JORNADA I DESCANSOS DEL PERSONAL

JORNADA I DESCANSOS DEL PERSONAL

1

PACTE DE DESENVOLUPAMENT I CONCRECIÓ

DE NORMES DEL RÈGIM DE JORNADA I

DESCANSOS DEL PERSONAL període 2015-

2016de l’Hospital Universitari Sant Joan de

Reus, SAM

 1. DURADA

La durada d’aquest acord, a excepció que algun apartat concret estableixi

altre diferent, serà la mateixa que la de l’actual Conveni Col_lectiu, per tant

quedarà extingit el proper dia 31/12/2016, quedant prorrogat tàcitament

durant el període que el precitat conveni es mantingui en ultractivitat.

 1. JORNADA, DESCANSOS i VACANCES

En aplicació de la regulació en aquesta matèria prevista en la secció

primera del capítol X de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatuto

Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, mitjançant la seva

disposició addicional segona, les parts acorden desenvolupar i concretar els

aspectes que afecten a la jornada i descansos del personal de l’Hospital

Universitari Sant Joan de Reus, SAM.

2.1 JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL

En aplicació de la remissió que fa l’article 47.1 de l’Estatuto Marco del

Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la jornada ordinària de

treball efectiu en còmput anual del personal del grup professional 1 serà:

Grup 1 _ 1706 hores anuals de treball efectiu

Pel que respecta a la jornada del personal dels grups professionals 2 al 5,

en aplicació de l’obligació legal per les entitats del sector públic de la

2

jornada laboral mínima establerta a la disposició addicional septuagèsima

primera de la Llei 2/2012 de 29 de juny, de Pressupostos Generals de

l’Estat per al 2012 (37,5 hores setmanals de treball efectiu de promig en

còmput anual), la jornada laboral aplicable a aquests grups i mentre

l’esmentada norma estatal afecti a aquest centre, és la següent:

Grups 2 al 5 _ 1676 hores anuals de treball efectiu (torn de dia)

_ 1523 hores anuals de treball efectiu (torn de nit)

Els dies de Setmana Santa i Nadal previstos a l’art. 17 del Conveni

Col_lectiu 2015-2016, estan deduïts d’aquestes jornades efectives.

2.2 JORNADA COMPLEMENTÀRIA

 1. 2.1 Jornada màxima anual

En virtut del que regula l’art. 48 punt 2 de l’Estatuto Marco del Personal

Estatutario de los Servicios de Salud, la durada màxima conjunta dels

temps de treball corresponents a la jornada complementària d’atenció

continuada i a la jornada ordinària serà de 48 hores de treball efectiu

equivalents a 2175 en còmput anual. Mitjançant el present pacte les parts

estableixen el següent:

El període de referència que s’utilitzarà pel càlcul de la jornada serà de 12

mesos naturals, que s’iniciarà l’1 de febrer i finalitzarà el 31 de gener de

l’any següent. No obstant això, per aconseguir uniformitat en la distribució

de la jornada anual es garantirà que en cada semestre es fixi un mínim del

95% de la jornada màxima a realitzar en el mateix. El 5% restant de

jornada màxima podrà distribuir-se d’acord amb les necessitats del servei,

però sempre dintre del període abans indicat.

2.2.2 Períodes de localització

En els períodes de localització es considerarà un temps de desplaçament de

30’ per anar i 30’ per tornar a/de l’Hospital en cada ocasió que el

professional que realitzi serveis d’atenció continuada sigui requerit a prestar

serveis presencialment. En compliment de l’art. 48 punt 2 de l’esmentada

norma, el temps de desplaçament es comptabilitzarà a tots els efectes com

a presència física.

3

Quan el treballador hagi prestat un mínim del 35% dels serveis de forma

presencial, la jornada de localització serà considerada a efectes de

descansos com a jornada complementària de presència física.

Atesa la imprevisibilitat d’aquests descansos, les parts acorden que les

jornades de localització que generin descans al dia següent, és a dir

aquelles durant les quals la persona ha de treballar durant la jornada del dia

següent, podran compensar-se en altres períodes.

2.3 RÉGIM DE JORNADA ESPECIAL

D’acord amb l’art. 49.1 de l’Estatuto Marco del Personal Estatutario de los

Servicios de Salud, quan la jornada complementària sigui insuficient per a

garantir l’adequada atenció continuada i permanent, i sempre que existeixin

raons organitzatives o assistencials que així ho justifiquin, prèvia oferta

expressa del centre, es podrà superar la durada màxima conjunta de la

jornada ordinària i la jornada complementària quan un treballador

manifesti, individualitzada i lliurement el seu consentiment, respectant-se

en tot cas els principis generals de protecció de la seguretat i la salut

mitjançant un pacte individual.

Aquest pacte s’ajustarà als següents requisits:

 1. a) L’adhesió serà de caràcter voluntari.
 2. b) El pacte se subscriurà per un període d’un any natural. No obstant

això, l’interessat podrà sol_licitar la pròrroga del pacte per un altre

període d’un any, comunicant-ho a la Direcció de Servei respectiva

abans del l’1 de setembre de cada any.

 1. c) En situacions excepcionals no previstes (incapacitats temporals,

permisos o circumstàncies extraordinàries de força major), els

diferents serveis podran establir pactes individuals de durada mínima

d’un mes, renovable per un altre mes, que permetin als facultatius

superar temporalment la dedicació màxima de 48 hores de mitjana

setmanal.

4

 1. d) La durada d’aquesta situació d’excepcionalitat no podrà ser superior a

dos mesos naturals, excepte quan es produeixi en els mesos de juny,

juliol, agost o setembre, que la durada podrà ser de tres mesos.

 1. e) L’empresa portarà un registre específic actualitzat de tots els

facultatius que sobrepassin la mitjana de les 48 hores setmanals que

estarà a disposició de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) qui pot

prohibir o restringir, per raons de seguretat o salut, que es

sobrepassi el límit màxim de les 48 hores. Aquesta informació també

estarà a disposició del Comitè d’Empresa.

2.4 DESCANSOS DIARIS

D’acord amb l’art. 51 de l’Estatuto Marco del Personal Estatutario de los

Servicios de Salud, en aquelles situacions en que el personal pugui

acumular jornades de fins a 24 hores, el descans mínim entre jornades

s’iniciarà a partir de la finalització de la jornada de 24 hores i tindrà una

durada mínima de 24 hores.

2.5 DESCANS SETMANAL

D’acord amb l’art. 52.1 de l’Estatuto Marco del Personal Estatutario de los

Servicios de Salud, el personal tindrà dret a un període mínim de descans

ininterromput d’una durada de 24 hores setmanals, període que

s’incrementarà amb el mínim de descans diari de 12 hores.

2.6 DESCANSOS ALTERNATIUS

S’estableix una fórmula de compensació específica del descans setmanal

pels facultatius de staff que realitzin serveis d’atenció continuada en

dissabte i el dilluns hagin de prestar serveis a l’Hospital. En aquests casos

es reconeixerà un dia de lliure disposició, que es podrà afegir a les

vacances, per cada jornada d’atenció continuada de presència física

realitzada en dissabte. En cas de no haver-hi acord en la fixació d’aquest

dia, la lliurança es realitzarà en dilluns.

 1. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL DEL

PERSONAL D’INFERMERIA

 1. a) Els treballadors i treballadores amb categoria professional de DUI, ATS i

Auxiliar d’Infermeria, que ocupin lloc funcional en torn diürn, en contracte

5

laboral de jornada completa, quan prestin serveis en cap de setmana, ho

faran a raó de caps de setmanes sencers (dissabte més diumenge) en

una cadència de 1 de cada tres, és a dir, aquest personal treballarà 1

cap de setmana sencer i en gaudirà dos consecutius de descans.

Els treballadors i treballadores amb categoria professional de DUI, ATS i

Auxiliar d’Infermeria, que ocupin lloc funcional en torn diürn, en contracte

laboral a temps parcial, i aquells amb contractació indefinida a temps total

o parcial sense lloc funcional assignat, podran gaudir de 3 caps de setmana

de lliurança a l’any ( 1 per quadrimestre).

 1. b) La entrega dels plannings del personal d’infermeria es farà el 15 de

desembre de cada any condicionat la recepció prèvia de les peticions de

reducció de jornada del personal que les vulgui prorrogar o iniciar, que

hauran de ser comunicades abans del 31 d’octubre de cada any, sens

perjudici de les situacions sobrevingudes.

 1. c) La Direcció te establerts criteris de rotació pel gaudiment dels festius

intersemanals entre tots els professionals de torn diürn.

 1. VACANCES

La durada del període de vacances és de 30 dies naturals, que es podran

sol_licitar de la següent forma:

Es contempla un període vacacional ordinari comprès entre l’1 de juliol al 30

de setembre, durant el qual el treballador/a podrà sol_licitar vacances en

períodes de durada mínima:

Per setmanes naturals: del dia 1 al 7, del dia 8 al 15, del dia 16 al 22

i del dia 23 al 30.

Per quinzenes naturals: del dia 1 al 15 i del dia 16 al 30

Per mesos naturals: del dia 1 al 30

En tot cas es respectaran les limitacions en quan el nombre màxim de

persones que simultàniament podran realitzar vacances, d’acord amb els

criteris que s’estableixen en aquest mateix article.

Fora del període ordinari, hauran de gaudir-se de forma continuada o en 2,

3 o 4 parts, cap de les quals serà inferior a 7 dies i inclourà, com a mínim

un cap de setmana. Aquests períodes han de ser coincidents amb setmanes

naturals.

6

El període vacacional anual podrà encadenar-se als permisos per maternitat

o situacions assimilades a la mateixa, siguin quines siguin les dates de

gaudiment de les vacances.

Igualment, en els supòsits de matrimoni o iniciació de vida en comú, el

permís corresponent podrà acumular-se a les vacances en període ordinari,

respectant en tot cas el nombre màxim de persones que simultàniament