Equiparació de la cotització de les jornades reduïdes a les jornades completes

Aquest mes d’octubre hi haurà un canvi en els dies cotitzats de les persones treballadores que estan en situació de reducció de jornada.

Des de l’1 d’octubre, els dies de cotització de treball a temps parcial s’equiparen als de treball a temps complet, amb independència de la seva durada.

Aquest gran i importantíssim canvi a nivell de conciliació familiar, afectarà positivament a la cotització d’alguns treballadors de cara a la seva jubilació. Així doncs, la feina a temps parcial tindrà les mateixes condicions que la feina a temps complet a efectes del còmput de períodes cotitzats, tal i com figura a l’art.247 de la Ley General de la Seguridad Social.

Dit article queda modificat de la següent manera:

“A efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales le trabajador haya permanecido en alta con un contrato parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos”

És a dir, a partir d’octubre cada dia treballat d’alta a la SS.SS., amb independència de la durada total o parcial de la jornada, computarà com un dia sencer de cotització a la Seguretat Social, als efectes d’acreditar períodes de cotització per a prestacions.

Comments are closed.