Dret a la desconnexió digital

El dret a la desconnexió digital garanteix a les persones treballadores el respecte pel seu temps de descans.

Què entenem per desconnexió digital?

El dret a la desconnexió digital és el dret a no rebre ordres fora de l’horari laboral i el respecte al descans. Ignorar les ordres fora de l’horari laboral és un dret, i els treballadors i treballadores no hem de renunciar al nostre temps de descans, permisos o vacances per atendre afers laborals.

La negociació col·lectiva pot ajudar a fixar la concreció d’aquest dret i precisament és en aquest àmbit on cal promoure un protocol negociat de desconnexió digital que reguli i garanteixi la cobertura d’aquest dret.

Quines són les obligacions de l’empresa respecte a la desconnexió digital?

L’empresa està obligada a garantir la desconnexió digital de les seves treballadores i treballadors durant els períodes de descans. És obligatori que l’empresa elabori una política interna, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores, que defineixi les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió, així com les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica.

Qui té dret a la desconnexió digital?

Tenen dret a la desconnexió digital totes les treballadores i treballadors. És aplicable en tots els sectors i àmbits, també en el del treball a distància i teletreball, segons queda recollit en l’article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre i en l’article 18 de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

Quan s’aplica la desconnexió digital?

El dret a la desconnexió digital s’aplica durant el temps de descans en que la persona treballadora no està obligada a prestar els seus serveis a l’empresa. És a dir els treballadors i treballadores només han d’estar pendents dels seus dispositius i contestar a missatges i trucades de feina durant la seva jornada laboral establerta pel contracte de treball, el conveni col·lectiu i/o l’Estatut dels Treballadors.

Em poden acomiadar si no contesto en el meu temps de descans?

No, l’empresa no et pot acomiadar si no contestes ni fas tasques de feina durant el teu temps lliure. La persona treballadora pot ser contactada, però té dret a no contestar fins que comenci la jornada laboral. Si l’empresa sancionés al treballador o treballadora per aquest motiu, es podria impugnar la sanció.

Què podem regular als convenis col·lectius?

La millor eina per garantir el dret a la desconnexió digital és mitjançant la negociació col·lectiva; per tant, cal que el conveni col·lectiu, sigui d’empresa o sector, incorpori clàusules que regulin l’obligació general de no fer comunicacions fora de la jornada, així com el dret de les persones treballadores a no respondre els correus o missatges professionals fora del seu horari de treball, incloses les vacances.

Si vols saber més, aquí pots trobar les Orientacions per garantir el dret a la desconnexió digital que han estat redactades i consensuades entre els agents socials més representatius, entre els quals es troba la UGT de Catalunya, que integren el Consell de Relacions Laborals.

Aquestes orientacions recullen totes aquelles qüestions que cal tenir en compte a l’hora d’establir, a l’empresa o centre de treball, la política que ha de garantir el dret a la desconnexió digital i posa de manifest, la importància de la negociació col·lectiva a l’hora d’incorporar aquest dret, introduint exemples i bones pràctiques.

Comments are closed.