Membres de les meses electorals de les eleccions municipals

Des del passat dijous i durant la setmana vinent s’està notificant als ciutadans escollits per ser presidents o vocals de les meses electorals de les eleccions del proper mes de maig. La majoria de persones ja han rebut l’avís, per SMS o mitjançant la presència d’agents de la Guàrdia Urbana al domicili. Després del sorteig que van fer tots els ajuntaments, es pot ser president, vocals, suplent de president o suplent de vocals i aquest és un dels drets i deures que tenen tots els ciutadans del país en un procés electoral.Preguntes i respostes

 

A continuació podeu consultar alguns documents interessants si heu estat escollits membres de les meses de les eleccions municipals del proper 24 de maig (la pàgina web del Ministeri de l’Interior espanyol només està en castellà, en cap altre de les llengües estatals):

— Quines són les tasques dels membres de la mesa electoral?

Descarregar el manual, en català i per Catalunya, del membre de meses electorals. També està disponible en castellà.

— Qui pot ser escollit membre d’una mesa electoral?

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral, juntament amb les juntes electorals. A la Mesa electoral li correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l’escrutini. La Mesa electoral està integrada per un president o presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l’atzar. No hi ha objecció perquè el referit sorteig pugui realitzar-se davant la Junta de Govern Local, en el cas que el Ple de l’Ajuntament hagi delegat en ella aquesta competència, sempre que es dugui a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran exclosos els qui arribin a la majoria d’edat en el termini comprès entre la formació de les llistes d’electors i la votació.

El president o presidenta ha de tenir el títol de batxillerat o el de FoP de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent. Es designaran dos suplents per cada membre de la Mesa electoral (dos per cada un dels vocals, i dos suplents per al president o presidenta de la mesa).

Als designats pel Ple Municipal se’ls notifica la seva condició de membres de mesa durant els tres dies següents al sorteig, és a dir entre el 26 d’abril i el 3 de maig, tot i que si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació. Juntament amb la notificació els serà proporcionat un Manual d’Instruccions per als membres de les Meses Electorals. La designació com a membre de Taula per a un procés electoral no suposa la continuïtat de la designació per al següent, encara que res impedeix que, en virtut del sorteig, es pugui ser designat membre de mesa electoral en processos consecutius.

— Què fer en el cas de no poder ser membre d’una mesa? Com presentar un recurs?

Els càrrecs de membres de la Mesa són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents. En les eleccions del 24 de maig de 2015, els designats disposaran de set dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagin estat nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona resol les al·legacions en el termini de 5 dies. Contra aquesta resolució de la Junta Electoral de Zona no es pot fer cap recurs en via administrativa electoral, sense perjudici de qualsevol recurs jurisdiccional que l’interessat consideri pertinent. (Més informació)

— Quant es cobra per ser membres d’una mesa electoral?

Els designats membres de mesa per a les eleccions del 24 maig 2015 hauran de complir amb les seves obligacions el dia de la votació, amb independència de la jornada de treball del dia anterior. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris nomenats membres de la Mesa tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas tenen dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Per facilitar el compliment dels deures dels membres de la Mesa, el torn de nit que comença el dia 24 de maig ha de computar com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de 5 hores de la jornada de treball es pot exercir en el torn de nit següent del treballador, sempre que aquest torn s’iniciï el dia immediatament posterior al de les eleccions del 24 maig 2015. Els membres de les meses electorals cobraran una dieta de 62,61 €. (Més informació)

— Què passa si es pren mal durant la jornada electoral?

Independentment de la seva condició individual (ja sigui treballador , pensionista , aturat…), tota persona que sigui designada per a ocupar funcions com a membre (tant titular com suplent) d’una mesa electoral amb motiu de la celebració d’un procés electoral, està especialment protegida pel sistema de la Seguretat Social.

Estan protegides de tots els riscos que es derivin de la seva condició de membre, titular o suplent, d’una mesa electoral i tinguin relació directa amb l’exercici de les seves funcions, inclòs l’accident in itinere, tenint les lesions que poguessin patir la consideració d’accident de treball. (Més informació)

— Tothom pot seguir en directe l’escrutini?

Sí, atès que és un acte públic, però les persones que assisteixin no tenen veu i vot, pel que no poden formular ni reclamacions ni protestes, ni interferir en el normal desenvolupament del procés. Qualsevol persona, sigui o no votant, té dret a estar present en aquest acte sempre que ho permeti el local on està ubicada la Mesa. No hi haurà en aquest sentit més restriccions que les que pugui plantejar el president o presidenta per a la conservació de l’ordre públic.

Comments are closed.