Coneix els teus drets

 • 2 dies per hospitalització ( 4 si es fora de catalunya) de parents fins a 2on grau de consanguinitat.
 • 3 dies per mort o malaltia greu (6 si es fora de Catalunya) de parents fins a 2on grau.
 • 3 dies personals (o proporcionals a la teva jornada).
 • 15 dies per matrimoni o incripció parella de fet.
 • 1 dia feiner per trasllat de domicili.
 • Fins a 10 dies per assistir a exàmens per a l’obtenció d’un titol acadèmic o professional.
 • Fins a 14 hores anuals per anar al metge o realitzar proves diagnòstiques
 • Pots excusar-te el temps que calgui per:

*Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic.
*Realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
*Assistir a les visites i controls mèdics dels fills discapacitats.

 • 1er grau: Parella, pares, fills, sogres
 • 2on grau: Avis propis i de la parella, nets, germans, cunyats i gendres/noras

   

           Estatuts dels treballadors (formació) article 23

Article 23

________________________________________________

 

Adequació /canvi de torn per concil.liació de la vida  laboral y familiar.

 

Protocol CSPT

_________________________________________________

 

Guia Projecte Artemisa sobre permisos per a conciliar la vida laboral i familiar. Editada per UGT.

 

Guia_Artemisa_UGT_2015