B.

– Categories Tècnic Especialista, Oficial de Manteniment, Oficial Administratiu, Auxiliar

Infermeria, Auxiliar Administratiu: 100 hores

– Categories Ajudant d’oficis, Telefonista, Portalliteres, Cuinera, Netejadora: 50 hores

– Tenir una dedicació igual o superior al 50 per cent de la jornada ordinària màxima

anual establerta en el conveni, o la que sigui d’aplicació en el seu centre. S’exclouen

els supòsits de reducció de jornada per lactància o per tenir cura d’un menor, d’un

discapacitat o d’un familiar, en els termes establert en aquest conveni.

En cas de no realitzar jornada complerta la retribució corresponent a aquest nivell es

percebrà proporcionalment a la jornada efectivament treballada sempre que aquest

superi el 50 per cent de la considerada màxima en el centre.

Tots tres nivells tenen el caràcter de consolidable.

Amb caràcter exclusiu per aquells professionals que no disposin del títol requerit per a

l’exercici de les funcions del grup professional, s’acceptaran que les hores de formació

exigides per cada nivell incloguin les necessàries per la consecució del títol reglat

habilitant. Les hores esmentades només es podran comptabilitzar per una sola vegada

en cada nivell.

En el supòsit de que la solJlicitud d’accés als nivells B o C sigui rebutjada per la

empresa per no complir amb els requisits exigibles, el treballador no podrà fer una

nova solJlicitud de promoció fins transcorreguts dos anys des de la data de presentació

de la que li hagi estat desestimada. Les resolucions de la direcció desestimatòries de

les solJlicituds hauran de ser motivades i contra les mateixes es podrà interposar la

corresponent reclamació davant la jurisdicció social.

_____________________________________________________________________________

54

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Nivell D: Durant la vigència d’aquest conveni, les parts signants procediran a definir

els requisits d’accés i del sistema d’avaluació del nivell D del sistema d’incentivació

professional dels grups professionals 3,4 i 5, essent els efectes econòmics a partir de

l’1 de gener de 2017. En qualsevol cas, es requerirà estar en possessió del nivell C

durant 9 anys per accedir a aquest nivell.

 1. b) Retribucions:

Cada Nivell del SIP, per jornada ordinària complerta, serà retribuït amb un complement

de caràcter anual, que s’abonarà en 12 mensualitats, d’acord amb els imports que

figuren a la taula següent:

Categoria

profesional

Nivel A Nivel B Nivel C

Tècnic

especialista

87,42 139,87 174,84

Oficial de

manteniment

87,42 139,87 174,84

Oficial

administratiu

87,41 139,85 174,82

Tècnic en

cures

d’infermeria

76,58 122,52 153,16

Auxliar

administratiu

76,58 122,52 153,16

Ajudant

d’oficis

76,58 122,52 153,16

Portalliteres 70,20 112,32 140,40

Cuinera 76,58 122,52 153,16

Netejadora 65,08 104,14 130,17

Les jornades inferiors seran retribuïdes proporcionalment d’acord amb el que s’ha

establert en l’apartat anterior. Els imports corresponents a cada nivell absorbeixen els

dels anteriors, no són, per tant, acumulables.

_____________________________________________________________________________

55

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 56. Retribució variable en funció d’objectius (DPO) pel grup 1.1, grup

2.1 i grup 3.1 (tècnics especialistes)

Consisteix en un sistema de retribució variable pels colJlectius dels grups professional

1.1, 2.1 i 3.1 vinculat al compliment d’objectius, com un instrument de gestió,

incentivació i motivació contínua dins de les organitzacions.

Aquest sistema es basa en l’explicitació dels objectius i l’avaluació continuada del seu

compliment, pretenent que cada professional orienti la seva activitat als objectius

estratègics de l’organització, així com desenvolupar una cultura organitzativa orientada

cap a la millora dels processos i dels resultats.

Aquest complement variable, no consolidable retribueix la consecució dels objectius

fixats en funció del seu grau de compliment.

Tindran dret a la incorporació en el sistema de retribució variable (DPO) tots aquells

professionals amb una prestació de serveis o duració de contracte mínima de sis mesos

en l’any natural que es tracti, sempre que reuneixin els requisits de caràcter general

que s’estipulen en aquest article.

Els objectius a complir s’establiran periòdicament per acord entre la Direcció del centre

i els responsables de cada unitat assistencial i els professionals durant el primer

trimestre de l’any en curs i s’abonaran durant el primer trimestre de l’any següent.

En els objectius a complir s’inclouran, necessàriament, la implicació efectiva del

treballador en la política de prevenció de riscos laborals i la realització efectiva d’un

percentatge de la seva jornada.

Tot i reconèixer que la determinació dels objectius globals de cada institució forma part

de la competència irrenunciable dels seus òrgans de govern i direcció en relació amb la

seva situació en el sistema sanitari i amb les directrius que el Pla de Salut determini

per al seu àmbit, d’aquests s’informarà a la representació legal dels treballadors, i

s’estableixen els següents criteris generals orientadors en aquesta matèria:

 1. En relació al tipus d’objectius, aquests podran ser:

– Relacionats amb resultats clínics, assistencials, d’eficiència.

_____________________________________________________________________________

56

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Del servei o unitat assistencial

– Individuals

 1. En relació a l’avaluació:

– Els objectius es mesuraran mitjançant indicadors determinats prèviament i que

permetin mesurar els aspectes quantitatius i qualitatius que es determinin.

– És determinarà en el moment de la fixació el pes de cada objectiu en la determinació

total de l’avaluació.

– Quan es lligui una part de l’assoliment a la realització efectiva de la jornada, la

ponderació d’aquest objectiu no podrà suposar un percentatge superior al 25% del

total. A aquests únics efectes no computaran negativament ni el gaudiment dels

permisos retribuïts establerts pel conveni, ni l’ús del crèdit horari sindical, o, en el seu

cas, per a la realització de les funcions de delegat de prevenció, ni els permisos per

maternitat, paternitat, per adopció o acolliment, o baixa per risc durant l’embaràs, o

risc durant la lactància natural ni baixes d’Incapacitat Temporal derivada d’accident de

treball o malaltia professional.

En les baixes per incapacitat temporal derivades de contingències comunes o accident

no laboral afectades per la reducció de millores voluntàries imposada pel RDL 20/2012,

tampoc computaran negativament els primers 20 dies naturals per baixa.

 1. En relació a la determinació de la retribució:

– S’establirà el nivell d’assoliment que permet acreditar el 100 % de la retribució

individual.

– S’estableix el 40 % com el nivell mínim d’assoliment dels objectius establerts a partir

del qual es pot percebre proporcionalment la retribució variable individual prevista.

– És determinarà que, per sota d’aquest nivell mínim d’assoliment dels objectius

pactats, decaurà el dret a la percepció de cap retribució per aquest concepte en

l’exercici corresponent.

– La retribució reconeguda en un exercici no pressuposa cap dret per exercicis

següents.

Els imports fixats per aquesta retribució variable són els que figuren a la taula annex

VII.

 1. Es crea un nou concepte salarial denominat “complement d’adscripció a

DPO grup2” destinat a equilibrar el pes de la retribució variable per objectius del grup

professional 2 (Diplomat/des d’infermeria i assimilables), en relació al pes dels altres

_____________________________________________________________________________

57

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

grups professionals. Aquest complement tindrà caràcter fix i es remunerarà a raó de

800 euros anuals distribuïts en dotze mensualitats.

Com a conseqüència de la introducció d’aquest nou concepte salarial, l’import de la

retribució variable del grup 2, establert fins a 31-12-2014 en 2800 euros bruts anuals,

quedarà reduït a 2000 euros bruts anuals que es percebran condicionats al grau

d’assoliment dels objectius que prèviament es fixin.

Article 57. Retribució variable dels grups 3 al 5 (excepte el grup 3 nivell I

Tècnics Especialistes)

El sistema de retribució variable pels treballadors de plantilla dels grups 3 al 5, excepte

el grup 3 nivell I (tècnic especialistes), que consistirà en una paga en els imports que

figuren a la taula annex VIII que es percebrà en el mes de març de cada any, sempre i

quan el treballador hagi assolit els següents objectius:

 1. Presència efectiva en el seu lloc de treball durant semestre natural del 96 per cent

de la seva jornada referida al període objecte de valoració. A aquests únics efectes no

computaran negativament ni el gaudiment dels permisos retribuïts establerts pel

conveni, ni l’ús del crèdit horari sindical, o, en el seu cas, per a la realització de les

funcions de delegat de prevenció, ni els permisos per maternitat, paternitat, per

adopció o acolliment, o baixa per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural,

ni baixes per incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional.

En les baixes per incapacitat temporal derivades de contingències comunes o accident

no laboral afectades per la reducció de millores voluntàries imposada pel RDL 20/2012,

tampoc computaran negativament els primers 20 dies naturals per baixa.

 1. La corresponsabilització en la correcta utilització dels equips de protecció individuals

i en l’aplicació de les mesures que, en matèria de prevenció de riscs laborals, hagi

implantat l’empresa en el centre de treball on presti els seus serveis i per a la qual hagi

rebut la oportuna formació o informació.

S’entendrà que no s’ha complit l’objectiu vinculat a la prevenció de riscs laborals quan

el treballador hagi estat amonestat per escrit o sancionat per l’incompliment dels seus

deures en aquesta matèria.

Cadascun d’aquests dos objectius tindrà la següent ponderació respecte a la meritació

de la retribució variable:

_____________________________________________________________________________

58

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Presència en el lloc de treball 70 %

– Corresponsabilització en la prevenció de riscs laborals 30 %

En el termini de tres mesos des de la signatura del conveni, l’empresa estudiarà la

modificació dels criteris de valoració de la retribució variable d’aquests grups,

introduint un objectiu de servei o unitat addicional als actuals. Els nous objectius a

complir s’establiran periòdicament per acord entre la Direcció del centre i els

responsables de cada unitat assistencial i les professionals durant el primer trimestre

de l’any en curs i s’abonaran durant el primer trimestre de l’any següent.

La graella d’objectius quedaria configurada en els següents paràmetres i pesos:

Grup Presència lloc de treball Prevenció Riscos Objectiu servei/unitat

GP3 50% 25% 25%

GP4 55% 25% 20%

GP5 60% 25% 15%

En compensació a la introducció d’un objectiu operatiu, l’empresa valorarà la

possibilitat de millorar el percentatge de retribució variable dels grups 3 al 5, que en

cap cas superaria el 5,3% del salari anual establert a la taula salarial de l’annex I del

conveni colJlectiu ni inferior a l’import meritat d’acord amb el sistema actual.

En tot cas, l´aplicació efectiva de dit objectiu de servei/unitat es portarà a terme quan

la normativa que afecta al sector públic ho permeti.

Secció 6. Uniformes, menjador

Article 58. Uniformes

_____________________________________________________________________________

59

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

El centre haurà de facilitar als seus treballadors l’equip de treball necessari, i també els

uniformes, sabates i complements habituals. El manteniment de l’equip i el rentat o

planxat de la roba anirà a càrrec del centre.

Els equips i uniformes es renovaran periòdicament i segons exigeixi el seu estat de

deteriorament. En quan al calçat es distribuirà un parell de sabates per any.

Tots els treballadors, dintre del centre de treball, estaran obligats a portar el seu

uniforme habitual, complet, i també els distintius que el centre o institució hagi

establert.

Article 59. Menjador

L’empresa disposarà de menjador – cafeteria per a tos els treballadors, amb preu

especial per aquests. Tindran dret a dinar subvencionat les persones, l’horari de les

quals tingui una interrupció màxima d’una hora per menjar.

CAPÍTOL 5. MILLORES EN L’ACCIÓ PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL.

JUBILACIÓ

Secció 1. Complements de prestacions per IT

Article 60. Baixa per malaltia

En el cas de baixa per malaltia o accident, sigui o no laboral, l’empresa abonarà fins el

l00% del salari real. Si durant la baixa es produeixen variacions quantitatives en els

conceptes que conformen el salari real, l’empresa aplicarà aquestes variacions als

efectes de determinar el seu valor.

No obstant el disposat en aquest article, aquesta empresa és una societat mercantil del

sector públic d’acord amb el previst a l’Article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny de

_____________________________________________________________________________

60

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012 i mentre es mantingui aquest

enquadrament a sector públic, el contingut d’aquest article estarà sotmès amb efectes

15 d’octubre de 2012 al que preveuen els articles 9 i 16 del RDL 20/2012, de 13 de

juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la

competitivitat.

En aplicació de l’esmentat article 9.2 del RDL 20/2012, en la situació d’incapacitat

temporal derivada de contingències comunes, es tindrà dret des del primer dia i fins al

tercer, ambdós inclosos, a un complement de la prestació econòmica per incapacitat

fins complementar, juntament amb aquella, el 50% de les retribucions fixes i

periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la

incapacitat; des del dia quart fins al vintè, fins complementar el 75% de les mateixes

retribucions i, a partir del vint-i-unè fins complementar el 100% de les retribucions

esmentades.

Tanmateix s’estableix el règim de millores a la prestació econòmica d’incapacitat

temporal en els supòsits excepcionals que es relacionen tot seguit i en els quals es

garanteix el 100% de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal per

contingències comunes:

 1. Les treballadores embarassades i les víctimes de violència de gènere.
 2. En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció

quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la

incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les

derivades de processos oncològics.

A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que

requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de

serveis del sistema nacional de salut.

Secció 2. Jubilació

Article 61. Jubilació

En matèria de jubilació, s’estarà al que disposi la legislació vigent en cada moment.

_____________________________________________________________________________

61

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

CAPÍTOL 6. ACCIÓ SINDICAL

Article 62. Activitats sindicals

L’empresa posarà a disposició dels representants sindicals dels treballadors un local

amb una taula i cadires per a les seves activitats d’empresa. Aquests representants

disposaran d’un tauler d’anuncis perquè puguin exposar-hi la informació laboral i

sindical.

Els treballadors que ostentin càrrecs sindicals representatius de caràcter públic,

gaudiran de les oportunes facilitats per exercir-los, tenint en compte el dret a percebre

íntegrament les retribucions establertes en el present Conveni en els supòsits

d’absències motivades pel seu exercici, que hauran de ser justificades en cada cas

sense superar les 40 hores mensuals.

Es reconeix el dret d’acumular i intercanviar les hores sindicals que corresponguin als

membres del Comitè d’Empresa, sempre que l’acumulació es realitzi per jornades

completes i es comuniquin a l’empresa les modificacions amb un mes d’antelació o

amb el màxim termini possible.

Reconeixement de les seccions sindicals que tinguin més d’un 10% de representació.

Es concedirà permís als seus membres, de sis dies a l’any, sense retribució, per assistir

a Conferències o Congressos.

Es disposarà de 12 hores a l’any per realitzar assemblees de personal que siguin

convocades pel Comitè d’Empresa o bé pel 40% de la plantilla.

El Comitè comunicarà a la Direcció del Centre la celebració de l’Assemblea amb 48

hores d’antelació i en qualsevol cas el personal garantirà els serveis urgents.

_____________________________________________________________________________

62

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Article 63. Retribució variable en funció dels objectius (DPO) delegats

sindicals alliberats

En relació a la retribució variable per Objectius (DPO), els delegats sindicals, els

delegats de prevenció, els delegats de personal i els membres del Comitè d’empresa,

que per raons de l’exercici del seu càrrec, no puguin assolir els objectius establerts,

tindran garantit el cobrament de la mitjana del percentatge d’assoliment d’objectius de

la categoria a la que pertanyi.

CAPÍTOL 7. SALUT LABORAL, FORMACIÓ

Secció 1. Salut laboral

Article 64. Seguretat i salut laboral

Per tots els aspectes de seguretat i salut s’estarà al que disposa la Llei 31/1995 de

Prevenció de Riscos Laborals i demés disposicions relaciones.

 1. Limitació jornada complementària per raó d’edat

El personal facultatiu que hagi complert els 40 anys i superat els 5 anys d’antiguitat,

podrà optar anualment a no realitzar la jornada complementària d’atenció continuada

en el seu respectiu servei durant l’any següent, sempre que aquest quedi degudament

cobert.

_____________________________________________________________________________

63

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Els facultatius/es majors de 48 anys, podran quedar voluntàriament exonerats de

realitzar la jornada d’atenció continuada, excepte quan l’interessat manifesti lliurament

i voluntàriament de forma expressa la seva voluntat de fer-ne. Excepcionalment, la

direcció podrà prorrogar l’obligatorietat de realitzar la jornada complementària durant

un màxim d’un any si no és possible donar la cobertura al buit que quedi en la

programació de l’atenció continuada.

Els facultatius/es majors de 48 anys que optin per no exercir el dret d’exonerar-se de

les guàrdies per raó d’edat veuran incrementats els imports de l’hora de guàrdia en un

10%.

El personal major de 58 anys podrà voluntàriament acollir-se a una reducció de la

jornada contractada amb la corresponen reducció salarial proporcional.

Aquesta reducció és gaudirà en caps de setmana i/o festius intersetmanals i tindrà una

durada d’un any, renovable tàcitament per igual període, excepte que la persona

manifesti expressament la voluntat de rescindir o modificar la petició inicial.

El personal que vulgui acollir-se a aquesta reducció, haurà anualment d’exercitar

aquesta opció abans del 31 d‘octubre per l’any següent, a excepció del primer d’any

d’implantació, en que el termini finalitzarà el dia 31-1-2016.

La Comissió Paritària del Conveni avaluarà l’efectivitat d’aquesta mesura al cap d’un

any de la seva posada en marxa.

Article 65. Revisions mèdiques

Els exàmens de salut del personal afectat pel present conveni es realitzaran amb els

continguts i la periodicitat que estableixi el protocol elaborat pel Servei de Prevenció.

Article 66. Protecció de radiacions

Per a totes les qüestions que afectin a aquesta matèria s’aplicarà el RD 783/2001 de 6

de juliol pel que es va aprovar el Reglament sobre Protecció Sanitària contra

Radiacions Ionitzants. (BOE núm. 178 de 26 de juliol) i altres disposicions relacionades.

_____________________________________________________________________________

64

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Secció 2. Formació professional

Article 67. Formació professional

Previ estudi conjunt de la Direcció i el Comitè d’Empresa en matèria de formació

professional, la Direcció del Centre facilitarà i promocionarà la formació professional

sanitària entre els seus treballadors.

Igualment, la Direcció procurarà l’organització de cursos d’ensenyament voluntari de

català als que hi podran assistir els seus treballadors.

Es podran autoritzar fins a 10 dies a l’any destinats a accions formatives, que en tot

cas es concediran a criteri de la Direcció del Centre, i pel qual s’establiran criteris

rotatius en cas de coincidència en el servei.

S’entén com a acció formativa qualsevol de les següents o d’altres similars, sempre que

tinguin relació amb les professions de la salut: postgrau, màster, simpòsiums,

congressos, jornades, seminaris o sessions.

També podran concedir-se permisos de caràcter extraordinari i retribuïts d’una durada,

en conjunt, de 15 mesos/ persona entre tots els estaments podent-se aplicar com a

màxim 12 mesos/persona a un sol estament. Aquests permisos han de ser empleats

per ampliar estudis, gaudir de cursos, etc., que suposin un perfeccionament de

l’activitat professional del treballador i repercuteixi en benefici de l’assistència

hospitalària de l’Hospital de Sant Joan.

Podrà accedir a aquests permisos el personal fix, contractat almenys per 20 hores

setmanals i que treballi a l’Empresa un temps superior a un any. En casos

excepcionals, es podran contemplar permisos a persones amb contracte temporal, que,

a més de complir les altres condicions, es pugui garantir una continuïtat suficient a

l’Hospital després de gaudir de l’esmentat permís.

La solJlicitud dels permisos es farà presentant a la Comissió de Permisos, abans del 30

de novembre de cada any, la petició, la memòria del projecte i l’informe del Cap de

Servei corresponent. Aquesta Comissió elevarà la proposta amb el seu informe a la

_____________________________________________________________________________

65

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Gerència en el termini de 45 dies, sent contestada per la Gerència en 15 dies com a

màxim.

Quan sigui dictaminada per l’esmentada Comissió la necessitat de substitució en

l’estament mèdic, aquesta es farà a partir dels 3 primers mesos podent-se arribar a un

màxim de 6 per persona.

La Comissió de Permisos estarà formada per:

– Junta de Direcció de l’Hospital.

– 1 Membre de la Comissió de Docència.

– 1 Membre del Comitè d’Empresa.

L’empresa disposarà d’una biblioteca que cobreixi totes les àrees professionals del

Centre, mantenint-se, a més, l’actual acord amb la Facultat de Medicina de Reus per a

la utilització d’aquesta biblioteca.

Article 68. Formació continuada

Com a òrgan de participació i deliberació es crea la Comissió per la Formació

Continuada. La Comissió l’integraran sis membres, tres en representació del Comitè

d’Empresa i tres en representació de l’Empresa. La Comissió per la Formació

Continuada es reunirà semestralment o quan ho solJliciti qualsevol de les parts en ella

representades. Aquesta solJlicitud es formularà per escrit dirigit al Gerent de l’Empresa

indicant el tema que es vol sotmetre a consideració. De tot el que es tracti en les

reunions s’estendrà una acta que serà signada per tots els assistents. Els acords es

prendran per majoria simple de vots, dins de cada una de les representacions. Per

adoptar acords hauran d’assistir a la reunió de la Comissió un mínim de 2 membres de

cada representació.

Així mateix serà d’aplicació dins d’aquest apartat tot el que es disposa en matèria de

Formació Continuada en el “Acuerdo Nacional de Formación Continuada (A.N.F.C.)

_____________________________________________________________________________

66

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Es concediran així mateix els permisos necessaris per assistir a programes de formació

si són considerats d’interès.

Article 69. Cursos, congressos i publicacions

L’assistència a Congressos i Cursos científics organitzats fora de l’Hospital estarà

condicionada a les necessitats del Servei determinades per la Direcció corresponent

del grup professional del treballador que ho solJlicita. La petició del permís necessari a

la Direcció per l’assistència als esmentats actes haurà de cursar-se amb un mínim

d’antelació de 15 dies.

Les despeses materials que s’originin per a la publicació de treballs de caràcter científic

que fossin realitzats pels Serveis de l’Hospital de Sant Joan de Reus, seran a càrrec de

l’Hospital, prèvia conformitat de la Gerència.

De la mateixa manera seran a càrrec de l’Hospital les despeses d’inscripció d’un dels

signants a Congressos nacionals i internacionals en els casos en què siguin presentats

com a treball o comunicació realitzats pels Serveis de l’Hospital de Sant Joan de Reus,

prèvia conformitat de la Gerència.

Article 70. Recursos a la formació

L’empresa destinarà a formació continuada dels seus professionals (sessions clíniques,

programes i cursos específics de formació,…) recursos equivalents -com a mínim- al

0,2% de la massa salarial de l’hospital.

A aquests efectes, s’entendrà com a massa salarial la suma de les retribucions salarials

i l’import de la quota empresarial de la Seguretat Social.

La font dels recursos a aplicar a formació, no necessàriament han de provenir del propi

hospital, sinó que poden ser deguts a subvencions, concerts amb l’Oficina de Treball

de la Generalitat de Catalunya, donacions de terceres persones, etc. Per tant,

l’empresa ha de garantir que es destinaran a Formació recursos equivalents -com a

mínim al 0,2% de la massa salarial.

_____________________________________________________________________________

67

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

CAPÍTOL 8. CONTRACTACIÓ

Secció 1. Contractes formatius

Article 71. Contractes en pràctiques

El contracte de treball en pràctiques podrà concertar-se amb aquells que estiguin en

possessió de títol universitari o de cicles formatius de grau mig o superior o títols

reconeguts oficialment com a equivalents, que habilitin per a l’exercici professional,

dins dels cinc anys o de set anys quan el contracte es concerti amb un treballador amb

discapacitat, següents a la finalització dels corresponents estudis.

En aquest tipus de contracte s’haurà de tenir en compte les regles següents:

 1. El lloc de treball haurà de permetre l’obtenció de la pràctica professional adequada

al nivell d’estudis cursats.

 1. La durada del contracte serà com a mínim de 6 mesos i màxim de 2 anys.
 2. Cap treballador pot estar contractat en pràctiques en la mateixa o diferent empresa

per temps superior a 2 anys en virtut de la mateixa titulació.

 1. Si a la finalització del contracte el treballador continua prestant els seus serveis a

l’empresa no podrà concertar-se un nou període de prova i el període de pràctiques

computarà a efectes d’antiguitat a l’empresa.

 1. El personal contractat en pràctiques no podrà superar el 20% del nombre de

treballadors del grup professional corresponent, sempre i quan el grup professional

tingui 50 o més treballadors.

_____________________________________________________________________________

68

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. No es podrà utilitzar aquesta modalitat de contractació amb personal, llicenciat o

diplomat, que hagi finalitzat els seu període de formació especialitzada pel sistema de

residència.

 1. La Comissió Paritària del present conveni identificarà les ocupacions susceptibles

d’utilitzar aquesta modalitat contractual.

Article 72. Contractes per a la formació

El contracte per a la formació tindrà per objecte l’adquisició de la formació teòrica i

pràctica necessària per al desenvolupament adequat d’un ofici o d’un lloc de treball

que requereixi un determinat nivell de qualificació.

En aquest tipus de contracte s’hauran de tenir en compte les regles següents:

 1. No es pot celebrar aquest tipus de contracte per a la categoria de mossos

(sanitaris, d’oficis o de serveis), peons (sanitaris, d’oficis o de serveis),

netejadors i, en general, pel personal dels grups professionals 3 i 5 d’aquest

Conveni.

 1. Es pot realitzar amb treballadors menors de 25 anys. No s’aplicarà aquest

límit quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, ni amb

els colJlectius en situació d’exclusió social previstos en la Llei 44 / 2007, de 13

de desembre, per la regulació del règim de les empreses d’inserció.

 1. El personal contractat amb contracte per a la formació no pot superar el 3%

de la plantilla de l’empresa, amb un màxim de 25 treballadors.

 1. La durada mínima del contracte serà de 6 mesos i la màxima de 2 anys.
 2. La retribució del treballador no serà inferior al salari inferior del grup

professional 5 d’aquest Conveni.

_____________________________________________________________________________

69

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Secció 2. Contractació causal

Article 73. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

Aquesta modalitat de contracte només es podrà utilitzar quan les circumstàncies del

mercat, acumulació de tasques o feines extraordinàries així ho exigeixin encara que es

tracti de l’activitat normal de l’empresa. En el contracte s’haurà d’especificar la causa

concreta que justifiqui la temporalitat.

La durada màxima d’aquests contractes serà de 12 mesos en un període de referència

de 18 mesos.

Els treballadors contractats amb aquesta modalitat contractual no poden superar el

18% de la plantilla, excepte en el supòsit que el Comitè d’Empresa i l’empresa

expressament pactessin un percentatge superior.

Article 74. Contractes per obra o servei determinat

Aquesta modalitat contractual té per objecte la realització d’una obra o un servei

determinat amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa,

l’execució de la qual, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta.

En els contractes s’haurà d’especificar la causa concreta que justifiqui la temporalitat.

Article 75. Contractes de substitució o d’interinitat

_____________________________________________________________________________

70

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Es podrà formalitzar aquest contracte per substituir un treballador de l’empresa amb

dret a reserva del seu lloc de treball en virtut de norma, conveni colJlectiu o acord

individual, o per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o

promoció per a la seva cobertura definitiva.

En els processos de selecció que facin els centres concertats per a la contractació

indefinida, la durada dels contractes d’interinitat coincidirà amb el temps que duri

aquest procés sempre que al menys un cop a l’any es faci aquest procés de selecció

per a la contractació indefinida.

Disposició Comuna. Els contractes realitzats en frau de llei es presumiran celebrats

per temps indefinit.

Article 76. Contractes a temps parcial

El contracte de treball a temps parcial es regirà per les regles següents:

 1. a) Els treballadors a temps parcial tindran els mateixos drets que els treballadors a

temps complet i se’ls respectaran els límits en matèria de descansos i jornada

establerts al Conveni i a la Llei.

 1. b) A tots els efectes, s’entén per vacant aquell lloc de treball que ha estat definit per

l’empresa com un lloc de caràcter estable i que no estigui efectivament cobert.

 1. c) Les empreses vetllaran per l’accés efectiu dels treballadors a temps parcial a la

formació professional contínua amb la finalitat d’afavorir la seva progressió i mobilitat

professional en iguals condicions que els treballadors a temps complet.

 1. d) En cas que la jornada diària sigui inferior a la dels treballadors a temps complet i es

realitzi de forma partida serà possible efectuar com a màxim dues interrupcions de la

jornada. Si es pacta la segona interrupció, serà per causes organitzatives raonables i es

comunicarà per escrit al Comitè d’Empresa.

_____________________________________________________________________________

71

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. e) Atès que és freqüent que els treballadors a temps parcial indefinit vulguin ampliar

llur jornada, encara que sigui temporalment, s’estableix que en el supòsit que d’acord

amb empresa i treballador un treballador amb contracte a temps parcial accedeixi

temporalment a una relació a temps complet o temps parcial superior al pactat, ja sigui

per una substitució d’un treballador que té dret a reserva de lloc de treball o per

qualsevol altra causa que hagués pogut donar lloc a una nova contractació temporal, el

seu contracte a temps parcial d’origen quedarà en suspens fins que finalitzi la causa de

temporalitat que li ha permès passar a temps complet o parcial superior i en aquest

moment es reprendrà l’anterior contracte a temps parcial. Aquesta nova jornada

temporal en cap cas tindrà la consideració d’hores complementàries.

 1. f) Amb la finalitat de possibilitar la mobilitat voluntària en el treball a temps parcial

indefinit s’estableix que tots aquells treballadors que vulguin passar d’un contracte a

temps parcial a un a temps complet o viceversa, o que vulguin ampliar la seva jornada,

formularan solJlicitud a l’empresa dins de l’últim trimestre de cada any. L’empresa,

durant l’any natural següent, quan existeixi una vacant a temps complet que comporti

la necessitat d’una nova contractació, l’oferirà a aquell treballador que dintre dels

solJlicitants sigui del mateix grup professional i reuneixi el perfil i les aptituds i requisits

exigits per l’empresa per a la nova contractació, i porti com a mínim un any d’antiguitat

a l’empresa, sempre i quan superi el corresponent procés de selecció. Els anteriors

requisits seran d’aplicació en tots els supòsits contemplats a l’article 12.4.e) de l’Estatut

dels Treballadors.

 1. g) Els canvis de jornada es comunicaran a l’Oficina de Treball de la Generalitat de

Catalunya i a la Tresoreria de la Seguretat Social.

 1. h) Pel que fa referència a les hores complementàries ordinàries es tindran en compte

les següents particularitats:

 1. El nombre d’hores complementàries que es poden pactar en contracte no pot

excedir del 60% del nombre d’hores ordinàries sense que la suma d’hores

ordinàries i complementàries pugui excedir de la jornada màxima establerta en

aquest Conveni.

 1. La Direcció del centre podrà distribuir les hores complementàries respectant

les següents condicions:

_____________________________________________________________________________

72

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

2.1. Dins de cada any natural i primer trimestre de l’any següent, el total

d’hores complementàries pactades podran ser distribuïdes per la

Direcció en funció de les necessitats del centre.

2.2. En cap cas es podran transferir més enllà del primer trimestre de

l’any següent les hores complementàries no realitzades dins del

corresponent any natural.

2.3. El treballador haurà de conèixer el dia i l’hora de realització de les

hores contractades, tant les complementàries com les ordinàries no

prefixades en el calendari, amb un preavís de 7 dies, llevat de

peremptòria i imprevisible necessitat.

 1. Els treballadors a temps parcial que realitzin hores complementàries

ordinàries podran solJlicitar la consolidació, a la seva jornada de treball

ordinària pactada, del 50% de la mitjana anual d’hores complementàries

ordinàries realitzades en un període de dos anys, comptats des de l’inici de la

vigència del seu contracte, o en el seu cas, durant els últims dos anys anteriors

a la solJlicitud de consolidació.

 1. En la distribució de la jornada dels contractes indefinits a temps parcial, les

empreses hauran de garantir, en tot cas, la fixació en calendari de la totalitat

de la jornada ordinària contractada.

Trimestralment, les empreses facilitaran informació al Comitè d’Empresa sobre la

contractació a temps parcial i de la realització d’hores complementàries pels

treballadors contractats a temps parcial.

Secció 3 Acollida

Article 77. Procediment d’acollida

Als efectes d’afavorir la més ràpida i correcta integració dels professionals noucontractats,

l’hospital elaborarà un protocol d’acollida adreçat als treballadors de nova

incorporació que haurà de contemplar un Manual d’acollida que, entre altres aspectes

de caràcter intern, orientativament pot d’incloure informació sobre:

Informació general:

_____________________________________________________________________________

73

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Distribució física dels edificis, indicant els principals serveis i instalJlacions.

– Documentació relativa a la normativa interna general de Prevenció de Riscos

Laborals aprovada en el centre de treball. – Organigrama del centre.

Informació específica de les funcions a desenvolupar:

– Descripció enunciativa i no limitativa de les funcions.

– Manual de Procediments, si n’hi ha.

– Recull de procediments operatius -si hi són-, a utilitzar pel professional per a

un correcte desenvolupament de les seves funcions: (Protocols, Plans de cures,

etc.).

– Relació dels grups de treball i comissions en funcionament en cada servei o

àrea de referència.

– Recull de la normativa de funcionament intern (horaris, fulls informatius, etc.).

– Informació específica de Prevenció de Riscos Laborals relativa al seu grup

professional.

El manual d’acollida pot ser substituït per qualsevol altre instrument de base

tecnològica que assoleixi els mateixos objectius.

El procés d’acollida inclourà la transmissió de tota la informació que s’estableixi com a

necessària, amb la finalitat que els professionals tinguin coneixement de les

característiques pròpies de la prestació de serveis en el sistema sanitari de

responsabilitat pública de Catalunya, de la cultura i valors propis de la institució, la

seva estructura i organització, i també la relativa a les seves condicions laborals i

professionals.

Una comissió s’encarregarà de desenvolupar aquest punt.

_____________________________________________________________________________

74

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

CAPÍTOL 9. RÈGIM DISCIPLINARI

Secció 1. Faltes

Article 78. Faltes

Es considera falta tot acte o omissió del treballador que representi una infracció dels

deures i funcions que tingui encomanats o resulti contrari al preceptuat en les

disposicions legals vigents i/o als drets constitucionals.

Els treballadors podran ser sancionats per la Direcció de l’Empresa d’acord amb la

graduació de faltes i sancions que s’estableix en els paràgrafs següents:

Article 79. Graduació de les faltes

Les faltes o infraccions laborals comeses pels treballadors es classifiquen atenent a la

importància en: Lleus, menys greus, greus i molt greus.

79.1. Faltes lleus:

Es consideraran faltes lleus les següents:

 1. a) De 1 a tres faltes d’impuntualitat no justificada en un període de 30 dies, i

sempre que no causin perjudici irreparable. S’entendrà per impuntualitat el

retràs en l’entrada o sortida anticipada del lloc de treball per un temps superior

a 10 minuts i inferior a 20.

_____________________________________________________________________________

75

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. b) La desatenció i falta de correcció amb quantes persones es relacionin durant

el servei.

 1. c) No cursar en tres dies naturals la baixa per malaltia, llevat de què es provés

la impossibilitat d’haver-ho efectuat.

 1. d) No comunicar a l’Empresa el canvi de domicili en el termini màxim de 15 dies

després d’haver-lo realitzat.

 1. e) No comunicar a l’Empresa les vicissituds familiars que puguin afectar les

assegurances socials i plusos familiars, dintre els 15 dies següents d’haver-se

produït així com les dades de qualsevol dels efectes legals per als que es

solJliciti, i sigui facultat de l’Empresa el reclamar-les.

79.2. Faltes menys greus:

Es consideren faltes menys greus les següents:

 1. a) La reincidència en un període de tres mesos en la comissió de dos faltes

lleus, encara que siguin de diferent naturalesa.

 1. b) De 4 a 10 faltes no justificades d’impuntualitat comeses en un període de 30

dies. S’entendrà per impuntualitat el retràs en l’entrada o sortida anticipada del

lloc de treball per un temps superior a 10 minuts i inferior a 20.

 1. c) Absentar-se de l’Empresa durant la jornada laboral sense el degut permís o

causa justificada.

 1. d) La mera desobediència a les ordres e instruccions de treball incloses les

relatives a les normes de Salut Laboral.

 1. e) L’embriaguesa o toxicomania, sempre que no sigui habitual i que afecti al

desenvolupament del seu treball.

79.3. Faltes greus:

_____________________________________________________________________________

76

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Es consideren faltes greus les següents:

 1. a) La reincidència en un període de tres mesos en la comissió de dos faltes

menys greus, encara que siguin de diferent naturalesa.

 1. b) La inassistència injustificada al treball de un a tres dies, sense que existeixi

prèvia notificació.

 1. c) Mantenir discussions injustificades o violentes durant el treball.
 2. d) La indiscreció, negligència o manca d’ètica professional.
 3. e) La disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball normal o

pactat.

 1. f) La simulació de malaltia o accident, demostrat. S’entendrà sempre que

existeixi falta quan un treballador en situació d’incapacitat temporal, realitzi

treballs de qualsevol índole per compte pròpia o aliena. També estarà compres

en aquest apartat tota manipulació feta per prolongar la baixa per malaltia o

accident.

79.4. Faltes molt greus:

Es consideraran faltes molt greus les següents:

 1. a) La reincidència en la comissió de més de una falta greu, encara que sigui de

diferent naturalesa en un període d’un any.

 1. b) Més de 10 faltes no justificades de impuntualitat comeses en període de sis

mesos, o vint en un any. S’entendrà per impuntualitat el retràs en l’entrada o

sortida anticipada del lloc de treball per un temps superior a 10 minuts i inferior

a 20.

_____________________________________________________________________________

77

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. c) Les faltes injustificades al treball durant tres dies consecutius o cinc alterns

en un període de un mes.

 1. d) Les ofenses de paraula proferides o d’obra comeses contra les persones,

dintre de l’Empresa, quan revesteixi gravetat.

 1. e) La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en

l’exercici del treball.

 1. f) L’Embriaguesa o toxicomania habitual i que afecti al desenvolupament del

seu treball.

 1. g) La imprudència manifesta en acte de treball que impliqui danys a tercers,

riscos d’accidents pel treballador, pels seus companys o perill d’avaria per les

instalJlacions.

 1. h) El quebrantament o revelació d’informació d’obligada reserva o confidencial

quan d’això pot derivar-se un perjudici per l’Empresa.

 1. i) L’abús greu d’autoritat per part dels qui exerceixen funcions de

comandament.

 1. j) La realització d’activitats que impliquin competència deslleial a l’Empresa i no

hagi sigut notificada.

 1. k) Absentar-se de l’Empresa durant la jornada laboral sense el degut permís o

causa justificada, quan aquest fet signifiqui un perjudici greu per l’Empresa.

 1. l) L’incompliment reiterat a les ordres e instruccions de treball, incloses les

relatives a les normes de salut laboral i o bé si d’un quebrant manifest de la

disciplina, se’n derives un perjudici notori per l’Empresa.

 1. m) L’assetjament sexual exercit per l’Empresari, per persones amb poder

delegat d’aquell o per persones amb categoria superior a altres i que poden

_____________________________________________________________________________

78

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

incidir en la contractació, formació, promoció, política salarial i d’altres aspectes

en matèria laboral.

 1. n) L’assetjament sexual efectuat pel treballador i dirigit a un altre/s

treballadors/es i el realitzat per treballadors cap al Empresari o persones amb

poder delegat d’aquell.

 1. o) Tota actuació que suposi discriminació per raons ideològiques, morals,

d’afiliació política, sindicals, de raça, llengua, sexe o circumstancies

econòmiques, personals, socials i mèdiques.

 1. p) L’assetjament moral o psicològic (mobbing), entenent com a tal el

comportament negatiu entre companys o entre superiors i inferiors jeràrquics, a

causa del qual l’afectat/da és objecte d’una hostilitat extrema de forma

sistemàtica i durant un temps perllongat, sigui quina sigui l’expressió de les

situacions d’assetjament.

Secció 2. Sancions

Article 80. Règim sancionador

Correspon a l’Empresa la facultat d’imposar sancions en els termes estipulats en el

present document.

Les sancions es comunicaran a l’interessat per escrit i de les menys greus, greus i molt

greus se’n donarà coneixement per escrit al Comitè d’Empresa.

Les sancions que pugin imposar-se al personal que hagi incorregut en falta o faltes

degudament comprovades seran les següents:

80.1. Per faltes lleus

_____________________________________________________________________________

79

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Amonestació verbal.

– Amonestació per escrit.

80.2. Per faltes menys greus

– Amonestació per escrit

– Suspensió d’ocupació i sou fins a 10 dies. En el cas de reincidència com a mínim

seran 2 dies.

80.3. Per faltes greus

– Suspensió d’ocupació i sou de 11 fins a 20 dies.

80.4. Per faltes molt greus

– Suspensió d’ocupació i sou de 21 a 60 dies.

– Acomiadament.

Article 81. Procediment sancionador

 1. Les sancions es comunicaran per escrit a l’interessat.
 2. De totes les sancions se’n donarà coneixement per escrit al Comitè d’Empresa en les

48 hores hàbils següents a la comunicació del treballador, mentre no hi hagi una

voluntat expressa del interessat que manifesti el contrari.

 1. Per la imposició de sancions per falta molt greu s’instruirà expedient sumari.

L’expedient s’iniciarà trametent al treballador un plec de càrrecs en què s’exposaran

succintament els fets que se suposen constitutius de falta. Tot seguit s’enviarà al

Comitè d’Empresa o delegats de personal que, com el treballador afectat, disposarà de

cinc dies hàbils per manifestar, per escrit que trametrà a la Direcció, el que consideri

_____________________________________________________________________________

80

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

convenient per a l’aclariment dels fets. La Direcció, tancat el termini de cinc dies hàbils,

encara que el treballador afectat o els representants sindicals no hagin fet ús del seu

dret a formular alJlegacions escrites, podrà imposar al treballador la sanció que

consideri procedent, d’acord amb la gravetat de la falta i el que s’ha pactat al present

conveni.

La sanció es comunicarà per escrit al treballador i tot seguit es traslladarà al Comitè

d’Empresa o als delegats de Personal.

Secció 3. Prescripció i cancel           lació

Article 82. Prescripció

Faltes lleus: 10 dies.

Faltes menys greus: 20 dies

Faltes greus: 30 dies

Faltes molt greus: 60 dies.

Les faltes prescriuran en els terminis abans indicats a partir de la data en que

l’Empresa hagi tingut coneixement de la comissió de la falta i en tot cas als sis mesos

d’haver-se comès.

Sens perjudici del que es disposa en aquest article, s’aplicaran en tot moment els

terminis establerts a l’article 60 de l’Estatut dels Treballadors.

Article 83. Cancel       lació

Les sancions es cancelJlaran, excepte en cas de reincidència, pel transcurs dels

següents terminis de temps:

– Les lleus als tres mesos de la seva imposició

– Les menys greus al sis mesos de la seva imposició

_____________________________________________________________________________

81

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

– Les greus a l’any de la seva imposició.

– Les molt greus als 2 anys de la seva imposició, excepte la d’acomiadament.

CAPITOL 10. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

Secció 1. Classificació professional i valoració de llocs

Article 84. Classificació professional

Grups professionals Els treballadors afectats pel present Conveni s’integraran en un

dels cinc grups professionals que assenyalem a continuació:

Grup 1. Personal assistencial i para-assistencial titulat de grau superior.

1.1 Personal assistencial titulat de grau superior

1.2 Personal para-assistencial titulat de grau superior

1.3 Personal assistencial titulat de grau superior en formació.

Grup 2. Personal assistencial i para-assistencial titulat de grau mitjà

2.1 Personal assistencial titulat de grau mitjà

2.2 Personal para-assistencial titulat de grau mitjà.

Grup 3. Personal assistencial i para-assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau superior.

3.1. Personal assistencial amb titulació i/o formació professional de grau superior

_____________________________________________________________________________

82

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

3.2. Personal para-assistencial amb titulació i/o formació professional de grau superior.

Grup 4. Personal assistencial i para-assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau mitjà.

4.1 Personal assistencial amb titulació i/o formació professional de grau mitjà

4.2 Personal para-assistencial amb titulació i/o formació professional de grau mitja.

Grup 5. Personal assistencial i para-assistencial sense titulació.

Les categories professionals regulades en el Conveni ColJlectiu de l’Hospital, amb els

seus respectius nivells, queden incloses en els diferents grups professionals tal com es

detalla tot seguit:

Grup professional: 1.1 personal assistencial titulat de grau superior

Llocs de treball que engloba: metge, farmacèutic, químic, físic, biòleg, psicòleg.

Grup professional: 1.2 personal para-assistencial, titulat de grau superior

Llocs de treball que engloba: advocat, arquitecte, economista, enginyer informàtic,

enginyer superior.

Grup professional: 1.3 personal assistencial titulat de grau superior en

formació

Llocs de treball que engloba: metge, farmacèutic, físic, biòleg, químic.

Grup professional: 2.1 personal assistencial titulat de grau mitjà

Llocs de treball que engloba: ATS/DUI, fisioterapeuta, diplomat en treball social,

llevadora, dietista, educador social i genetista.

Grup professional: 2.2 personal para-assistencial, titulat de grau mitjà

Llocs de treball que engloba: aparellador, graduat social/diplomat en relacions laborals,

enginyer tècnic mitjà, titulat mercantil o tècnic, enginyer tècnic en informàtica de

gestió, enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

_____________________________________________________________________________

83

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Grup professional: 3.1. personal assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau superior

Llocs de treball que engloba: tècnic especialista: tècnic d’imatge per al diagnòstic,

tècnic d’anatomia patològica i citologia, tècnic en radioteràpia.

Grup professional: 3.2 personal para-assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau superior

Llocs de treball que engloba: oficial de manteniment, oficial administratiu, tècnic

superior en sistemes informàtics i de telecomunicació.

Grup professional: 4.1 personal assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau mitjà

Llocs de treball que engloba: tècnic en cures auxiliars d’infermeria, tècnic auxiliar de

farmàcia, auxiliar d’infermeria.

Grup professional: 4.2 personal para-assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau mitjà:

 1. a) Funció administrativa. Llocs de treball que engloba: auxiliar administratiu.
 2. b) Funció oficis i serveis diversos. Llocs de treball que engloba: cuiner, telefonista,

ajudant oficis diversos.

Grup professional: 5 personal assistencial i para-assistencial sense titulació

(subalterns)

Llocs de treball que engloba: portalliteres, netejador/a, porter, ordenança, cambrer,

ajudant de cuiner, mosso.

Definició i contingut funcional dels llocs de treball

Grup 1.

Personal assistencial i para–assistencial titulat de grau superior

1.1. Personal assistencial titulat de grau superior: són els graduats superiors, que

proveïts de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la seva

_____________________________________________________________________________

84

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

professió són empleats per l’hospital per exercir-la, i desenvolupen amb responsabilitat

i iniciativa les activitats encomanades al lloc de treball contractat.

1.2. Personal para-assistencial titulat de grau superior: són els graduats superiors que,

proveïts de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la seva

professió són empleats per l’hospital per exercir-la. Desenvolupen, amb responsabilitat

i iniciativa les activitats encomanades al lloc de treball contractat.

Contingut funcional dels subgrups 1.1 i 1.2: aquests llocs de treball tenen

funcions de tipus assistencial i paraassistencial, docent i/o investigadora, però

no necessiten descripció donat que queden automàticament assenyalades per

raó de la titulació necessària per al seu desenvolupament.

1.3. Personal assistencial titulat de grau superior en formació: són els graduats

superiors que s’integren a l’Hospital per al seguiment de plans de capacitació i formació

de contingut teòric-pràctic, que tenen una durada d’entre 3 i 5 anys, segons el cas.

Aquests plans es desenvolupen mitjançant programes nacionals (MIR, FIR).

Grup 2.

Personal assistencial i para-assistencial titulat de grau mitjà

Són els graduats mitjans que proveïts de la titulació corresponent i amb capacitat legal

per a l’exercici de la seva professió desenvolupen amb responsabilitat, iniciativa i amb

un alt nivell de capacitació i experiència les activitats encomanades al lloc de treball

per al qual són contractats.

Contingut funcional: el contingut funcional dels respectius llocs de treball

englobats en aquest grup professional no es descriu ja que les tasques a

realitzar queden automàticament assenyalades per raó de la titulació necessària

per al desenvolupament de cadascuna d’elles.

Grup 3.

Grup professional: 3.1. personal assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau superior

_____________________________________________________________________________

85

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Contingut funcional. Són els treballadors que acreditant una titulació i/o

formació professional específica, segons la funció, estan capacitats per

desenvolupar amb responsabilitat i iniciativa, però sota supervisió, les activitats

encomanades al lloc de treball per al qual van ser contractats.

Les funcions d’aquests llocs de treball no necessiten descripció, atès que les

tasques a realitzar ja queden assenyalades per la titulació i/o formació

requerida en cada cas.

Grup professional: 3.2 personal para-assistencial amb titulació i/o formació

professional o tècnica grau superior.

Contingut funcional. Són els treballadors que acreditant una titulació i/o

formació professional o tècnica específica, segons la funció, estan capacitats

per desenvolupar amb responsabilitat i iniciativa, però sota supervisió, les

activitats encomanades al lloc de treball per al qual van ser contractats.

Les funcions d’aquests llocs de treball no necessiten descripció, atès que les

tasques a realitzar ja queden assenyalades per la titulació i/o formació

requerida en cada cas.

Grup 4

Grup professional: 4.1 personal assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau mitjà

Contingut funcional. Són els treballadors que amb una titulació de formació

professional de Grau Mitjà o equivalent i actuant sota la supervisió i control dels

ATS/DUI o dels facultatius, als quals ajuden i dels depenen, posseeixen els

coneixements i l’experiència necessaris per atendre totes les necessitats

assistencials del malalt, excepte aquelles que, per disposició legal, queden

reservades als titulats de grau superior o mitjà.

Les funcions d’aquests llocs de treball no necessiten descripció, atès que les

tasques a realitzar ja queden assenyalades per la titulació/formació requerida

en cada cas.

_____________________________________________________________________________

86

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Grup professional: 4.2 personal para-assistencial amb titulació i/o formació

professional de grau mitjà.

Contingut funcional. Són els treballadors que, acreditant una titulació i/o

formació professional de Grau mitjà o equivalent o específica segons la funció

tenen els coneixements i l’experiència necessaris i acreditats, per desenvolupar,

amb responsabilitat i iniciativa, però sota supervisió, les activitats encomanades

al lloc de treball i a la funció per als quals foren contractats.

El personal englobat en aquest subgrup actua sota control i supervisió directa

del titulat mitjà i/o superior del qual depèn. El diferent nivell queda determinat

pel grau de responsabilitat, iniciativa i pel nivell de capacitació i experiència

acreditada en cada cas.

Les funcions d’aquests llocs de treball no necessiten descripció, atès que les

tasques a realitzar ja queden assenyalades per la titulació/formació requerida

en cada cas.

Grup 5.

Personal assistencial i para-assistencial sense titulació (subalterns)

Són els treballadors que, amb una formació bàsica mínima acadèmica i/o professional,

exerciten, per indicació del personal del qual depenen, les tasques rutinàries i/o

repetitives, encomanades al lloc de treball i funció per als quals foren contractats. La

creació de noves categories estarà subjecte al que s’acordi al respecte en l’àmbit del

Conveni del SISCAT.

En qualsevol cas, en aquesta matèria les parts estaran a la redefinició que es pugui fer

en el sector SISCAT.

Article 85. Valoració de llocs d’administratiu

Es procedirà a la valoració dels llocs de treball amb funció administrativa als efectes

d’enquadrar les funcions de cada lloc a les categories professionals dels ocupants

d’acord amb aquesta valoració (auxiliar o oficial).

_____________________________________________________________________________

87

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Una vegada finalitzat aquest anàlisi que es realitzarà durant el primer quatrimestre de

2016, es definiran els criteris que s’aplicaran per les noves contractacions en funció de

l’objecte de la mateixa:

 1. Cobertura de llocs estructurals que no tinguin per objecte la cobertura

d’eventualitats o substitucions.

 1. Cobertura de llocs de treball no estructurals que o contractacions per

substitucions, eventualitats, etc…

Disposicions addicionals

 1. Disposició addicional primera Totes les alJlusions a treballador i /o treballadora

s’han d’entendre referides a qualsevol persona amb independència del sexe, tenint el

masculí plural la declinació del genèric d’acord amb les regles de construcció

gramatical de les llengües romàniques.

 1. Disposició addicional segona En matèria de jornada, descansos i vacances del

personal, serà d’aplicació la regulació que estableix la Secció Primera del Capítol X de

la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatuto Marco del Personal Estatutario de los

Servicios de Salud, mitjançant la seva Disposició Addicional 2ª. En aquelles qüestions

d’aquesta matèria, que no estesin previstes en l’esmentada norma, es respecten la

totalitat de les condicions contemplades al respecte en l’anterior Conveni ColJlectiu

2006-2008.

 1. Disposició addicional tercera L’empresa assoleix el compromís de crear d’un

complement d’adscripció al SIDP dels grups 3 al 5 quan la legislació que afecta al

sector públic ho permeti. De donar-se aquest supòsit durant la vigència d’aquest

conveni, les parts s’emplaçaran per a que en un termini màxim de tres mesos des de la

supressió de les restriccions normatives actuals, definiran els requisits, les quanties i

els efectes en cada un d’aquests grups professionals, en el % que determinin sobre

tots els conceptes fixes.

_____________________________________________________________________________

88

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

 1. Disposició addicional quarta Es manté, fins a 31/05/2016, la congelació del

primer any de meritació d’un nou trienni.

 1. Disposició addicional cinquena Durant el primer semestre de 2016, la Direcció

definirà els perfils dels llocs de treball tributaris dels complements de responsabilitat

regulats als articles 39 i 40 del present conveni.

 1. Disposició addicional sisena És voluntat d’ambdues parts que en el moment que

el context econòmic o pressupostari ho faci possible, tots aquells conceptes retributius,

drets i beneficis regulats en aquest Conveni, l’aplicació dels quals es fa dependre

expressament de la possibilitat esmentada, en allò que no contradiguin les disposicions

legals que afecten a les societats mercantils del sector públic, s’apliquin de manera

immediata.

Disposicions transitòries

 1. Comissions tècniques Es constituiran comissions tècniques per desenvolupar les

següents matèries:

 1. a) Definir els requisits d’accés i avaluació al nivell D del Sistema d’Incentivació i

Desenvolupament Professional (SIDP) de tots els grups professionals. Durant el segon

semestre de 2016 es definiran les quanties corresponents al nivell D del SIDP dels

grups professionals 3, 4 i 5, pel que es tindran en compte els criteris referencials dels

preus que per aquest concepte s’estableixin en el sector i/o amb la proporcionalitat

existent en la resta de grups professionals en aquest conveni.

 1. b) Adequació de la classificació professional als nous requeriments legals.
 2. c) Comissió d’Infermeria per abordar els aspectes que millorin l’organització del temps

de treball. L’empresa estudiarà la proposta que en matèria de solapament en els canvis

de torn del personal d’infermeria presenti la Comissió Sectorial de la professió

d’infermeria prevista en la Disposició Addicional Quarta del I Conveni ColJlectiu de

treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres

de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

_____________________________________________________________________________

89

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

Clàusula final única

La totalitat del present conveni colJlectiu estarà sotmès a les disposicions legals que

afecten a les societats mercantils del sector públic d’acord amb la classificació prevista

a l’Article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny de 2012, de Pressupostos Generals de

l’Estat per l’any 2012 i mentre es mantingui l’enquadrament d’aquesta empresa a

sector públic, i en concret a la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos

Generals de l’Estat per l’any 2015 i al RDL 20/2012, de 13 juliol, de mesures per

garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, la L.O. 2/2012

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i d’altres normes que siguin

d’aplicació.

Per aquest motiu, en el supòsit que en algun dels exercicis en que sigui d’aplicació el

vigent conveni colJlectiu no s’assolís una situació d’equilibri pressupostari, entenent

com a tal la no desviació en negatiu del resultat pressupostari anual previst, ambdues

parts, un cop acreditada degudament aquesta situació mitjançant la documentació

adient del tancament comptable, es comprometen a obrir un període de negociació

per tal de consensuar, si s’escau, les mesures que puguin resultar més adequades per

assolir l’esmentat equilibri.

Per altra banda, d’assolir-se l’equilibri pressupostari, també s’obriria un període de

negociació per repercutir possibles beneficis a massa salarial.

_____________________________________________________________________________

90

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEXES

_____________________________________________________________________________

91

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX I – TAULA SALARIAL

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Categoria Professional Salari Plus Compl. Com.Act. Total mensual Total anual

Base Conveni Específ. Programada

METGE/SSA ADJUNT 801,90 1994,83 242,67 3039,40 42551,60

LLEVADORA 775,43 1295,65 280 2351,07 32914,98

FISIOTERAPEUTA 765,16 1228,18 1993,34 27906,76

DUI / ATS / DIETISTA 765,16 1228,19 1993,35 27906,90

TREBALLADOR/A SOCIAL 754,88 1238,47 1993,35 27906,90

EDUCADOR/A SOCIAL 745,03 1248,30 1993,33 27906,62

TÈCNIC ESPECIALISTA 687,96 810,58 1498,54 20979,56

OFICIAL MANTENIMENT 947,64 460,89 100,28 1508,81 21123,34

OFICIAL ADMINISTRATIU 656,00 841,68 1497,68 20967,52

AUXILIAR INFERMERIA 655,24 657,53 1312,77 18378,78

AUX. ADMINISTRATIU 640,93 671,72 1312,65 18377,10

AJUDANT D’OFICIS 653,53 658,30 1311,83 18365,62

PORTALLITERES 653,25 523,86 26,21 1203,32 16846,48

CUINER/A 653,25 658,58 1311,83 18365,62

NETEJADOR/A 653,25 462,42 1115,67 15619,38

ORDENANÇA 653,25 553,30 1206,55 16891,70

_____________________________________________________________________________

92

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX II – PLUS NOCTURNITAT

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Grup Professional Categoria Professional Fix mensual Preu hora T.T.

2 LLEVADORA 341,15 2,7475

2 DUI / ATS / DIETISTA 341,15 2,7475

3 TÈCNIC ESPECIALISTA 284,29 2,2896

3 OFICIAL MANTENIMENT 284,29 2,2896

3 OFICIAL ADMINISTRATIU 284,29 2,2896

4 AUXILIAR D’INFERMERIA 255,86 2,0606

4 AUX. ADMINISTRATIU 255,86 2,0606

5 PORTALLITERES 227,43 1,8317

5 NETEJADOR/A 227,43 1,8317

_____________________________________________________________________________

93

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX III – PLUS JORNADA DISCONTÍNUA

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Categoria Professional

Preu

mensual

Preu anual

METGE/SSA ADJUNT 478,69 6.701,66

_____________________________________________________________________________

94

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX IV – ALTRES CONCEPTES SALARIALS

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Aquests imports inclouen la part proporcional de pagues extres i vacances.

Plus Dissabte Plus Diumenge Plus Festiu Inters.

Grup 1 €/ preu/hora 3,02 5,54 7,81

Grup 2 €/ preu/hora 2,52 5,04 7,31

Grup 3 €/ preu/hora 2,00 4,00 4,54

Grup 4 €/ preu/hora 2,00 4,00 4,54

Grup 5 €/ preu/hora 2,00 4,00 4,00

_____________________________________________________________________________

95

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX V

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Preu/hora de l’atenció continuada presencial

Categoria Laborable Dissabte Diumenge/Festiu

Grup 1.1 Facultatiu plantilla 23 26 26

Grup 2 17,23 19,47 19,47

Grup 3.1 12,95 14,63 14,63

Grup 4.1 11,34 12,82 12,82

Oficial Manteniment 10,45 11,81 11,81

Aquests imports inclouen la part proporcional de pagues extres i vacances.

Preu/hora de l’atenció continuada localitzable

Categoria Laborable Dissabte

Diumenge /

Festiu

Grup 1.1 Facultatiu

plantilla 9,20 10,40 10,40

Grup 2 6,89 7,79 7,79

Grup 3.1 5,18 5,85 5,85

Grup 4.1 4,54 5,13 5,13

Oficial Manteniment 4,18 4,72 4,72

Aquest imports inclouen la part proporcional de pagues extres i vacances.

La percepció d’ambdòs tipus de guàrdies és excloent, és a dir, qui percebi les hores de

guàrdia al preu convingut per les de localització no podrà percebre, per aquestes

mateixes hores, a més el valor convingut per a les de presència.

La percepció d’aquests conceptes és incompatible amb la dels plusos de dissabte,

diumenge i festiu intersetmanal.

_____________________________________________________________________________

96

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX VI

SISTEMA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL

PERSONAL FACULTATIU

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

NIVELL A B C D

204,77 474,89 746,04 993,69

Els imports d’aquesta taula s’abonaran per catorze mensualitats.

COMPLEMENT D’ADSCRIPCIÓ AL SIDPP DEL PERSONAL FACULTATIU

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Aquest concepte es percebrà en catorze mensualitats, en la quantia de 188,54 €

mensuals.

_____________________________________________________________________________

97

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX VII

CARRERA PROFESSIONAL DEL GRUP PROFESSIONAL 2.1 (DUI/ATS,

LLEVADOR/A, FISIOTERAPEUTA, DIETISTA, TREBALLADOR/A SOCIAL i

EDUCADOR/A SOCIAL)

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

NIVELL A B C D

129,65 237,71 345,75 561,82

Els imports d’aquesta taula s’abonaran per dotze mensualitats.

COMPLEMENT D’ADSCRIPCIÓ AL SIPDP DEL GRUP 2

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

L’import d’aquest concepte serà de 50 € i es percebrà en 14 mensualitats.

_____________________________________________________________________________

98

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX VIII

SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I PROMOCIÓ GRUPS 3 al 5.

Imports mensuals

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

Els imports d’aquesta taula s’abonaran per dotze mensualitats.

Categoria Professional Nivell A Nivell B Nivell C

TÈCNIC ESPECIALISTA 87,42 139,87 174,84

OFICIAL DE MANTENIMENT 87,42 139,87 174,84

OFICIAL ADMINISTRATIU 87,41 139,85 174,82

AUXILIAR INFERMERIA 76,58 122,52 153,16

AUXILIAR ADMINISTRATIU 76,58 122,52 153,16

AJUDANT D’OFICIS 76,58 122,52 153,16

PORTALLITERES 70,20 112,32 140,40

CUINERA 76,58 122,52 153,16

NETEJADORA 65,08 104,14 130,17

_____________________________________________________________________________

99

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX IX

RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ D’OBJECTIUS PELS PROFESSIONALS DELS

GRUPS 1.1, 2.1, i 3.1 (Tècnics Especialistes Sanitaris).

PAGA ÚNICA

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

(Per jornades completes)

Grup Professional Categoria Professional Import

1.1 METGE/SSA ADJUNT 3.400

2.1 LLEVADORA 2.000

2.1 FISIOTERAPEUTA 2.000

2.1 DUI / ATS / DIETISTA 2.000

2.1 TREBALLADOR/A SOCIAL 2.000

2.1 EDUCADOR/A SOCIAL 2.000

3.1 TÈCNIC ESPECIALISTA 1.200

_____________________________________________________________________________

100

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX X – RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ D’OBJECTIUS DELS GRUPS 3 AL 5

(EXCEPTE EL GRUP 3 NIVELL I (Tècnics Especialistes Sanitaris)

Període 01-01-2015 al 31-12-2016

(Per jornades completes)

Grup Professional Categoria Professional Import per cada paga

3 OFICIAL MANTENIMENT 442,77

3 OFICIAL ADMINISTRATIU 442,77

4 AUXILIAR INFERMERIA 398,49

4 AUX. ADMINISTRATIU 398,49

4 AJUDANT D’OFICIS 398,49

4 CUINER/A 398,49

5 PORTALLITERES 354,21

5 NETEJADOR/A 354,21

_____________________________________________________________________________

101

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX XI – PLUS RESPONSABILITAT

PERSONAL ASSISTENCIAL

Grup Professional Lloc de treball Total anual Total mensual

1 CAP DE SERVEI 14.252,76 1.018,05

1 CAP CLÍNIC 7.387,31 527,67

1 COORDINADOR CLÍNIC 6.916,14 494,01

2 SUPERVISOR/A 3.980,07 284,29

2 COORDINADOR/A 2.653,38 189,53

2 SENSE PERSONAL A CÀRREC 2.321,70 165,84

3.1 AMB PERSONAL A CÀRREC 3.316,72 236,91

3.1 SENSE PERSONAL A CÀRREC 1.990,02 142,14

Els imports d’aquesta taula s’abonaran per catorze mensualitats.

_____________________________________________________________________________

102

Conveni Col·lectiu Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 2015-2016

ANNEX XII – PLUS RESPONSABILITAT

PERSONAL NO ASSISTENCIAL

Grup Professional Lloc de treball Total anual Total mensual

3.2, 4 i 5 AMB PERSONAL A CÀRREC 1.527,86 109,13

3.2, 4 i 5 SENSE PERSONAL A CÀRREC 1.061,48 75,82

Els imports d’aquesta taula s’abonaran