Novembre-Desembre 2010

 • Tots els defectes formals de les Actes de les Eleccions del Comité-Octubre 2010, han estat resolts.
 • Baixa i Alta d’una delegada LOLS. S’ha presentat tota la documentació al Dptment.de Treball, a UGT, i a Teknon.
 • S’aprova per unanimitat el Reglament de la Secció Sindical 2010-2014.
 • Es decideix publicar la nota oficial d’UGT, en referència al Conveni de Sanitat Privada que tenim en vigor.
 • El dia 03/11/2010, es va fer la Presentació de la Secció Sindical a la Direcció de CMT.
 • Es va entregar carta sol·licitant despatx, material, i no represàlies a causa de l’acció sindical.
 • S’acorda un sistema provisional de reserva de sala i de material fins que no disposem de despatx.
 • El 05/11/2010 hi va haver reunió ordinària de Comité:
 • S’aprova el Reglament de funcionament intern del Comité.
 • S’anomenen com a càrrecs: Presidenta: Sofia Agud, Secretària: Azucena Dueñas, i tres Vocals: Daniel Lopez, Manel, Esther Fernandez.
 • S’anomenen els Delegats de Prevenció: Sofia Agud, Azucena Dueñas, Ana Crespo, i Eva Cedenilla.
 • La Lídia Gimenez formarà part de la Comissió d’Igualtat.
 • Designem els components de les diferents Secretaries de la Secció Sindical, que seran: Prevenció: Ana Crespo,Igualtat: Lídia Gimenez, Administració: Yuly Cóceres, Comunicació i Formació: Robert Fontan, Comunicació i Sec.Jurídica: Dani López, Secr.Juridica i Coordinadora de la Secció: Pat Carreras.
 • Farem cursos de Formació previstos per al Gener 2011.
 • El 21/12/2010 tenim reunió amb RRHH:
 • S’explica el sistema usat per a la paga de BCPartners.
 • Demanem reunió per a la Presentació del Resultat del Compte d’Explotació de CMT, de l’any 2009-2010.
 • Demanem reunió per a l’assignació dels despatxos per als tres sindicats.
 • Demanem que les notificacions importants per part de CMT, es facilitin per escrit amb còpia per als tres sindicats. Les reunions importants se seguiran convocant a la Presidencia i als Vocals del Comité.

Proposta de Reglament de Comité d’Empresa de la Secció Sindical UGT-Teknon:

Proposta d’UGT de Reg.Comite

Reglament de funcionament del Comité d’Empresa:

Reglament Comité Definitiu CMT 2010

Nota Oficial del Sindicat UGT en relació al Conveni Sanitat Privada 2007-2010:

Nota Ofical d’UGT en relació al Conveni de Sanitat Privada 2007-2010